Ja es pot sol·licitar el subsidi extraordinari per a persones treballadores de la llar

SUBSIDI. Des d'avui, 5 de maig, les persones treballadores de la llar que hagin deixat de treballar o hagin vist reduïdes les seves hores de feina a causa de la crisi sanitària de la Covid-19 poden sol·licitar el subsidi d'atur excepcional.

 

Des d’avui, 5 de maig, les persones treballadores de la llar que hagin deixat de treballar o hagin vist reduïdes les seves hores de feina a causa de la crisi sanitària de la Covid-19 poden sol·licitar el subsidi d’atur excepcional aprovat al Reial Decret-Llei 11/2020 del 31 de març. Només es podran beneficiar d’aquesta ajuda aquelles persones que estiguessin donades d’alta al Sistema Especial de Treballadors de la Llar abans del 14 de març, dia en què es va declarar l’estat d’alarma.

A continuació us deixem una bateria de preguntes freqüents que us ajudarà a entendre qui i com es pot beneficiar del subsidi extraordinari per a persones treballadores de la llar:

Qui pot demanar aquest subsidi?

Podrà ser beneficiària del subsidi qualsevol persona que estigui o hagi estat d’alta al Sistema Especial de Treballadors de la Llar abans del 14 de març de 2020, data d’entrada en vigor de l’estat d’alarma. A més, cal trobar-se en una d’aquestes situacions:

  • Haver deixat de prestar serveis, total o parcialment, amb caràcter temporal, per reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis i en motiu de la crisi sanitària de la Covid-19.
  • Haver vist extingit el contracte de treball per acomiadament o desistiment de l’ocupador/a, mort o qualsevol altra causa de força major imputable al contractant que impossibiliti definitivament la prestació de feina; sempre que les causes que determini l’extinció del contracte siguin alienes a la voluntat de la persona treballadora i es deguin a la crisi sanitària.

Qui ha de realitzar la sol·licitud de l’ajuda?

L’ha de fer la persona treballadora de la llar i ha d’anar acompanyada per la declaració responsable dels/les ocupadors (en cas de reducció total o parcial de la jornada laboral).

Fins quan es pot demanar?

La sol·licitud es pot presentar des del 5 de maig i fins un mes després que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol.

On s’ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud i de la documentació necessària podrà presentar-se a les oficines de correus i les oficines d’assistència en matèria de registres. La sol·licitud s’adreçarà a la Unidad Subsidio Empleadas Hogar-Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal- Calle Condesa de Venadito Nº9, 28027-Madrid.

També podrà presentar-se telemàticament a través de la seu electrònica del SEPE (www.sepe.es) o del Registre Electrònic General de l’Administració General de l’Estat. Per això, és necessari disposar de DNI electrònic, certificat electrònic o Cl@ve.

Per ambdós casos, el formulari oficial de sol·licitud es troba al web del SEPE. Es tracta d’un document en format pdf que es podrà descarregar i imprimir per a omplir-lo amb lletres majúscules i bolígraf negre o blau.

Quins documents cal aportar?

Per a completar la sol·licitud del subsidi cal aportar els següents documents:

  • La sol·licitud: el formulari oficial de sol·licitud es troba al web del SEPE. Es tracta d’un document en format pdf que es podrà descarregar i imprimir per a omplir-lo amb lletres majúscules i bolígraf negre o blau.
  • La declaració responsable del/la ocupador/a: en cas de tenir diversos ocupadors/es que hagin reduït total o parcialment la seva jornada laboral caldrà presentar una declaració responsable per cadascun/a d’ells/es. També serà necessari presentar la declaració responsable dels ocupadors/es on la relació laboral no s’hagi vist afectada per la crisi sanitària, amb l’objectiu que el SEPE tingui constància de tots els ingressos que es tinguin en l’actualitat. Aquest document també està disponible al web del SEPE en format pdf i permet la seva descarrega i impressió.
  • Fotocòpia del document que acrediti la identitat de la persona treballadora i de tots els/les ocupadors/es (DNI, NIE, TIE o passaport). Si la persona treballadora presenta la sol·licitud online només haurà d’aportar la fotocòpia del DNI/NIE/TIE/Passaport dels seus ocupadors/es.
  • Carta d’acomiadament, comunicació del desistiment de la persona ocupadora o documentació acreditativa de la baixa al Sistema Especial per a Treballadors de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.

És compatible amb la feina?

És compatible amb altres activitats per compte propi o d’altri sempre que la suma dels ingressos deribats del subsidi i la resta de les activitats no superi el Salari Mínim Interprofessional.

És compatible amb altres prestacions?

És incompatible amb la prestació d’incapacitat temporal.

Es tenen en compte les càrregues familiars i ingressos de la unitat familiar?

No, només es tenen en compte els ingressos de la persona sol·licitant.

Quan cobraré?

El subsidi es percebrà mensualment des de la seva aprovació i es prorrogarà fins que deixin de donar-se les circumstàncies que van determinar la seva concessió.

Quina quantitat es cobra?

La quantia del subsidi no podrà ser superior al Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries (950 euros).

Si durant el termini de durada del subsidi canvien les meves circumstàncies (aconsegueixo feina a una altra llar, modifico la meva jornada, etc), haig de fer alguna cosa?

Sí, caldrà comunicar al SEPE immediatament i amb un termini màxim de 3 dies naturals qualsevol variació en la situació laboral o les retribucions percebudes.

Puc cobrar el subsidi tras una baixa voluntària per por al contagi?

No, la baixa voluntària no dóna dret a la percepció del subsidi.

Cal que estigui inscrita com a demandant de feina per a cobrar el subsidi?

No, no és necessari.

Comparteix aquest contingut