RESPONSABILITAT SOCIAL

Descripció: 

Objectiu/s:

Model de ciutat mediterrània: sostenible, oberta, accessible i cohesionada.

Breu descripció:
- Impuls i garantia d’una Arquitectura de Qualitat.
- Procurar per l’excel·lència del disseny urbà, dels edificis, dels locals i de l’espai públic.
- La cultura com a pilar de desenvolupament de la ciutat
- Divulgació d’informació i activitats a través de les xarxes socials
- Treballar per a l’accessibilitat universal als edificis i als espais de concurrència pública
- Incrementar la qualitat de vida i les oportunitats de desenvolupament humà amb especial atenció
a les persones amb dependència.
- Harmonitzar els interessos dels treballadors i de l’empresa amb conciliació horària
- Intensificar i consolidar la col·laboració públic privada

 Persona o àrea responsable: Toni Crusellas /Serveis Generals
Calendari d’execució previst: 2016-2018
Recursos humans i econòmics: 1 persona; 20h/mes
Observacions: Afectació transversal amb altres Departaments col·legials

Indicador/s:
Nombre d’oficines amb implementació de la flexibilització horària
Nombre d’oficines amb arquitectes que participen en alguna taula o grups de treballs amb objectius
dirigits cap a una ciutat sostenible, oberta, accessible i cohesionada.