Una Guia per acabar amb la bretxa salarial

Recursos. El Consell de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya ha creat una Guia que permet entendre què és la bretxa salarial, quines conseqüències té a nivell socio-econòmic i com es pot combatre.

El Consell de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya ha creat una Guia que permet entendre què és la bretxa salarial, quines conseqüències té a nivell socio-econòmic i com es pot combatre.

La bretxa salarial és un indicador que mesura la desigualtat retributiva entre homes i dones. Aquesta desigualtat salarial té múltiples causes, entre elles: la manca de transparència en els sistemes retributius, la infravaloració del treball de les dones, la segregació horitzontal i vertical del mercat de treball, les diferències relatives al capital humà i als patrons de comportament amb biaix de gènere (invisibilització de les tasques de cures, reduccions de jornada), la manca d’una definició legal del concepte de “treball d’igual valor”, etc.

L’origen d’aquesta desigualtat salarial és una desigualtat de gènere intrínseca d’una cultura patriarcal. El Reial decret llei 6/2019 d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació va recollir noves obligacions legals que les empreses han de complir per tal de reduir l’existent desigualtat entre homes i dones.

D’entre aquestes obligacions, es va fer molt de ressò de l’ampliació del permís de paternitat, però el Reial decret llei també incloïa altres mesures com ara l’obligatorietat de les empreses de més de 50 persones treballadores a disposar de plans d’igualtat on s’inclogui necessàriament una auditoria salarial o la realització d’ un registre (al que podran accedir els representants legals) amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions salarials de la plantilla, disgregant les persones per sexe o grups professionals.

Per tal de facilitar la tasca a les organitzacions, el Consell de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya, ha creat la Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones que permet entendre què és la bretxa salarial, quines conseqüències té a nivell socio-econòmic i com es pot combatre. El document també aporta eines i recomanacions per a les empreses, entitats i organitzacions per tal d’identificar la bretxa salarial, implantar un pla d’acció i fer-ne el seguiment, recomanacions per a les persones negociadores i orientacions per a les persones treballadores.

“Aquesta guia, amb els continguts adaptats a les darreres previsions legals, vol marcar un punt d’inflexió en el tractament de la igualtat de retribució a Catalunya. Ara cal que les empreses se la facin seva i que les recomanacions que s’hi formulen transcendeixin als processos negociadors”.

 

Comparteix aquest contingut