SEMPRE MENYS RESIDUS

Descripció: 

La Guia de Bones pràctiques constarà de recomanacions per dur a terme d`una manera eficient al taller els procediments per reduir la generació de residus de taller, en especial aquells de caràcter no-recuperable,  per fer una bona segregació dels residus, no solament basada en criteris d`espai, sinó prioritàriament amb criteris de valorització material i fomentar l`ús d`elements reutilitzables, com per exemple els draps, enfront d`opcions d`un sol ús.

La Guia de Bones pràctiques per la gestió de residus complerta serà d`accés online i es desenvoluparà un sumari de recomanacions principals, a mode de consulta ràpida, que pugui ser imprès en paper d`una manera fàcil i visual al taller.

El nou servei gremial de Sostenibilitat, facilitarà la distribució i implementació de la guia, a través de visites als tallers agremiats. L`equip del Gremi preveu visitar al voltant d`un 30% dels tallers agremiats de Barcelona (240 aprox.) durant aquesta campanya, per explicar els procediments recomanats i estudiar la seva aplicació concreta al taller. Els especialistes tècnics del Gremi estaran a disposició per assessorar els tallers en aquells temes més complexos que puguin sorgir.

Es dissenyarà un qüestionari de recollida de respostes i suggeriments per cada visita al taller, les dades dels quals seran tabulades i analitzades per obtenir un diagnòstic de situació de la gestió de residus als tallers de Barcelona i detectar demandes principals per la millora progressiva de la sostenibilitat.

Amb l`execució del present projecte els tallers de Barcelona disposaran d`una guia clarificadora dels criteris a seguir per dur a terme una gestió sostenible dels residus generats en la reparació i manteniment dels cotxes i motos. Els tallers estaran assessorats personalment per a la implementació dels procediments recomanats a través del nou servei de Sostenibilitat de l`Oficina Tècnica del Gremi, i es disposarà al final del projecte d`un estudi de situació de la gestió de residus als tallers de Barcelona.

Pel què fa a la població de Barcelona, en el present projecte es farà una campanya d`informació al públic, a través dels tallers i per difusió a les xarxes socials.

Es dissenyarà un cartell informatiu a l`usuari del taller d`accés i descàrrega online per que pugui ser imprès i col·locat al taller en lloc visible.

Es faran publicacions a Facebook per difondre els missatges de la campanya i també es podrà fer promoció pagada selectiva a Facebook per les publicacions més virals.