Verificació i revisió dels procediments de tractaments de residus

Descripció: 

Organitzar una jornada monogràfica o bé compartida amb altres temes sobre formació i revisió dels procediments de tractament de residus donat es tracta d’una activitat que genera molts residus

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: