Valorització fangs ETAP SJD

Descripció: 

Breu descripció:

A l’ETAP Sant Joan Despí es disposa des de l`any 2000 d`un procés d`atomització de fangs que redueix el volum d`aquest residu, ja que permet obtenir un fang amb un 95% de sequedat versus el 35% aprox. d`un fang deshidratat mitjançant un tractament convencional. Els fangs atomitzats són valoritzats en la seva pràctica totalitat com a matèria primera en cimenteres, minimitzant així al màxim la disposició de residu en abocador.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: