Taller Etiquetatge Nutricional

Descripció: 

El canvis en matèria d’etiquetatge de la carn, l’aparició de noves normes que modifiquen algunes de les mencions obligatòries de les etiquetes i n’incorporen algunes altres, alhora que hi ha canvis en la forma d’expressar i mostrar la informació al consumidor, provoquen un continuo aprenentatge en la forma de comunicar els valors nutricionals dels productes carnis i com traspassar-los a una etiqueta per a que sigui entenedora als consumidor i puguin extreure la màxima informació possible.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: