Reduir el consum d`energia

Entitat:
ACES - Associació Catalana d'Entitats de Salut
Descripció: 
Promoure les auditories energètiques per poder ser més eficient energèticament i reduir d’aquesta manera el consum d’energia.
Es durà a terme un anàlisi de possibles estalvis i propostes de millora individualitzades per centre.
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: