Residu Zero a debat

El passat 22 de juny, 44 membres de la xarxa van participar en el debat sobre les mesures proposades per l’Ajuntament sobre prevenció de residus, els models i sistemes de recollida, la coresponsabilització ciutadana i la fiscalitat.
 

La filosofia del residu zero es fonamenta, a grans trets, en el repte de disminuir progressivament la generació de residus fins a reincorporar totes les matèries al cicle productiu o als sistemes naturals.

L’Ajuntament de Barcelona aposta per a continuar impulsant polítiques dirigides a avançar en el principal objectiu que ha guiat l’actuació municipal els darrers anys: Reduir la generació de residus municipals fomentant la recollida selectiva, la prevenció, la recuperació i la reutilització dels recursos i matèries primeres.

Donant continuïtat al procés de reflexió conjunta iniciat l’estiu de 2016, es va convocar de nou els membres de la Xarxa Barcelona + Sostenible a una sessió per contrastar el Programa d’accions, i concretament aquelles mesures més innovadores i rellevants. La sessió va tenir lloc el 22 de juny de 2017 al Centre Cívic Convent de Sant Agustí, i va tenir dues parts: una d’inicial més informativa i una segona més participativa que es va desenvolupar en tres grups separats per afavorir el debat i la reflexió. A la sessió es van convocar tots els membres de la xarxa Barcelona + Sostenible. Van assistir-hi un total de 44 persones: 5 entitats sense ànim de lucre, 2 universitats, 11 administracions públiques i 26 empreses.

A la primera part va fer la benvinguda el Comissionat d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona Frederic Ximeno i posteriorment Carlos Vázquez, director de Serveis de Neteja i Gestió de Residus, va presentar el programa d’accions de l’Estratègia Residu Zero.

Presentació programa d’accions de l’Estratègia Residu Zero

Posteriorment, Rosa Garcia, directora de la Fundació Rezero explicava algunes de les experiències i accions emblemàtiques que impulsa la seva entitat.

> Presentació Rezero

Després d’aquestes intervencions es va passar a fer el debat sobre les noves accions, en el qual els participants es van repartir en tres grups de treball. Els tres grups van tractar continguts diferents; cada un havia de debatre sobre tres noves mesures de l’Estratègia Residu Zero, estructurades en tres temàtiques: prevenció de residus, models i sistemes de recollida i coresponsabilització ciutadana i fiscalitat.

La dinàmica va consistir en dos exercicis per validar i debatre les mesures més noves de l’Estratègia, que en acabar els dinamitzadors van exposar en plenari un resum de les principals aportacions de cada grup de treball. El primer grup va incidir en la problemàtica dels residus dels comerços take-away, la prevenció de residus als comerços de proximitat o grans superfícies i els projectes d’aprofitament d’aliments al sector de la restauració i l’alimentació. El segon grup va tractar els models i sistemes de recollida amb la recollida porta a porta, les experiències de devolució i retorn d’envasos i l’ús del contenidor groc per tipologia de materials. Per últim, el tercer grup va debatre sobre la coresponsabilització ciutadana i fiscalitat amb les mesures de coresponsabilització en la gestió dels residus, la creació d’incentius (taxa) per a la recollida.


Com a exercici final, es va demanar als participants que prioritzessin les noves mesures de l’Estratègia. La mesura més valorada va ser la de “Creació d’incentius (taxa) per a la recollida – ciutadania”, seguida de les “Mesures de coresponsabilitació ciutadana en la gestió de residus” i la “reducció dels residus dels comerços take-away”.

Gràcies a les aportacions dels participants es van poder extreure algunes conclusions, com que l’Estratègia Residu Zero segueix generant interès i, en general, les mesures de l’Ajuntament obtenen una àmplia acceptació.