Valorització fangs EDARs

Descripció: 

Breu descripció:

La major part dels fangs generats en les nostres EDAR’s (aprox. 88%) es valoritzen en agricultura, compostatge o aprofitament energètic, segons el següent detall: 

• Un 12 % s`aplica directament en agricultura

• Un 71 % s`utilitza com a compost

• Un 5 % s’utilitza per aprofitament energètic

A més cal destacar que el 55% dels fangs tractats en les nostres instal·lacions se`ls aplica un procés d`assecatge tèrmic que permet obtenir un fang amb una sequedat del 90% (versus el 25% de sequedat del fang deshidratat), reduint de forma considerable el volum de residus generats.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: