Esteu aquí

Contratació Laboral

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

El contracte de treball

és l'acord entre l'empresa i la persona treballadora per mitjà del qual aquest últim s'obliga a prestar determinats serveis per compte de l'empresari i sota la seva supervisió a canvi d'una remuneració. En el contracte de treball ha de constar: el salari que percep la persona treballadora, la durada del contracte, la durada del període de prova, la categoria professional, el període de vacances, les hores i el període de treball setmanal i altres condicions laborals.

Hi ha diferents tipus i modalitats de contracte, de la mateixa manera que hi ha incentius i bonificacions per a l'empresa per la contractació temporal o indefinida en funció d'una sèrie de característiques de la persona treballadora: edat, temps d'inscripció com a demandant de treball, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, etc. Les dues grans categories de contractes són:

Contracte indefinit: el que s'acorda sense establir límits de temps en la prestació de serveis (o en la durada del contracte).

Contracte temporal: o de durada determinada.

Els drets bàsics dels treballadors estan reconeguts en l'Estatut dels Treballadors (Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s'aprova el text refós) i són irrenunciables: dret a l'afiliació a una organització sindical, dret de vaga, dret de reunió, dret a una formació i readaptació professional i econòmica, dret a la salut, a la seguretat i a la higiene en el treball, dret a la protecció de la salut, etc.

L'extinció de la relació laboral entre l'empresa i la persona treballadora pot estar motivada per diferents causes. Les més comunes són la finalització del contracte i la baixa voluntària de la persona treballadora, però també pot ser deguda a la no superació del període de prova (en aquest cas no és necessari el preavís per cap de les parts ) o a un procés d'acomiadament.

En tots els casos d'extinció del contracte és convenient rebre orientació sobre el procediment i les actuacions que cal seguir en cada cas. A més dels consultors privats (advocats, gestors laborals) podem cercar orientació a través de les organitzacions  sindicals.

Salari mínim

Hi ha un salari mínim fixat pel Govern anualment per al desenvolupament de qualsevol relació laboral.

Nómina

Es el rebut que justifica el cobrament del salari. Conserveu aquest document: el podríeu necessitar en un futur.

Període de prova

En els contractes de treball es pot acordar un període de prova, que no podrà ser superior al pactat en el conveni col·lectiu. Durant aquest període, tant l'empresari/a com el treballador/a podran decidir la finalització laboral sense avís previ. Ha de constar per escrit al contracte de treball i no es pot tornar a repetir si us contracten a la mateixa empresa per a les mateixes funcions.

Pagues extraordinàries

Tot treballador/a té dret, com a mínim, a dues pagues extres a l'any. Aquestes poden ser prorratejades mensualment.

Hores extraordinàries

Són totes aquelles hores de treball que sobrepassin la durada màxima de la jornada ordinària de treball. Mitjançant conveni, es determina la quantitat amb què es pagaran o si es compensaran en hores de descans retribuït.

Jornada de Treball

L'Estatut estableix uns drets mínims que totes les empreses han de complir. Assegureu-vos si penseu que no s'està complint la normativa.

Cotització a la Seguretat Social

Cotitzar a la Seguretat Social et permetrà ser titular dels drets que aixó comporta (prestacions per malaltia, prestació d'atur, etc.) Comproveu si teniu assignat un número a la Seguretat Social, a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Seguretat Laboral

Hi ha unes normes de seguretat laboral determinades per a cada tipus de feina. L'empressari està obligat a posar a disposició dels treballadors/es els recursos necessaris per poder complir les normes de seguretat i  el treballador/a està obligat a fer-ne ús. La vida no té preu, per evitar riscos, feu que es compleixin les normes.