Esteu aquí

Lloguer

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

El contracte de lloguer és un acord privat entre dues persones: l'arrendador (propietari) i l'arrendatari, també anomenat inquilí o llogater.

El contracte de lloguer

És un document que signen el llogater i el propietari i que recull totes les condicions de l'acord. L'arrendador (propietari) ho pot fer a través d'un representant, l'administrador de finques, que s'encarrega de gestionar el contracte i cobrar la renda.

El contracte s'ha de fer per escrit i ha d'estar registrat i segellat a la Cambra de la Propietat Urbana. Si no ho està, no és oficial, però també és vàlid. De fet, l'arrendatari no està obligat a registrar-lo, però la inscripció el pot protegir en un futur davant de canvis de titularitat de l'habitatge, per exemple.

Què ens demanaran a l'hora de signar un contracte de lloguer:

Document d'identitat: DNI o passaport o autorització de residència i treball (NIE).

Normalment també es demana una còpia del contracte de treball i les últimes nòmines.

Una fiança en metàl·lic equivalent al lloguer d'1 mes. L'import de la fiança queda dipositat a la Cambra de la Propietat Urbana corresponent. De vegades també cal una fiança suplementària .

És freqüent demanar també un aval bancari o un aval personal (anomenat també solidari) d'una altra persona o entitat per garantir que l'arrendatari pot pagar el lloguer.

Una vegada hem signat el contracte de lloguer, tenim dret a disposar de les claus de l'habitatge.

També tenim l'obligació de tornar el pis llogat al propietari en el mateix estat en el qual el vam llogar i les claus, en el moment que finalitza el contracte.