Territori, ecologia i biodiversitat: Serveis ecosistèmics dels espais oberts metropolitans

Entitat:
AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona
Descripció: 

Breu descripció:

Aproximació als serveis ecosistèmics dels espais oberts metropolitans. Realitzar diversos treballs sectorials per aproximar-nos a la comprensió dels serveis ecosistèmics a escala metropolitana. Els serveis ecosistèmics es divideixen en serveis d’aprovisionament, serveis de regulació, serveis de suport i serveis culturals.

Les zones agrícoles o els boscos metropolitans ens proveeixen de diversos d’aquests serveis, ho fan en diferents intensitats i aportant de manera diferent  en funció del seu estat, de la seva qualitat o de la seva situació. Es poc usual trobar aproximacions sobre els serveis ecosistèmics a escales d’àrees metropolitanes, sobretot d’àrees metropolitanes fortament poblades i construïdes.

El món de l’ecologia en els darrers anys està fent esforços per desenvolupar treballs de recerca i aplicats sobre serveis ecosistèmics. Sembla una manera interessant de posar en valor els ecosistemes de l’AMB i, sobretot, considerar els beneficis que ens aporten als ciutadans.

Disposar de boscos mediterranis ens aporta diversos serveis, contribueixen a la biodiversitat, intervenen en el cicle de l’aigua, en la generació del paisatge, en l’aportació de productes (fusta, bolets, fruites) o segrest de CO2, entre d’altres.