Seguiment de la mobilitat d`estudis i plans

Entitat:
ATM Autoritat del Transport Metropolità de la Regió Metropolitana de Barcelona
Descripció: 

Breu descripció:

L’ATM fa el seguiment de tots els estudis i plans que tinguin incidència en la mobilitat dins de l’àmbit de l’RMB, per tal de vetllar i assegurar una mobilitat sostenible i que compleixin amb els requeriments de plans i estudis d’abast superior. En aquest sentit l’ATM informa sobre mobilitat en tots els plans i estudis de mobilitat elaborats (Plans i estudis de mobilitat urbana sostenible, estudis d’avaluació de la mobilitat generada, plans de desplaçament d’empresa, plans de mobilitat específics, etc.)

Més informació: http://doc.atm.cat/ca/_dir_altres/Resum_EAMG_2015_20160225.pdf

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: