Publicats els Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona del 2017

Butlletí: 

Gairebé la meitat dels resultats dels indicadors milloren respecte als del 2016 i un terç es mantenen estables. El document incorpora Bones Pràctiques dels membres de la xarxa Barcelona+Sostenible.


L’Informe dels Indicadors de Sostenibilitat es formula d’acord amb els objectius i les línies d’actuació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i reflecteix el context socioeconòmic i ambiental actual de la ciutat. La propos­ta d’indicadors s’elabora a partir de la participació activa de re­presentants d’institucions, entitats i col·lectius de la ciutat membres de la xarxa Barcelona + Sostenible, així com del diàleg amb persones expertes dels diferents àmbits analitzats.

Els indicadors volen ser un ins­trument per informar sobre els progres­sos de la ciutat des de la perspectiva del desenvolupament sostenible, atès que permeten recopilar de manera sintètica i global el coneixement sobre els diferents àmbits d’activitat, tot detectant les prin­cipals dades i tendències.

 

 

 

 

 

 

 

> Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2017
> Versió PDF

 

Els titulars més destacats dels indicadors:

  • La ciutat de Barcelona està experimentant canvis en el model d’ordenació i ús de l’espai públic, i centra els esforços a incrementar el verd i a reduir la contaminació de l’aire, millorant així la qualitat de vida de la població.
  • L’esperança de vida de la població continua augmentant, si bé les diferències entre barris es mantenen a causa de les desigualtats en els condicionants de salut, entre els quals destaca l’accés a l’habitatge.
  • Els esforços per separar el creixement econòmic i el benestar de la població del consum de materials i energia i la generació de residus s’orienten a fer de Barcelona una ciutat productiva i regeneradora.

Bones Pràctiques dels objectius:

L’informe incorpora un apartat de Bones Pràctiques per a cada objectiu del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat per donar més protagonisme a l’esforç i la contribució dels membres de la xarxa a la sostenibilitat de la ciutat. Les Bones Pràctiques han d’ajudar a comprendre tant l’abast real dels objectius com els assoliments concrets en cada àmbit. Del passat 2017, volem destacar els següents projectes dels membres de la xarxa Barcelona + Sostenible: