Seguiment ambiental de neteja i recollida de residus

Descripció: 

Breu descripció:

- Gestionar correctament la recollida selectiva de residus

  • Implantar la recollida selectiva de residus en tots els edificis i instal·lacions de la Gerència de PSM.
  • Quantificar i valorar la generació de residus en un edifici de la Gerència a través d`un anàlisis de la brossa (% d`impropis, etc.)

- Gestionar la neteja específica de zones especials amb el menor impacte ambiental possible.

  • Dur a terme una neteja específica de les galeries de tir a través de l`establiment d`un procediment programat i protocolaritzat.
  • Comptabilitzar els criteris de neteja ambientals i les directrius tècniques per a la conservació de la gestió documental.
- Realitzar el seguiment ambiental de l`execució del contracte de neteja d`edificis.
  • Efectuar el seguiment del compliment de les clàusules ambientals del contracte de neteja d`edificis.
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: