Salut ambiental: Determinació de zones de qualitat acústica crítica

Entitat:
AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona
Descripció: 

Breu descripció:

Determinació de zones de qualitat acústica crítica: cartografia amb identificació de punts crítics i proposta de mesures correctores, disponible en un servidor.

Aquest treball consistirà en fer un estudi acústic de detall de les zones de conflicte acústic associades a les grans infraestructures de mobilitat.

Els punts més problemàtics a estudiar són el resultat d’un treball previ, fet en el marc del PSAMB, de recopilació de la informació acústica del territori metropolità.

Un cop ben caracteritzada cada zona conflictiva, es proposarà un seguit de mesures tenint en compte les millores de població exposada i els costos associats. Finalment, es prioritzaran les mesures proposades en funció de les millores que suposa la seva dificultat tècnica o d’implantació.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: