ÚS RACIONAL DELS RECURSOS DE PAPER

Descripció: 

Objectiu/s:

Realitzar un consum responsable de paper.

Breu descripció:

A través de diferents iniciatives optimitzarem i reduirem el consum de paper:

-       Compra de paper reciclat en detriment de paper blanc.

-       Impressions a dues cares.

-       Conversió en llibretes i blocs de notes els fulls només usats per una cara.

-       Implementació d’una nova eina informàtica que permet fer més tràmits de manera telemàtica i així s’evita l’ús del paper en la gestió col·legial i la tramitació d’expedients. 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: