01 - pobresa

Butlletí: 

 ATENCIÓ A LA POBRESA ENERGÈTICA

L'Ajuntament de Barcelona, a través de les oficines d'habitatge, ha creat els Punts d'Atenció a la Pobresa Energètica, on s'ofereix informació i assessorament a les persones i famílies que no poden mantenir l'habitatge en unes condicions energètiques adequades.

Les oficines d'habitatge dels districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí van estrenar el passat mes de novembre de 2015 els seus Punt d'Atenció a la Pobresa Energètica. Es tracta d'un servei operatiu durant els mesos d'hivern que ofereix assessorament, tallers formatius, suport en la tramitació d'ajuts i en la interlocució amb les companyies subministradores, alhora que serveix per a la detecció de casos de vulnerabilitat de pobresa energètica. A la resta de districtes, l'assessorament es continuarà prestant a través de la xarxa de centres de serveis socials.
Els objectius dels punts són:

– Detectar situacions de pobresa energètica o de risc potencial de patir-ne (a partir d'un diagnòstic específic: estat i composició de la llar, ingressos econòmics i despesa en el pagament dels subministraments bàsics).
– Proporcionar una atenció i intervenció especialitzada per aconseguir reduir l'impacte de la pobresa energètica a les llars i la qualitat de vida de les persones.
– Promoure l'adopció de mesures i accions preventives de situacions de risc de pobresa energètica.
– Informar, orientar i capacitar a les persones i famílies en l'àmbit de la millora de l'eficiència energètica a les seves llars.
– Treballar coordinadament amb serveis socials, habitatge i altres actors claus en la lluita contra la pobresa energètica.
– Promoure la implicació de la ciutadania compromesa a través de l'impuls a iniciatives comunitàries en el territori orientades a la millora de l'eficiència energètica i la lluita contra la pobresa energètica.
Es preveu que els serveis oferts siguin:

Front Office
És el servei de primera atenció i d'informació, encarregat de rebre i detectar les demandes de la ciutadania per via presencial o telemàtica, facilitar informació bàsica i orientacions generals per prevenir i lluitar contra la pobresa energètica.


Tallers

Tenen l'objectiu de facilitar informació pràctica sobre com millorar l'eficiència energètica de la llar, a través d'estratègies que no comporten inversió. Amb una durada aproximada de 90 minuts, s'hi abordaran qüestions com:

– Introducció als principals usos d'energia a la llar.
– Consells i recomanacions per prevenir la pobresa energètica i per reduir la despesa energètica de la llar a partir de mesures de baix cost i de canvis d'hàbits.
– Capacitació en la comprensió dels conceptes clau de les factures de gas i electricitat per tal d'ajustar i equilibrar les necessitats de les famílies a les tarifes disponibles.
– Capacitació per a fer intervencions bàsiques de manteniment d'electrodomèstics per millorar la seva eficiència i prolongar-ne la vida útil.


Assessorament

S'ofereix atenció en sessions individualitzades en aquells casos que requereixin d'una orientació personalitzada sobre el consum energètic, així com la resolució d'incidències vinculades a la contractació o als rebuts dels subministraments, tramitació d'ajuts, de certificacions energètiques, requeriment del bo social,… S'ocupa també d'acompanyar les famílies en la gestió dels talls de subministrament o en la interlocució amb les companyies, especialment en cas de conflicte.


Intervenció al domicili

Acompanyament a la llar per part d'un tècnic que avaluarà la situació de l'habitatge, la despesa i l'ús energètic de la família, i que plantejarà recomanacions de mesures estalviadores de baix cost o petites reparacions, com la instal·lació de perlitzadors a les aixetes, ribets a les finestres o portes, canvi de bombetes, i monitors de control energètic.

Programa comunitari

Els Punts d'Atenció treballaran també per implicar la ciutadania, el serveis i les entitats del territori en la detecció i la reducció dels efectes de la pobresa energètica. S'establiran vincles de col·laboració amb associacions veïnals, escoles, AMPAs, casals de barri, casals d'avis, etc.


Més informació.

Info172 01 pobresa intern