L’entrevista: Vicepresidència del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

..
19/06/2024 - 10:20 h - Participació Ajuntament de Barcelona

És molt satisfactori rebre propostes de la ciutadania, ja que sovint aporten idees amb un gran potencial transformador”, GIxSU i Posidonia Green Project, Vicepresidències del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.

El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat és un òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat, que actua en els àmbits relacionats amb la sostenibilitat i representa la Xarxa Barcelona + Sostenible davant l’Ajuntament. Parlem amb Sergi López-Grado, del Grup d’Interès per la Sostenibilitat Urbana (GIxSU) qui exerceix la Vicepresidència Primera del Consell, i amb Vanessa-Sarah Salvo, de l’organització Posidonia Green Project, que ocupa la Vicepresidència Segona.

Quant fa que sou vicepresidents del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat? Com vau esdevenir-ne? 

GIxSU: El GIXSU, Grup d’Interès per la Sostenibilitat Urbana ocupa la Vicepresidència Primera del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat des del desembre de 2022, com a resultat d’un procés electiu celebrat al Plenari del Consell. La nostra entitat, malgrat ser jove i tenir una trajectòria curta al Consell, va ser seleccionada després de presentar la candidatura.  

Posidonia Green Project: Nosaltres també vam assumir la Vicepresidència Segona en aquest mateix procés electiu. A la nostra organització, centrada en la protecció ambiental marina, vam identificar una manca de representació en aquest àmbit a Barcelona i vam decidir presentar-nos al procés electoral del Plenari del Consell. Significava una oportunitat única per millorar la representació i augmentar la conscienciació sobre la sostenibilitat, especialment la sostenibilitat marina, a la ciutat. 

En què consisteix la vostra tasca? Com us organitzeu? 

GIxSU: La tasca de les Vicepresidències Primera i Segona és, principalment, de col·laboració i d’assistència a la Presidència, i substituir la presidenta, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet, en cas d’absència en les sessions de la Comissió Permanent i/ del Plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. A més, representem el Consell en altres espais, com el Consell de Ciutat, consells sectorials, etc. treballant conjuntament en un procés de presa de decisions participatiu i eficaç. 

Posidonia Green Project: En aquest sentit, identifiquem les prioritats, comuniquem la seva importància als membres i ens assegurem que tots els objectius estiguin clars. Amb la nostra experiència en ONG, entenem la diversitat de perfils i entitats dins el Consell, la qual cosa ens permet abordar els problemes des de perspectives diverses. En col·laboració amb l’Ajuntament, guiem i reforcem iniciatives per fer de la nostra ciutat un lloc més sostenible.  

Qui més forma part del Consell? Com es garanteix que els membres representin la Xarxa Barcelona + Sostenible? 

GIxSU: El Consell està integrat per prop de 60 entitats que representen la Xarxa Barcelona + Sostenible. La selecció d’aquestes entitats es realitza amb criteris que asseguren una distribució equitativa de la representació entre els diferents sectors de la Xarxa B+S. 

Posidonia Green Project: Les propostes d’aquestes organitzacions passen per processos participatius i són aprovades mitjançant la discussió en comissions o Grups de Treball. La Secretaria Tècnica facilita el diàleg i la col·laboració entre tots els implicats per garantir que les iniciatives reflecteixin les necessitats i les preocupacions de la comunitat. Tot i que els vicepresidents som les cares visibles del Consell, disposem d’un equip ampli de persones que col·labora activament en diverses tasques i projectes. 

Com ho fa el Consell per incidir en les polítiques municipals de sostenibilitat i clima? Podeu donar algun exemple recent de per a què serveix el Consell? 

GIxSU: El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat té una funció consultiva i influencia les polítiques municipals. Una de les vies és a través de Grups de Treball especialitzats. A més, actua com a portaveu dels interessos de les organitzacions ciutadanes compromeses amb la sostenibilitat. Aquest rol inclou la recollida de les demandes de la Xarxa B + S, i vetlla també per la qualitat de la participació i la coherència entre les accions municipals i la realitat ciutadana. 

També és la cara visible de la Xarxa B + S en moments de reconeixement col·lectiu i actua com a ambaixador de la sostenibilitat en diversos àmbits participatius, com el Consell de Ciutat i altres espais rellevants.  

Posidonia Green Project: Malgrat la diversitat d’organitzacions i interessos representants, hem aconseguit integrar debats com la gestió de la sequera, independentment de la filiació política de l’administració municipal, utilitzant les eines administratives disponibles. Un exemple concret és la creació del Grup de Treball de Recursos Hídrics Alternatius a l’aigua Potable, iniciat a petició del Club Natació Atlètic Barceloneta. 

Aquest grup està elaborant un dictamen que serà presentat al plenari del Consell com a recomanacions per a l’Ajuntament. Això demostra el nostre compromís amb la sostenibilitat i la nostra capacitat d’influenciar polítiques públiques essencials per al futur de la nostra ciutat.  

El Consell és molt ampli i les organitzacions molt diverses. Com ho feu per prendre decisions? 

GIxSU: Les entitats que componen el Plenari del Consell representem la diversitat i complexitat de la Xarxa Barcelona + Sostenible, prenem decisions de manera col·lectiva, excepte en casos molt específics on es consulta a totes les entitats de la Xarxa, com va ser recentment durant el procés de redacció del nou Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible. 

Posidonia Green Project: És cert que les organitzacions poden tenir interessos diversos i a vegades contraposats, però sempre treballem per arribar a un consens. Com a exemple concret, en el marc de la redacció del Compromís, vaig proposar un terme específic per a un apartat el qual va generar debat perquè algunes organitzacions no hi estaven d’acord. No obstant això, vam aconseguir arribar a un acord mitjançant un diàleg constructiu i obert. Aquest enfocament ens permet créixer com a organització alhora que treballem pel bé comú. 

A més de la participació en les sessions del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, podeu explicar com funcionen els Grups de Treball i quina utilitat tenen? 

GIxSU: Els Grups de Treball es creen a petició de les entitats o a proposta de l’Ajuntament per estudiar temes específics i emeten dictàmens, que són informes amb recomanacions a l’Ajuntament  per a la presa de decisions. Aquest té l’obligació de respondre-hi en un termini màxim de dos mesos. 

Posidonia Green Project: Els grups es reuneixen regularment, sigui presencialment o de manera telemàtica, per avançar en l’elaboració de les recomanacions. Tot i que s’estableixen quatre trobades com a mínim per grup, alguns poden requerir més temps per completar els seus objectius amb èxit. La seva funció principal és concretar els objectius de sostenibilitat relacionats amb els reptes plantejats i fent ús de les aportacions de les entitats participant. 

Com a vicepresident i vicepresidenta, quines tasques de representació us corresponen assumir?  

GIxSU: Com a vicepresident, les meves tasques de representació inclouen assumir interinament la presidència del Consell per delegació en ocasions determinades. També representem el Consell de Sostenibilitat en el Consell de Ciutat, en el Plenari i en els Grups de Treball que als quals ens adherim, com ara el Grup d’Habitatge amb fins Socials i el de Comunicació i Visibilització del Consell de Ciutat. D’altra banda, hem participat com a jurat en el Concurs del Pla d’Ombratge Efímer a l’Espai Públic del terme municipal de Barcelona, organitzat per Bit Hàbitat. 

Posidonia Green Project: A més, coordinem la recepció i valoració de propostes d’altres membres i organitzacions, en col·laboració amb la Secretaria del Consell. És molt satisfactori rebre propostes de la ciutadania, ja que sovint aporten idees amb un gran potencial transformador. Per exemple, durant el Dia del Reciclatge el novembre passat, vam visitar la carpa de l’equip d’educació ambiental de l’Ajuntament, que ens va inspirar a crear un espai similar. 

Ara, l’Ajuntament ha adquirit una carpa que utilitzarem en esdeveniments per mostrar el treball d’aquestes organitzacions, promoure la col·laboració i generar sinergies positives per a la sostenibilitat de la ciutat. Aquestes iniciatives són enriquidores tant professionalment com personalment, ja que demostren com petites contribucions poden generar grans canvis. 

Com ha incidit el Consell en la creació del Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible? 

GIxSU: El Consell ha jugat un paper central en la creació del Compromís Ciutadà per a una Barcelona + Sostenible, impulsant un procés participatiu per redactar el document marc. En aquest sentit, ha actuat com a veu de les organitzacions compromeses amb la sostenibilitat a Barcelona, recollint  les seves demandes i integrant-les en les propostes dirigides a les administracions, especialment a l’Ajuntament.  

A més, ha vetllat per garantir la qualitat de la participació i perquè les propostes i accions de l’Administració siguin coherents amb la realitat del teixit ciutadà, fent propostes per millorar el funcionament de la Xarxa. 

Posidonia Green Project: Així doncs, inicialment es va organitzar un taller dinàmic amb el model City Dònut per identificar les qüestions clau, amb una participació ciutadana àmplia. Aquest taller va ser el punt de partida per definir les prioritats del Compromís. Posteriorment, es van afinar les propostes amb una anàlisi detallada de totes les aportacions rebudes tant en línia i com en tallers presencials, ajustant els objectius segons les opinions rebudes. Malgrat alguns debats, el procés va ser fluid i inclusiu. 

És important remarcar que en tot moment es van oferir diverses oportunitats de participació, incloent-hi tallers dinàmics, trobades en línia i discussions en el plenari del Consell, assegurant que totes les veus fossin escoltades i incloses en el Compromís final. 

Què destacaríeu com a valuós d’aquest nou Compromís?

GIxSU: Personalment, crec que el nou Compromís és més inclusiu que l’anterior, ja que permet la participació d’entitats i persones externes a la Xarxa Barcelona + Sostenible. Al mateix temps, consolida el camí recorregut al llarg del procés i les diferents maneres de formalitzar el compromís ambiental de les entitats de la xarxa. A més, afronta nous reptes i compromisos, i presenta demandes més específiques a l’Administració.  

Posidonia Green Project: Des del meu punt de vista, el nou Compromís destaca en tres aspectes clau: ha millorat la participació ciutadana, permetent a tothom contribuir sense pertànyer a cap organització; s’ha centrat en objectius concrets com la descarbonització i la reducció de l’ús de l’aigua; i ha evolucionat cap a un enfocament més detallat, aprenent dels compromisos anteriors per abordar millor les necessitats de sostenibilitat de la ciutat. 

Quines expectatives de futur teniu en relació amb el Consell i el nou Compromís? 

GIxSU: M’encantaria fer arribar al Plenari Municipal el resultat del Grup de Treball de Recursos Hídrics Alternatius a l’Aigua Potable i posteriorment amb el Grup de Treball de Descarbonització. Amb tot això, estic molt il·lusionat per veure com treballarem sota aquest nou marc conceptual d’ara endavant, el qual segurament ens donarà més claredat i èxit en les nostres iniciatives futures. 

Posidonia Green Project: Confio en una gran implicació tant de les organitzacions com de la ciutadania, així com de l’Ajuntament. En aquest sentit, és crucial que totes les discussions polítiques i econòmiques s’alineïn amb els principis del Compromís, que ha de ser el pilar de la nostra ciutat. Tot i que aquest sempre ha estat un impuls constant, no sempre hi ha hagut coherència entre aquest i les decisions polítiques.