Mediació i assessorament per prevenir la pèrdua de l’habitatge

Mediació i assessorament per prevenir la pèrdua de l’habitatge

21/08/2018 - 14:09

Habitatge. L’Ajuntament de Barcelona ofereix serveis per solucionar conflictes entre les persones o entitats propietàries dels pisos i els residents amb problemes econòmics

La prevenció és l’eina més efectiva per evitar la pèrdua de l’habitatge. Amb l’objectiu de minimitzar les situacions de risc que puguin derivar en l’expulsió dels veïns de casa seva, l’Ajuntament de Barcelona ofereix serveis de mediació en el lloguer i d’assessorament hipotecari.

Pel que fa a la mediació en el lloguer, la poden sol·licitar les persones amb dificultats econòmiques que estan en risc de patir un desnonament per impagament. Aquest servei, que es pot demanar a les Oficines de l’Habitatge, facilita la negociació entre propietaris i llogaters.

La finalitat d’aquest programa és buscar una solució òptima per a les dues parts que permeti, si és possible, que l’arrendatari conservi el mateix habitatge. Per això, es plantegen una sèrie d’acords entre les parts que permetin fer front als deutes pendents i prevenir un endeutament futur.

Els serveis de mediació disposen d’instruments per facilitar els acords que permetin romandre a l’habitatge, com poden ser els ajuts al lloguer vinculats als processos de mediació o la possibilitat d’incorporar habitatges al programa de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona assumint el deute que s’hagués contret amb el propietari, amb les limitacions que estableixi cada convocatòria (6.000 euros any 2018).

D’altra banda, les persones amb dificultats per fer front a la seva hipoteca poden sol·licitar a les Oficines de l’Habitatge l’ajuda del servei Ofideute, que proporciona assessorament per resoldre conflictes entre persones hipotecades i entitats financeres.

Aquest programa ofereix informació i orientació jurídica i posa en marxa processos de mediació amb les entitats creditores per plantejar alternatives de solució que, si és possible,  permetin romandre a l’habitatge. També permet identificar clàusules abusives dels contractes hipotecaris i facilitar la gestió que sigui oportuna per, si és el cas, suprimir-la o denunciar-la.

 

Mesures d’atenció a la pèrdua de l’habitatge

A banda dels serveis d’assessorament i mediació per prevenir les situacions de risc, l’Ajuntament ha impulsat un ventall de mesures per atendre les persones que han perdut el seu habitatge o estan en risc imminent de perdre’l.

Per exemple, el Servei d’Intervenció en situacions de  Pèrdua de l’Habitatge i/ Ocupacions (SIPHO) facilita informació, acompanyament i assessorament legal a les unitats de convivència afectades per un procés de desnonament. En el cas que no sigui possible arribar a un acord per aturar el desnonament, el SIPHO realitza les accions per fer l’acompanyament de les famílies afectades.

Les persones desnonades poden optar a un ajut públic per pagar un nou habitatge. L’import de la prestació és equivalent al 60% de la renda anual de l’habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. Aquesta prestació només s’atorga una vegada i per un període màxim de 12 mesos.

Per últim, l’Ajuntament procura a les persones que han perdut el seu habitatge alternatives de reallotjament digne mitjançant eines com la Mesa d’Emergències, que valora cada cas i deriva les unitats de convivència afectades als habitatges per a emergències socials.

Tots aquests serveis es poden gestionar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

 

Més informació