Sistema DAPcons (Declaració Ambiental de Productes de la Construcció). Ecoetiquetes tipus III

Descripció: 
Objectiu/s:
 
Aglutinar aquelles empreses fabricants que volen comprometre’s amb la millora ambiental dels seus processos productius amb la finalitat de dotar al sector de la construcció de la transparència mediambiental necessària perquè els tècnics i professionals puguin prendre les decisions oportunes a l’hora d’escollir els productes a utilitzar en els seus projectes.
Mitjançant la transparència mediambiental del sector de la construcció, els tècnics i professionals poden escollir els productes segons criteris mediambientals, més enllà dels estètics, econòmics i
funcionals.
 
Breu descripció:
 
El Sistema DAPcons® és un programa que aglutina empreses fabricants de productes i materials de construcció que tenen un compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient,
i que volen avançar en l’anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes.
La certificació DAPcons® és un sistema d’ecoetiquetatge per a la construcció pioner a Espanya seguint les directrius europees i regulat per les normes ISO 14025 i 15804 que dóna informació
objectiva basada en l’anàlisi del cicle de vida dels productes.
 
Persona o àrea responsable: Àrea tècnica
Calendari d’execució previst: 2013-2022
Recursos humans i econòmics: Personal intern de l’àrea i suport extern de col·laboradors.
Pressupost segons necessitats i requeriments 
 
Indicador/s:
Nombre d’empreses afiliades.
Nombre de DAPCons emeses
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 25/20