Valorització de residus

Descripció: 

Objectiu/s:

Augmentar els llocs de treball d`inserció i les activitats formatives i d`acompanyament als treballadors d`inserció, augmentar els projectes de col·laboració amb altres Entitats i reforçar les activitats relacionades amb el tractament del productes donats (restes i tares) a la seu de Sant Adrià.

Breu descripció:

La roba nova provinent de donacions de particulars i empreses del sector, es recullen, es classifiquen i es trien per a la seva reutilització posterior. La roba triada té com a destinació, la comercialització a nivell local a travès de la xarxa de botigues Farcells, la donació a famílies i/o particulars que participen en el programa d’entrega social o l’exportació. La roba en mal estat, es ven com a retalls pel seu ús en la indústria auxiliar (neteja, ....). El resultant de la comercialització de la roba serveix per a finançar l’activitat d’inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió.

Breu descripció:
TRIA DE ROBA, BOSSES I SABATES, JOGUINES, MOBLES I VOLUMINOSOS PER A LA SEVA
REUTILITZACIO.
La roba nova provinent de donacions de particulars i empreses del sector, es recullen, es classifiquen i es trien per a la seva reutilització posterior. La roba triada té com a destinació, la comercialització a
nivell local a través de la xarxa de botigues Farcells, la donació a famílies i/o particulars que articipen en el programa d’entrega social o l’exportació. La roba en mal estat, es ven com a retalls el seu ús en la indústria auxiliar (neteja, ....).
Les joguines noves i usades, provinents de donacions de particulars a través dels punts verds de les deixalleries municipals de Barcelona, també es recullen, es classifiquen i es trien per a la seva reutilització posterior. Una petita part de les joguines (no aprofitables) es desmunten per a la gestió particularitzada dels ses components com a residu.
Els mobles i voluminosos es reben provinents de donacions de particulars i empreses, es recullen, es classifiquen i es condicionen en el Taller de Mobles per a la seva reutilització posterior.
El resultant de la comercialització de roba, bosses, sabates, joguines i mobles serveix per a finançar l’activitat d’inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social.

 Persona o àrea responsable: Cap de serveis: Enric Falcó, Responsable transporte: Josep Baduell, Responsable donacions: Raquel Poch, Responsable sabateria i taller de mobles: Elisenda Payan, Responsable tendes: Marisa Pereira.

BOTIGUES i TRIA          MOBLES
Ingressos
2.560.697                    332.098
Despeses
1.466.681                    625.782
Personal
942.798                       524.109
Transports
15.000                         27.299
Materials
146.760                       10.677
Despeses local
197.661                        2.370
Despeses financeres
6.036                           3.143
Serveis exteriors
61.743                         32.540
Tributs
11.305                         1.186
Publicitat
7.080                            205
Amortitzacions
16.976                        6.844
Altres
61.322                        17.409
Resultat
1.094.016                  -293.684

Calendari d’execució previst: Permanent
Recursos humans i econòmics: Transporte: 7 persones d´inserció i 4 persones d´estructura.
Donacions: 18 persones d´inserció, 3 persones d´estructura.
Sabateria: 5 persones d´inserció i 1 persona d´estructura.
Taller de mobles: 3 persones d´inserció i 4 persones d´estructura.
Tendes: 18 persones d´inserció i 16 persones d´estructura.

Indicador/s: Quilos de roba, sabates i joguines processats. Quilos de mobles ingressant a tria. Persones contractades d´inserció
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 710.000 Kg de roba, sabates i joguines processats. 670.000 Kg de mobles ingressant a tria. 2 persones mes contractades d´inserció.