Esteu aquí

Educació

Versió per a imprimirSend by emailPDF version
Tots els nens i totes les nenes que viuen a Catalunya tenen l'obligació i el dret d'estar escolaritzats. L'assistència a l'escola és obligatòria dels 6 als 16 anys independentment de la seva situació administrativa.

El sistema educatiu de Catalunya és gratuït en els centres finançats amb fons públics. S'anomenen centres educatius públics i centres educatius privats concertats.

Aules d'acollida

Els nens i nenes quan entrin a l'escola se'ls adscriurà un grup classe en funció de l'edat. Si desconeixen la llengua catalana els primers mesos assistiran unes hores al dia a una aula d'acollida, on aprendran el català necessari que els permeti continuar el ritme de les classes amb tota normalitat el més ràpidament possible.

Educació infantil. De 0 a 6 anys.

L'educació infantil es la primera educació que reben els infants. Aquest poden començar a assistir a les escoles bressol a partir dels pocs mesos d'edat. L'educació infantil comprèn dos cicles; el primer Llar de Infants dels 0 als 3 anys; i el segon, també anomenat parvulari dels 3 als 6 anys.

Educació Primària Obligatòria. De 6 a 12 anys.

L'educació primària obligatòria va dels 6 als 12 anys i es compon de sis cursos acadèmics, organitzats en tres cicles: Cicle Inicial (de 6 a 8 anys), Cicle Mitjà (de 8 a 10 anys) i Cicle Superior (de 10 a 12 anys).

Educació Secundària obligatòria (ESO). De 12 a 16 anys.

L'Educació Secundària Obligatòria comprèn dels 12 als 16 anys i s'imparteix als Instituts d'Educació Secundària (IES). En aquesta etapa, el procés d'aprenentatge proporciona als alumnes coneixements que afavoreixin la seva autonomia i la integració social, també es potencia el seu desenvolupament personal.

Educació Secundaria no obligatoria

Després de l'ESO, entre els 16 i 18 anys, els alumnes que han obtingut el Graduat en Educació Secundària poden optar per seguir els estudis i tenen dues possibilitats:

Universitat

També anomenats estudis superiors i s'estructuren en tres cicles:

  • Primer cicle 
Té una durada de tres anys i s'obtenen els Títols de Diplomat, Mestre, Arquitecte Tècnic o bé Enginyer Tècnic.
  • Segon Cicle 
Té una durada de dos anys i s'obtenen els títols de Llicenciat, Arquitecte o bé Enginyer. La superació dels estudis de segon cicle dóna dret a l'accés als estudis de Tercer Cicle (Doctorat).
  • Tercer cicle 
Es tracta de Programes de Doctorat i s'obté el títol de Doctor.

Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA)

Les mares i els pares som membres de la comunitat educativa i per tant tenim l'oportunitat i la responsabilitat d'implicar-nos en l'educació dels nostres fills i filles per mitjà de l'associació de mares i pares del centre on van, ja sigui l'escola d'educació infantil i primària o l'institut d'educació secundària.

D'AMPA n'hi ha en centres públics i en centres privats concertats i tenen com a objectius: 
Incidir en totes les etapes educatives participant i promovent el desenvolupament global del sistema educatiu del nostre país i treballar per millorar la participació i el compromís dels pares, dels infants i joves, i de la societat educativa.

Ser membres de l'AMPA de l'escola o de l'institut dels nostres fills i filles ens permet conèixer millor el funcionament del sistema educatiu i participar en els òrgans de presa de decisions del centre, ja que l'AMPA representa les mares i pares davant del Consell Escolar i participa en la programació del Pla Anual del Centre d'acord amb el Projecte educatiu corresponent