Reducció emissions CO2

Descripció: 

Objectius:
Reducció de les emissions equivalents CO2 d’ASPROSEAT
a) Reduir el consum d’energies fòssils augmentant el consum d’energia verda
b) Adquisició de vehicles de baixes emissions

Breu descripció:
a) Arrel del seguiment anual del consum d’electricitat dels diferents centres s’ha detectat la necessitat d’emprendre accions cap a la reducció dels costos mediambientals.
S’ha externalitzat l’estudi del consum d’electricitat dels diferents punts de consum del Grup ASPROSEAT, fent una revisió exhaustiva dels consums anuals i dels contractes amb les comercialitzadores d’electricitat actual.
En la comparació entre comercialitzadores es va sol·licitar la inclusió de comercialitzadores d’electricitat procedent d’energia verda.
Aquesta acció inclourà la gestió de les instal·lacions existents, en concret:
• Explorar l’ús de diferents fonts renovables per l’electricitat dels edificis
• Reajustar les potències contractades
• Control dels consums
• Comparació amb les dades recollides l’any anterior
• Contractar empreses que generin energia a partir de fonts renovables
b) Planificació de la substitució de la flota de vehicles adquirint vehicles de baixes emissions