Vés al contingut

Nens i nenes

#Covid19

La situació actual és un repte enorme per a totes les famílies amb nens i nenes, que s’han hagut d’adaptar a l’emergència sanitària i als seus requeriments. Ara podem remar plegats i convertir aquest repte en una oportunitat per cuidar-nos i aprendre junts.

Tornada a l'escola

 • Les mesures recollides a continuació són les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, que va aprovar el Procicat el mes de juliol.

  S’han de continuar les mesures bàsiques de prevenció: mantenir la distància social, rentat de mans i mascareta, a més de reduir la interacció social.

  Requisits d’accés al centre
  Poden accedir al centre educatiu les persones

  • amb absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós, 
  • i que no convisquin o tinguin contacte estret amb persones amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

  Control de símptomes
  El control de símptomes es basa en la responsabilitat de les famílies i dels alumnes majors de 18 anys de fer una autoavaluació del seu estat de salut. En aquest sentit, es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

  Neteja, desinfecció i ventilació
  S’estableixen les pautes de neteja, desinfecció i ventilació per tal que cada centre pugui fer la seva planificació. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i tres vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.

  Gestió de residus
  S’estableixen pautes per a la gestió dels residus. Es recomana que els mocadors i les tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com ara mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, es considera com a fracció resta i, per tant, s’ha de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).

  Gestió de casos
  En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el fet d’aïllar-los, així com els contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, s’ha elaborat un protocol d’actuació per si es detecta una sospita de cas que garanteix la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’educació i de salut pública.

  Protocol de gestió de casos de covid-19 als centres educatius del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

  Mesures complementàries a les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 de la Generalitat de Catalunya

  D’acord amb les previsions de l’estat de la pandèmia en les setmanes vinents a tot el territori català, es proposa que s’implementin les mesures següents:

  • Bombolles de convivència i ràtios no superiors a 20 alumnes
   Es crearan grups de convivència estable per tal de facilitar la traçabilitat de possibles casos que es donin als centres educatius.

            Pel que fa a les ràtios:

  • Segon cicle d’educació infantil i primària: la ràtio no serà superior a 20 alumnes amb caràcter general.
  • ESO: es reduiran sempre que sigui possible.

  Si, excepcionalment, no és possible reduir els grups, d’acord amb el pla propi de cada centre, s’arbitraran altres mesures preventives i de seguretat.

  • Ús de la mascareta

            Educació primària: serà obligatòria a partir dels 6 anys quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell territori ho requereixin.

            Serà obligatòria a partir dels 12 anys

            Educació secundària obligatòria (ESO) 
            Batxillerat
            Formació professional 

            Centres de formació d’adults

  • Es recomana als centres educatius que facin un control diari de la temperatura dels alumnes.
  • Tests PCR a mig milió de persones
   Entre el 15 de setembre i el 15 de novembre, la Generalitat de Catalunya farà un cribratge poblacional de 500.000 persones amb testos PCR. La realització d’aquests tests es durà a terme amb criteris epidemiològics i es farà a alumnat, professorat i membres del personal d’administració i serveis.

  L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de les escoles equipaments i espais exteriors
  Per garantir el compliment de reducció de les ràtios, Barcelona posa a disposició dels centres educatius espais en 74 equipaments i 159 espais exteriors a jardins, places i ubicacions a la via pública perquè es puguin destinar a usos educatius a partir del setembre.

  Oficina de Coordinació d’Espais de Barris per a les Escoles
  Es crea l’Oficina de Coordinació d’Espais de Barris per a les Escoles per concretar i gestionar les cessions i els usos prioritaris d’espai públic i d’equipaments.

  Adaptació dels recintes escolars
  L’Ajuntament i el Consorci d’Educació de Barcelona han treballat per garantir l’adaptació dels recintes escolars als requeriments de les autoritats sanitàries i educatives quant als aspectes següents:

  • Sectorialització.
  • Senyalització de patis i locals per garantir els grups bombolla.
  • Pla de reforç de la neteja i desinfecció dels equipaments escolars per reforçar-ne la utilització diària i la prevenció.

  Oficina de Coordinació d’Escoles i Salut
  Creació d’una oficina de coordinació d’escoles i salut de la ciutat amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci Sanitari, el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona que vetllarà pels temes següents:

  • La implantació de mesures de prevenció.
  • Les proves a l’alumnat i el professorat.
  • Així mateix, farà el seguiment i la valoració general de la comunitat educativa i particular de cada centre i intervencions si hi ha casos de covid-19.

  Reforç de l’equip educatiu

  Es reforça l’equip educatiu amb més hores i més personal de suport educatiu com a mesura temporal extraordinària amb l’objectiu de fer possible el servei educatiu, incloent-hi l’acollida matinal, i de respondre millor a les noves necessitats en el context de la covid-19.

  El reforç de personal es complementa amb el material següent:

  • 1 mascareta diària per a tot el personal de les escoles bressol municipals.
  • Col·locació d’un mínim de 4 dispensadors de gel hidroalcohòlic.
  • Instal·lació de materials per dividir tant els patis com altres espais comuns de les 102 escoles bressol municipals.

  Escoles bressol municipals

  L’IMEB es planteja l’inici del nou curs amb la voluntat de donar un servei continuïtat i de qualitat a totes les famílies i els infants matriculats, i amb un compliment rigorós de la normativa i les instruccions de prevenció, higiene i seguretat sanitària que les autoritats sanitàries i educatives han establert, amb motiu de la covid-19, per al primer cicle d’educació infantil. Amb aquest objectiu, el servei d’escola bressol oferirà, aquest curs, de manera extraordinària:

  1. Reforç de les educadores de suport per donar compliment a la normativa i les instruccions sanitàries per la covid-19, tant en el servei d’acollida com en l’horari de funcionament ordinari, i garantir el rentat freqüent de mans, el rentat de joguines i materials, que el material d’ús individual no es barregi, desar xumets, llençols i pitets per separat, i una entrada i sortida ordenada tant dels infants com dels seus familiars.
  2. Material d’higiene, seguretat i prevenció sanitària, que inclourà mascaretes quirúrgiques, dispensadors automàtics de gel hidroalcohòlic, cintes per terra i màscares facials, entre altres.
  3. Reforç del personal de neteja per cobrir les tasques de desinfecció freqüent que estableixen la normativa i les instruccions sanitàries.
  4. Material i mobiliari per sectoritzar espais comuns i patis, i evitar que s’hi barregin infants de diferents grups “bombolla”. Aquesta separació física requereix l’adquisició d’alguns materials, que varien molt segons els centres, com ara tanques, teles, lones, material desmuntable de joc, etcètera.
  5. Adquisició de material informàtic i de telefonia per a les escoles, per facilitar la comunicació amb les famílies i els serveis centrals de l’IMEB i, si fos necessari, fer possible que algunes activitats de les direccions es puguin fer des de casa.
  6. Activitats d’acompanyament i formació per als equips educatius i les famílies per afrontar una situació desconeguda, parlar de les angoixes derivades dels imprevistos i les dificultats que poden aparèixer al llarg del curs, i donar informació i eines per solucionar-los.

  Més informació

  Última actualització: 02/09/2020

 • Les 102 escoles bressol municipals de Barcelona han estat habilitades per aquest nou curs amb totes les mesures preventives i de seguretat davant la covid-19. A més, tant les educadores i educadors com les famílies i els 8.508 infants matriculats —que suposen el 64% de la demanda total (un 8% més que el 2019)— han rebut un acompanyament específic.

  Cada escola bressol  té habilitats diferents punts d’accés per a l’entrada i la sortida de les famílies amb l’objectiu de garantir la distància i d’evitar aglomeracions.

  Grups classe

  Les ràtios d’infants per aula són les següents:

  • 8 infants per als grups de 0 a 1 any
  • 13 infants per als grups d’1 a 2 anys
  • 20 infants per als grups de 2 a 3 anys

  Cada grup és estanc i no tindrà contacte amb la resta de grups de l’escola mentre duri el context sanitari actual. Tots els espais compartits, tant els interiors com els exteriors, han estat dividits i s’utilitzen per torns.

  A més, s’han potenciat les activitats als espais a l’aire lliure, ja que és on hi ha menys risc de transmissió.

  A l’hora de dinar, cada grup menja a la seva estança, en un espai exclusiu que garanteix les mesures preventives.

  Suport a l’hora de l’acollida matinal

  Per garantir la conciliació familiar, les escoles bressol municipals ofereixen un servei gratuït d’acollida de 8.00 a 9.00 hores. El servei s'ha reforçat amb personal de suport educatiu per mantenir els grups dividits i evitar que hi hagi contacte entre ells.

  Més personal de suport durant el dia

  També s’ha augmentat en un 25% les hores de personal de suport educatiu amb l’objectiu d’atendre totes les necessitats i garantir les mesures de seguretat, com ara el rentat freqüent de mans, la neteja de joguines i materials o la limitació del nombre de contactes de cada grup. 

  A cada escola es duen a terme tasques de ventilació, neteja i desinfecció adaptades a les característiques dels espais. Per a aquestes tasques de neteja i desinfecció s’han incrementat en un 20% les hores de neteja.

  Taula de ciutat Escoles i covid

  Així mateix, s’ha creat una taula de ciutat, anomenada Escoles i Covid, integrada per les administracions educatives i sanitàries, el professorat, les famílies i l’alumnat, amb l’objectiu de fer seguiment, compartir informació i fer valoracions per millorar les respostes davant la situació de les escoles en el context sanitari actual.

  Més informació

  Última actualització: 15/09/2020

 • Les cinc escoles municipals de música de Barcelona començaran el curs 2020-2021 el 21 de setembre amb 3.000 alumnes matriculats, tant a programes de llarga durada com a tallers de música per a nadons i les seves famílies. 

  El curs s’iniciarà de manera presencial, tot i que es preveu fer algunes activitats en formats mixtos o telemàtics en el cas que les circumstàncies sanitàries així ho requereixin. 
  A les escoles de música també s’ha fet una inversió per adquirir mitjans tècnics (pissarres digitals, tauletes, ordinadors i videocàmeres) que, en cas de ser necessari, facilitaran les classes telemàtiques. Així mateix, s’han introduït materials al mobiliari per facilitar les distàncies recomanades.

  Escoles municipals de música

  Última actualització: 07/09/2020

Comparteix i expressa

 • L’“Estimat diari” conclou, un cop iniciat el camí de recuperació de la normalitat.

  La plataforma, que ha estat oberta del 30 de març al 3 de juliol, ha donat veu als nostres infants i els ha ofert un espai per expressar i compartir el seu estat d’ànim i les seves inquietuds i experiències durant l’estat d’alarma, mitjançant dibuixos, escrits o fotografies.

  Ara, l’“Estimat diari” es transforma en un espai on podeu veure totes les creacions que els nens i nenes de la ciutat han compartit durant aquests mesos.

  El material rebut esdevindrà material pedagògic per treballar les emocions i estarà disponible el curs vinent a les escoles de primària de la ciutat. Aquest material didàctic anirà dirigit a l’alumnat dels cicles mitjà i superior de primària, d’entre 8 i 12 anys, amb l’objectiu de facilitar-los eines i acompanyament per treballar les experiències, les emocions i les sensacions viscudes durant el confinament.

  A més, les creacions formaran part d’una exposició itinerant que s’estrenarà coincidint amb les Festes de la Mercè i que després es podrà veure en diferents barris de la ciutat. I es dipositaran a les “Memòries del confinament” com a testimoni d’aquest període més enllà de les mirades dels adults.

  estimatdiari.barcelona

  Última actualització: 03/07/2020

   

 • El programa “L’alcaldessa respon als infants” es pren un descans estival i tornarà al setembre.

  A més, l’Estimat Diari obre una finestra per posar en contacte els infants amb l’alcaldessa, Ada Colau.

  A partir del setembre, tots els infants de la ciutat que ho vulguin poden fer arribar els seus missatges sobre la situació que estem vivint a l’alcaldessa, que respondrà regularment en un programa a través de Youtube i IGTV. 

  Tots els nens i nenes podeu enviar missatges a l’alcaldessa, en vídeo i en format horitzontal, per Whatsapp, al número 670245967. L’alcaldessa els respondrà des de l’Ajuntament, a l’estil de les rodes de premsa telemàtiques celebrades des que es va decretar l’estat d’alarma.

  Nens i nenes de BCN, volem sentir la vostra veu. Teniu alguna pregunta per l’alcaldessa? 

  L’alcaldessa respon als infants

  Última actualització 26/06/2020

 • Els alumnes que han participat en el programa “Barcelona i el turisme: demanem la paraula” han fet un treball molt especial aquest any.

  A causa del confinament per la pandèmia de la covid-19, les seves càmeres han enfocat els espais que es podien mirar des de casa i les seves reflexions han passejat pel trosset de barri que es pot albirar des dels balcons, els patis o els terrats.

  Al vídeo Barcelona a vista de balcó descobriràs nous indrets des de la perspectiva d’aquests nois i noies.  Ells i elles dibuixen el retrat íntim d’una ciutat buidada de la voràgine del moviment, conviden a fixar la mirada en allò que l’entorn els revela i comparteixen les emocions que van sentir en aquells moments en què només ens podíem relacionar amb la ciutat des de casa.

