Adaptant els centres al canvi climàtic

Butlletí: 

Les onze “Escoles Refugi” d’Escoles + Sostenibles ja han començat a treballar en aquest projecte europeu amb tres formacions per a professorat, activitats a l’aula, anàlisi de dades comparativa i accions per implicar a tota la comunitat educativa, entre d'altres.

A inicis del curs passat es va anunciar que Barcelona havia estat seleccionada per desenvolupar un projecte d’implementació de solucions per afrontar les conseqüències del canvi climàtic als centres educatius. A finals de curs es va comunicar les 10 escoles seleccionades entre totes les que s’hi van presentar, les anomenades “Escoles refugi”, que al llarg d’aquest primer trimestre ja han començat a treballar.

Els centres participants són 11 escoles públiques: una per a cada districte i una altra que és sòcia del projecte europeu. A més, recentment s’han proposat 10 escoles més que seran “Escoles control”. Les dades recollides en aquests centres “control” ajudaran a avaluar els resultats de les Escoles Refugi comparant-los entre si (les escoles control, tenen característiques similars a les 11 seleccionades per al projecte, però tot i gaudir de materials i altres recursos del projecte, no se’ls implementaran transformacions arquitectònicques). En tot aquest procés, cal recalcar la important tasca que estan realitzant cada una de les escoles per reflexionar, investigar i conscienciar tota la comunitat educativa sobre aquesta temàtica. Aquí podeu trobar un recull de l’àmplia diversitat d’activitats dutes a terme. La majoria són amb l’alumnat, però en alguns casos també hi han participat altres agents de les comunitats educatives respectives.

Fins avui, s’han realitzat tres sessions de formació per al professorat implicat en el projecte, en les quals s’ha reflexionat sobre què és el canvi climàtic i quines oportunitats es donen a l’escola per poder treballar-lo i plantejar així activitats d’aprenentatge, conscienciació i comunicació. També s’ha aprofundit en les mesures científiques que es realitzaran a les escoles per tal de monitorar els canvis i com aquestes poden ser aprofitades com a contextos d’aprenentatge.D'una banda, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) deixarà instruments i farà un taller sobre mesures relacionades amb el CO2 i paràmetres meteorològics (vent, temperatura, pressió ambiental, etc.). L’ISGlobal prendrà mesures ambientals, de salut i benestar i d'usos dels espais per tal d’analitzar la qualitat ambiental, les actituds i percepcions ambientals, els aspectes cognitius, la interacció i relacions socials i l’activitat física. Per últim, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) analitzarà diferents indicadors de benestar i valorarà qualitativament la implementació de les intervencions i els possibles efectes percebuts en l’alumnat, professorat i resta de comunitat.

Paral·lelament, un equip d’arquitectes s’ha reunit amb representants de la comunitat educativa de les Escoles Refugi per a escoltar les necessitats que han detectat en relació amb l’adaptació al canvi climàtic i presentar-los el catàleg de propostes per a implementar. Amb tota aquesta informació, cada escola ha fet una priorització de les propostes, que sumada a altres criteris tècnics acabaran de conformar el plantejament de projecte final per a cadascún dels centres.

Algunes de les formulacions que han tingut més èxit han estat: posar més vegetació, instal·lar més fonts d’aigua, incorporar solucions mixtes que incloguin ombra, vegetació i aigua, afavorir la ventilació natural creuada de l’edifici i substituir superfícies dels patis per altres de menys reflectants i més permeables. A partir d’aquí, els equips d’arquitectes dissenyaran els projectes de cada una de les escoles i en una propera sessió els compartiran amb cada una de les comunitats educatives per acabar de perfilar-ne els detalls.


L’Urban Innovative Actions (UIA) és un programa d'ajudes de la UE per finançar iniciatives innovadores a les ciutats i en la darrera convocatòria, un dels marcs temàtics va ser l’Adaptació al Canvi Climàtic. La quantitat sol·licitada per la ciutat de Barcelona va ser de 5M d'euros, finançats al 80%. El projecte té una durada de 3 anys, de manera que finalitzarà l’octubre de 2021.

Aquest projecte contempla unes mesures per a la transformació de les escoles en refugis climàtics oberts, és a dir, equipaments i espais públics que puguin proporcionar condicions de confort tèrmic en episodis extrems de temperatura. Aquestes transformacions es focalitzen en tres eixos: l’aigua (el blau), la vegetació (el verd) i l’edifici (el gris). A més, pretén convertir-se en un exemple d’integració de l’ensenyament i aprenentatge sobre el canvi climàtic en els centres educatius i és per això que contempla també altres aspectes com:

  • La participació: la comunitat educativa ha participat i ho seguirà fent en la definició de les propostes a implementar en els centres atenent a les necessitats detectades i al coneixement que tenen dels espais, consensuades i treballades sempre amb els experts.
  • El projecte educatiu: l’equip directiu i el claustre treballarà per incloure en el projecte educatiu la conscienciació del canvi climàtic.
  • L’obertura d'espais per a la ciutadania, per tal de maximitzar els recursos i espais on la ciutadania pot accedir en moments de calor extrema per a refugiar-s’hi.
  • L’anàlisi de la salut: monitorar des de la perspectiva de la salut i el benestar, de manera que es pugui avaluar l’impacte aconseguit en els termes de paràmetres ambientals, salut, rendiment escolar, benestar, inclusió social, gènere...
  • La comunicació: difondre tot el relacionat amb el procés com a projecte pilot que és, per aconseguir escalar el projecte a la ciutat fins a aconseguir transformar i adaptar totes les escoles i que sigui replicable a altres ciutats.