Servei d’Assessorament Jurídic Gratuït SOJG

Descripció: 

Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

Els graduats socials voluntaris assessoren en matèria laboral i de Seguretat Social, en dependències de la nostra seu col·legial,  a tots els ciutadans/-es que ho sol·licitin directament a les oficines del Col·legi.
La idea es comprometre el màxim de professionals col·legiats per ampliar el servei a la comunitat.

Objectiu

Ajuda jurídica a les persones  interessades de  manera GRATUÏTA a través de l’assessorament dels nostres professionals.
Compromís amb la comunitat.

Més informació

https://www.graduados-sociales.com/orientacion

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: