Sensibilització dels treballadors/es

Descripció: 

Sensibilitzar a treballadors/es i persones que treballen a la Fundació sobre l’impacte ambiental generat i accions per evitar-lo.

Recollir accions i activitats realitzades.

Difondre iniciatives pròpies.

Conscienciar sobre les activitats realitzades que generen impacte al medi ambient.

Difondre entre els treballadors i treballadores el funcionament del sistema de gestió ambiental i bones pràctiques de treball.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: