Runa Neta i Punts verds

Descripció: 

L'objectiu és fomentar a origen, és a dir, a les obres de reformes, la separació dels residus generats. És a dir: fusta, guixos i ceràmica, plàstics i metalls.Fomentar el bon ús dels punts verds Municipals.

Breu descricpió: Difusió amb els mitjans al nostre abast de la ubicació dels Punts Verds, tipus i facilitar la informació als agremiats d’on cal portar cada tipus de residus.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: