Menys solars buits i més habitatge públic a la ciutat

Menys solars buits i més habitatge públic a la ciutat

21/08/2018 - 16:36

Habitatge. La nova mesura promou l’activació de solars i lluita contra la retenció especulativa de les finques.

El registre municipal de solars sense edificar és una nova eina per actuar davant la inactivitat dels propietaris de solars i finques privades en desús i destinar-los a ampliar el parc d’habitatge públic de Barcelona.

Aquest instrument ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i determina que es podran inscriure en el registre aquells solars i finques que incompleixin l’obligació d’edificar un cop vençut el termini definit en el planejament vigent, que, habitualment, és de dos anys.

A partir d’aquest moment, l’Ajuntament disposarà de dos anys per executar l’expropiació, compra o substitució forçosa del solar i construir-hi les seves promocions d’habitatge públic.

La mesura inclou, també, incompliments d’ordres d’execució de rehabilitacions que s’hagin requerit per garantir la seguretat de persones o per protegir el patrimoni arquitectònic o cultural.

Un pas més per a un habitatge accessible i assequible

El nou registre de solars sense edificar s’emmarca en la lluita contra la gentrificació als barris que es duu a terme des del Govern municipal. La iniciativa se suma a dues mesures més aprovades inicialment en els darrers mesos i que actualment es troben en tràmit.

Es tracta de les modificacions de planejament per obligar que totes les promocions de més de 600 metres quadrats que es facin a la ciutat destinin un 30% de la superfície a habitatge assequible i protegit, i per declarar tota la ciutat com a àrea de tanteig i retracte amb l’objectiu de disposar del dret de compra preferent en determinats edificis i solars. Aquesta darrera estableix una de les normes, el termini màxim d’inactivitat de dos anys, sobre les quals es desenvolupa el registre de solars inactius.

La posada en marxa d’aquest registre es basa en l’article 117 de la Llei d’urbanisme de Catalunya, que habilita els municipis per vetllar pel compliment de les obligacions d’edificar, conservar o rehabilitar que té qualsevol propietari en terrenys amb la qualificació de solar, d’edificacions declarades en ruïna o de construccions paralitzades o inadequades. Aquesta mesura, per tant, garanteix la construcció i la rehabilitació de les edificacions, el dret a un habitatge digne, i permet evitar l’especulació de solars.

Totes les actuacions formen part del Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025, per garantir la funció social de l’habitatge i avançar en la construcció d’un servei públic d’habitatge a l’altura de les millors pràctiques d’altres ciutats europees.