Esteu aquí

Impostos

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

L'Impost IRPF

En el sistema català de la Seguretat Social les persones treballadores, en funció del tipus d'activitat laboral que desenvolupem i de si ho fem per compte propi o d'altri, estem obligats a fer el pagament de les nostres cotitzacions per vies o camins diferents.

Declaració de renda

Es un document en el qual s'especifiquen tots els ingressos i el patrimoni d'una persona, física o jurídica, durant l'any fiscal.
Ens oferiran informació gratuïta sobre el sistema tributari a l'organisme públic encarregat d'aquestes gestions (l'Agència  Tributària).
Agenciatributaria

Impostos 

  • IBI Impost sobre bens immobles
  • IVTM Impost sobre vehícles de tracció mecànica
  • IAE Impost sobre activitats econòmique
  • Plusvalia Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
  • Guals Ús de voreres Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
  • Preu públic per la recollida de residus
  • Taxa d'ocupació de la via pública - elements anexes

Mes informació