  Barcelona a vista de balcó

  Última actualització 14/07/2020

Preguntes freqüents dels nens i nenes

Som un grup d’experts i expertes de diferents camps i volem ajudar-vos a resoldre alguns dubtes sobre la situació actual! Dubtes de tota mena, sobre el coronavirus, sobre els vostres sentiments, sobre les vostres idees i propostes... i sobre tot allò que se us pugui acudir!

Volem saber com esteu vivint els nens i les nenes aquesta situació del coronavirus. Una situació que a tots i totes ens ha agafat de sorpresa, i que ni el millor guionista de cine hauria pensat que podia passar a la realitat, oi?

Hi ha moltes coses que encara no sabem, sobre la malaltia o la seva vacuna. Però a poc a poc es va avançant en la cura del coronavirus i, a mesura que en sabem més, anem modificant les mesures del confinament.

En aquesta nova manera de viure, segur que teniu moltes preguntes i voleu saber les respostes de totes elles. És per això que hem dedicat aquest espai especialment per a vosaltres, per acompanyar-vos en el vostre nou dia a dia.

Nen i nenes, teniu dubtes sobre tot el que ens està passant?  Seguiu llegint i us respondrem

Per als pares i les mares

  • Tot i que no vagin a escola, procura que mantinguin un horari i una rutina diària.
  • Limita el temps que passen davant les pantalles: es recomana un màxim d’una hora i mitja diària. Convé, a més, que quan les utilitzin mirin de lluny entre 5 i 10 minuts cada hora.
  • Afavoreix el joc actiu sempre que sigui possible: jugar a fet i amagar, ballar, fer gimnàstica, etc. Si tens jardí o pati, engresca’ls a jugar a pilota o a fer una volta amb bicicleta.
  • El joc educatiu també és una bona opció: peces de construcció, trencaclosques, treballs manuals, activitats de càlcul, etc.
  • Si ja saben llegir, els contes, els còmics i les novel·les infantils són una bona opció per passar el temps.
  • És un bon moment per implicar els nens i les nenes en les tasques domèstiques: poden ajudar a elaborar els àpats, parar i desparar la taula, mantenir endreçada la seva habitació, etc.
  • Intenta explicar-los per què cal quedar-se a casa a fi que no visquin el confinament com una experiència negativa.
  • També és un bon moment per reforçar els hàbits d’higiene, per explicar i practicar conjuntament un bon rentat de mans, etc.
  • És molt important trobar un equilibri entre els moments d’estudi, de joc i d’ús de les pantalles.
  • Recorda’t de mantenir una actitud positiva.

  Consells per a un confinament saludable. Canal Salut [PDF]

 • Els canvis de rutines i les noves circumstàncies que vivim en aquests moments poden afectar especialment els infants de 0 a 6 anys amb dificultats de desenvolupament.

  Si els infants es troben més nerviosos, inquiets o desorganitzats, els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) faciliten a les famílies consells o indicacions pensades específicament per a cada infant i per a les circumstàncies particulars de cada nucli familiar.

  També es recomana:

  • Controlar la quantitat de sons i materials de l’ambient per tal d’afavorir la tranquil·litat, i limitar l’ús de pantalles i joguines amb llums, sobretot abans d’anar a dormir.
  • Parlar amb un to de veu calmat i reposat.
  • Afavorir el contacte amb materials tous com coixins, matalassos o teles.
  • Fer banys calents que ajudin a relaxar el to muscular i el cos, i practicar massatges, carícies i pressions en diferents punts del cos que contribueixin a la relaxació.
  • Crear espais contenidors dins dels quals els infants se sentin confortables i resguardats, amb llençols, mantes o altres materials que hi hagi a casa.

  Serveis d’atenció als infants amb dificultats de desenvolupament

  Última actualització 20/04/2020

 • “Coronavirus et farem petit!” és un conjunt de cinc vídeos fets per l’Ajuntament de Barcelona i l’ONG Pallassos Sense Fronteres per conscienciar els infants de la importància de prendre mesures de protecció davant la covid-19.

  Els vídeos es distribuiran a les famílies des dels dos centres de desenvolupament infantil i d’atenció precoç (CDIAP) municipals.

  “Coronavirus et farem petit!” està pensat en clau d’humor com a suport per a les famílies en la tasca d’empoderar els infants de 3 a 6 anys, dotar-los de recursos davant la situació generada per la covid-19, treballar les emocions que els genera i conscienciar amb missatges positius sobre la necessitat de prendre mesures de protecció.

  Pots consultar els vídeos als enllaços següents:

  Renta’t les mans
  Et saludo!
  Juga diferent
  Mantingues la distància​

  Última actualització 26/06/2020

Anar al principi