Reduir l’impacte acústic

Entitat:
Fundació privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Descripció: 

Objectiu/s:

Reduir l’impacte acústic de la nostra activitat, tant pel que fa a les emissions pròpies com la dels serveis i mitjans de transport derivats de la mateixa.

Breu descripció:

Reducció de l’impacte acústic tant per als nostres usuaris com per al nostre entorn.

Respectar valors límits de qualitat acústica interior.

Respectar valors límits de qualitat acústica exterior. No sobrepassar els nivells de sorolls i vibracions descrits en el mapa de capacitat acústica segons Llei 16/2002 o bé l’ordenança municipal.

Mesures correctores per minimitzar l’impacte acústic per instal·lacions de climatització i/o ventilació. 

Persona o àrea responsable: Comissió de gestió mediambiental

Calendari d’execució previst: Pla estratègic 2017-2020

Recursos humans i econòmics: Propis 

Observacions: Pendent definir les fases en el Pla d’empresa bianual

 

Indicador/s:

Nombre d’actuacions i mesures correctores de reducció de soroll.

Límit acústic per despatx professional o oficina: 35-40 dB (A)

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

 

Haver iniciat actuacions internes adreçades a disminuir l’impacte acústic

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: