Esteu aquí

Món Associatiu

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

La diversitat d'associacions (associacions de veïns, de joves, de dones, de gent gran, d'immigrants, esportives, culturals, professionals, sindicats, de solidaritat, de comerciants i consumidors... ) és l'expressió de la riquesa i pluralitat de la societat.

Llei d'associacions catalana

Les persones nouvingudes tenen dret a formar entitats pròpies d'organització col·lectiva per donar a conèixer la cultura d'origen, defensar els nostres drets i fer propostes per millorar les condicions de vida de la població immigrada. També és recomanable la participació en el conjunt del teixit associatiu, perquè reflexarà la configuració actual de la població catalana i afavorirà que la resta d'entitats incorporin la diversitat d'orígens que caracteritza Catalunya actualment.

Més informació sobre les associacions d'immigrants:
Associacions d'Immigrants

ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES

Els veïns i les veïnes del nostre barri o municipi de residència poden organitzar-se en les associacions de veïns, que esdevenen espais de convivència i participació. D'aquí la importància de la implicació del conjunt de veïns i veïnes en les entitats veïnals, per afavorir la cohesió social i com a pràctica de ciutadania.

Per a més informació consultar la web de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya:
CONFAVC

ASSOCIACIONS DE PARES I MARES D'ALUMNES (AMPA)

Les mares i els pares son membres de la comunitat educativa i per tant tenen l'oportunitat i la responsabilitat d'implicar-se en l'educació dels seu fills i filles per mitjà de l'associació de mares i pares del centre on van, ja sigui l'escola d'educació infantil i primària o l'institut d'educació secundària.

D'AMPA n'hi ha en centres públics i en centres privats concertats i tenen com a objectius:

  • Incidir en totes les etapes educatives per participar i promoure el desenvolupament global del sistema educatiu del nostre país.
  • Treballar per millorar la participació i el compromís dels pares, dels infants i joves i de la societat educativa.

Més informació ensenyament primari consultar la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya d'Ensenyament Primari (FAPAC):
FAPAC

Mes informació ensenyament secundari, podem consultar la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari (FAPAES):
FAPAES

ASSOCIACIONS I CLUBS ESPORTIUS

Les associacions esportives neixen com a grups de persones que s'uneixen amb un interès comú: fomentar la pràctica de qualsevol esport, organitzar passejades, fer torneigs amistosos, etc.

Hi ha associacions esportives que treballen per promoure l'esport als barris, o que gestionen equipaments esportius municipals.

Associacions esportives escolars que afavoreixen la pràctica dels infants i joves i la participació de les famílies.

Clubs esportius que tenen caràcter d'organització privada fundada en una localitat o barri concret i reconeguda per l'Administració pública i per la federació corresponent.

FEDERACIONS ESPORTIVES

Els clubs catalans d'un mateix esport s'uneixen per promoure'n la pràctica, millorar l'organització de les competicions esportives i ser-ne els representants davant dels organismes estatals i internacionals.

Per a més informació sobre les federacions podem consultar la web de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya:
UFEC

CENTRES EXCURSIONISTES

Són associacions de gran tradició a Catalunya que han estat i són molt importants per a la dinamització i cohesió social. Per exemple, faciliten que infants, joves i adults coneguin Catalunya, mitjançant visites al territori, la pràctica d'esports com el senderisme, l'escalada, l'alpinisme, el ciclisme de muntanya, etc., i la transmissió de valors com la preservació del medi ambient.

Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya:
FEEC

ASSOCIACIONS DE DONES

Les associacions de dones i els casals de dones són espais col·lectius oberts on es treballa per a la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits de la vida.

La participació de les dones és fonamental per enfortir la lluita contra la discriminació per raó de gènere: qui millor que les dones per defensar els seus drets.

Aquestes organitzacions lluiten a favor:

  • Dels drets humans, la justícia social i l'apoderament de les dones, és a dir, perquè les dones assumeixen una major autonomia personal i col·lectiva i tinguin una major presència en els òrgans de representació i de poder tant econòmics com polítics, culturals i socials.

I en contra:

  • De la violència de gènere i de qualsevol discriminació de la dona en tots els àmbits de la societat.

Per conèixer les entitats de dones de Catalunya consultar:
Entitats de Dones

Per a més informació consultar la web de l'Institut Català de la Dona
Institut Català de la Dona

ASSOCIACIONS DE JOVES

La participació juvenil és tot allò que fa la gent jove, de manera individual o col·lectiva, amb la intenció d'incidir en la societat, les seves relacions i les possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu.

El conjunt d'associacions juvenils reflexa la pluralitat d'interessos i camps d'actuació en els quals es mou la joventut catalana: culturals i artístiques, noves tecnologies, esports, polítiques, estudiantils, educació en el lleure, salut, solidaritat, pau i cooperació internacional, d'emancipació i igualtat de sexes, de defensa del medi ambient i ecologisme, etc.

Per a més informació consultar:
Xarxajove

O la web de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya:
Joventut

Del conjunt d'entitats de l'àmbit infantil i juveniles pot destacar les entitats d'educació en el lleure.

Són entitats compromeses amb la transformació social i amb la transmissió dels valors democràtics i de civisme. La seva tasca va adreçada als infants i joves fins als 18 anys i la desenvolupen fora de l'horari escolar al llarg de la setmana i també els caps de setmana. També gestionen ludoteques i organitzen colònies i activitats d'estiu (casals).

Per a més informació podem consultar
http://www6.gencat.net/joventut/scripts/escoltisme/INDEX.ASP

ASSOCIACIONS CULTURALS I ARTISTIQUES

La cultura i la llengua catalanes s'han mantingut vives i han manifestat un gran dinamisme gràcies, en bona part, a les entitats que arreu del país han vetllat pel manteniment de les tradicions i han estat protagonistes dels moviments d'avantguarda artística dels darrers segles.

Actualment, amb la creixent diversitat cultural que arriba amb les noves migracions, les associacions culturals poden continuar tenint un paper fonamental en l'enriquiment de la cultura catalana, a partir de promoure l'expressió i la interacció d'aquesta diversitat, per exemple amb l'acollida dels nous artistes (pintors, escriptors, músics, cineastes, actors, etc.) que arriben amb el desig de trobar una terra que els permeti expressar-se, fer aportacions a la cultura catalana i créixer com a creadors.

Per això, les entitats culturals són espais de creativitat artística i social, perquè faciliten el coneixement mutu, l'intercanvi i la col'laboració entre persones de diferents orígens socials i culturals.

Per a més informació podem consultar la web del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat:
Web del Dept. de Cultura

LLIBERTAT RELIGIOSA

Un dels àmbits en el qual es manifesta la diversitat cultural i social és el religiós. La Constitució espanyola estableix que Espanya és un Estat aconfessional.

La Llei de llibertat religiosa garanteix la llibertat de culte, per això totes les persones poden tenir creences religioses i practicar-les, en privat i en públic, sense que això constitueixi un motiu de desigualtat o discriminació davant la llei.

La pluralitat religiosa implica la necessitat del diàleg interreligiós per afavorir el coneixement mutu i la convivència entre ciutadans i ciutadanes de diferents creences.

Per a més informació consultar:
Unescocat

A Catalunya, la Direcció General d'Afers Religiosos informa i assessora sobre els passos que cal fer per formalitzar una entitat religiosa i atén les entitats amb seu a Catalunya.

Per a més informació podem consultar:
Direcció General d'Afers Religiosos

SOLIDARITAT AMB LES PERSONES INMIGRADES

La immigració de persones vingudes d'arreu del món implica per a elles una sèrie de dificultats d'adaptació i d'inserció en la societat catalana.

Per donar respostes a aquestes necessitats neixen associacions de solidaritat que ofereixen una sèrie de serveis encaminats a millorar les condicions de vida de les persones nouvingudes.

Són entitats de defensa dels drets humans i de lluita contra la injustícia i l'exclusió socioeconòmica. Treballen, doncs, per un model de societat que estableixi la igualtat de drets i d'oportunitats, universalitzant així el concepte de ciutadania.

Així mateix, són entitats que col·laboren amb el conjunt del teixit associatiu a l'hora de desenvolupar les seves activitats. Per tot això, la participació en aquestes associacions ens pot facilitar, com a persones nouvingudes, l'accés a la resta del món associatiu català.

SOLIDARITAT INTERNACIONAL: LES ONGD

Aquestes entitats impulsen projectes als països en vies de desenvolupament amb la finalitat de millorar-ne les condicions de vida, establir un nou tipus de relacions entre els països del nord i els del sud i afavorir el ple desenvolupament de tots els pobles i cultures.

Les actuacions de les ONGD s'adrecen a l'exterior en sectors com l'educació, la salut, l'agricultura, la lluita contra la dependència econòmica o el medi ambient, i també s'adrecen a la població catalana per mitjà de l'organització d'activitats de sensibilització sobre les desigualtats nord - sud, el comerç just i l'educació per al desenvolupament.

Les persones nouvingudes també podem participar en el moviment de solidaritat internacional mitjançant les entitats d'immigrants que porten a terme projectes de desenvolupament a les seves poblacions d'origen, cosa que s'anomena codesenvolupament.

Per a més informació sobre codesenvolupament consultar la web del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament:
Fonscatala

Més informació sobre les ONGD
Pangea
Cooperació exterior

PARTICIPACIO EN LA VIDA POLITICA DEL PAIS

Una altra mena de participació ciutadana és per mitjà de la vida política del país. Els nacionals espanyols majors de 18 anys i empadronats tenim el dret i el deure d'escollir els nostres representants als diferents governs, és a dir, d'exercir el dret de vot.

N'hi ha quatre àmbits de participació per mitjà del vot: l'àmbit europeu, l'àmbit estatal, l'àmbit autonòmic i l'àmbit municipal.

Unes altres maneres de participar en la vida política és mitjançant l'afiliació a un partit polític o a una organització sindical.

Hi ha partits polítics de totes les tendències i generalment s'organitzen a partir de les bases, formades per totes les persones afiliades. Les bases escullen democràticament els candidats a les diferents llistes electorals.

Les organitzacions sindicals són associacions formades per treballadors per a la defensa i la promoció dels interessos econòmics i socials dels seus membres. Solen agrupar-se en centrals sindicals o federacions, que poden ser independents o tenir una orientació política.

Els ciutadans i ciutadanes estrangers, amb independència de la seva situació administrativa a Espanya, tenen reconegut el dret a sindicar-se lliurement i afiliar-se a una organització política en les mateixes condicions que els nacionals espanyols