Reduir consums i millorar la gestió de residus

Descripció: 

Objectiu/s:

Reduir consums i millorar la gestió de residus per reduir la seva generació, assegurar la seva classificació, fomentar la reutilització, reciclatge i destrucció, en cada cas. 

Breu descripció:

-       Treballar el reciclatge de l’electrònica

-       Millorar la gestió dels residus possibles derivats de les baixes d’actius (revisió procés actius fixes), siguin per destrucció o per traspàs de propietat, quedant formalitzada i garantida la seva baixa correctament per evitar perjudicis ambientals i responsabilitats legals.

-       Participació en projecte de millora, com el projecte europeu BOHEALTH sobre residus sanitaris: http://www.hcwm.eu/

Com a socis i en el marc del projecte europeu BOHEALTH, una eina que ajuda als responsables de la

gestió ambiental dels centres sanitaris a prendre decisions per a la millora del seu comportament

ambiental: http://bohealth.eu/images/News/NewsletterBOHEALTH_3_CAT.pdf

L’eina permet avaluar els aspectes ambientals (energia, aigua, residus,...) dels centres sanitaris

identificant aquells que són significatius, determinar les millores tècniques disponibles per a la millora ambiental, la definició i implantació del pla d’acció i el seu seguiment.

L’Hospital de Sant Pau som un dels centres col·laboradors i duem a terme algunes actuacions

de divulgació com a mostra de bones pràctiques en el projecte europeu.

Hem format part del "banc de proves" del prototip de l`eina, amb reunions, proporcionant informació i provant les primeres versions Beta i fent aportacions per tal de millorar-la i poder-ne fer la versió definitiva. Ens hi vam incorporar a través d`una proposta/crida per trobar col·laboradors que varen fer, vehiculada pel Club EMAS sanitari del qual formem part. 

Bones pràctiques:

http://bohealth.eu/images/News/d4_review_of_bats_.pdf

- Revisar els fluxos de treball per eliminar progressivament el paper i les impressores 

Reducció del consum de paper i reducció del nombre d’impressores.

Ús de paper de fibra reciclada del 100% i si és de fibra verge amb certificació FSC o PEFC (procedència de masses forestals aprofitades amb uns criteris estrictes pel que fa a la protecció ambiental i als aspectes socials).

Utilitzar la bústia electrònica per a comunicacions internes/externes.

Imprimir solament quan sigui necessari i fer servir les dues cares del paper. Predeterminar les impressores doble cara i en escala de grisos.

Persona o àrea responsable: Comissió de gestió mediambiental

Calendari d’execució previst: Pla estratègic 2017-2020.

 

Recursos humans i econòmics: Propis

Observacions:

La implantació d’aquest objectiu s’inicia el 2017. 

Indicador/s:

Kg. de paper/ treballador/any  i nombre d’impressores

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Reducció del consum de paper i reducció del nombre d’impressores