Reducció d`emissions de gasos amb efecte d`hivernacle (GEH)

Entitat:
Fundaci¢ de Gesti¢ Sanit…ria de l'Hospital de La Santa Creu i Sant Pau
Descripció: 

Descripció de la iniciativa:

L`Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, en el marc de la seva estratègia de sostenibilitat i responsabilitat social i ambiental, ha impulsat diverses mesures d`estalvi i eficiència energètica per a racionalitzar el consum energètic de la institució.

Una de les àrees on s`ha intervingut és el bloc quirúrgic, espai amb una elevada demanda energètica a causa de la climatització dels espais de treball. Les actuacions de racionalització i programació horària, que es van portar a terme l`any 2012, així com la revisió dels paràmetres de temperatura, humitat, sobrepressió, velocitat i recirculació de l`aire han permès estalviar 1.25 milions de kWh anuals i 375 tones de CO2.

BENEFICIS

Estalvi d’energia elèctrica.

Millora de l’eficiència energètica.

Minimització de l’impacte ambiental.

Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Sensibilització ambiental dels treballadors.

Increment de la vida útil de les instal·lacions.

Estalvi econòmic.

 

Mesures d`estalvi i eficiència energètica en el bloc quirúrgic:

http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/redueix_emissions/casos_d_exit/energia/E24-Hospital-de-Sant-Pau.pdf