Vés al contingut

Nens i nenes

Nens i nenes

La situació actual és un repte enorme per a totes les famílies amb nens i nenes, que s’han hagut d’adaptar a l’emergència sanitària i als seus requeriments. Ara podem remar plegats i convertir aquest repte en una oportunitat per cuidar-nos i aprendre junts.

A l'escola

 • Per al curs escolar 2020-2021 s'ha activat un nou protocol per a la detecció i el control de casos positius de covid-19. 

  La nova oficina EduCovid Barcelona coordina la xarxa de salut i els centres educatius per poder aplicar el nou protocol de gestió de casos, que inclou les mesures següents:

  • Establir dos referents sanitaris per cadascun dels centres, un de salut pública i un d’atenció primària.
  • Fer proves als grups en què s’hagi detectat un cas positiu.
  • Identificar i rastrejar els contactes.

  A més, s’ha repartit material de prevenció als centres, com ara mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic i termòmetres; s’ha reforçat el servei de neteja, i s’ha modificat la gestió dels accessos per poder-hi efectuar les entrades i sortides de manera gradual.

  També s’ha posat en marxa un banc de tauletes, amb 2.200 unitats, que s’oferiran en servei de préstec als alumnes en situació vulnerable que s’hagin de confinar.

  Mesures de prevenció

  Les mesures recollides a continuació són les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, que va aprovar el Procicat el mes de juliol.

  S’han de continuar les mesures bàsiques de prevenció: mantenir la distància social, rentat de mans i mascareta, a més de reduir la interacció social.

  Requisits d’accés al centre
  Poden accedir al centre educatiu les persones

  • amb absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós, 
  • i que no convisquin o tinguin contacte estret amb persones amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

  Control de símptomes
  El control de símptomes es basa en la responsabilitat de les famílies i dels alumnes majors de 18 anys de fer una autoavaluació del seu estat de salut. En aquest sentit, es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

  Neteja, desinfecció i ventilació
  S’estableixen les pautes de neteja, desinfecció i ventilació per tal que cada centre pugui fer la seva planificació. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i tres vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.

  Gestió de residus
  S’estableixen pautes per a la gestió dels residus. Es recomana que els mocadors i les tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com ara mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, es considera com a fracció resta i, per tant, s’ha de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).

  Gestió de casos
  En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el fet d’aïllar-los, així com els contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, s’ha elaborat un protocol d’actuació per si es detecta una sospita de cas que garanteix la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’educació i de salut pública.

  Protocol de gestió de casos de covid-19 als centres educatius del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

  Mesures complementàries a les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 de la Generalitat de Catalunya

  D’acord amb les previsions de l’estat de la pandèmia en les setmanes vinents a tot el territori català, es proposa que s’implementin les mesures següents:

  • Bombolles de convivència i ràtios no superiors a 20 alumnes
   Es crearan grups de convivència estable per tal de facilitar la traçabilitat de possibles casos que es donin als centres educatius.

            Pel que fa a les ràtios:

  • Segon cicle d’educació infantil i primària: la ràtio no serà superior a 20 alumnes amb caràcter general.
  • ESO: es reduiran sempre que sigui possible.

  Si, excepcionalment, no és possible reduir els grups, d’acord amb el pla propi de cada centre, s’arbitraran altres mesures preventives i de seguretat.

  • Ús de la mascareta

            Educació primària: serà obligatòria a partir dels 6 anys quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell territori ho requereixin.

            Serà obligatòria a partir dels 12 anys

            Educació secundària obligatòria (ESO) 
            Batxillerat
            Formació professional 

            Centres de formació d’adults

  • Es recomana als centres educatius que facin un control diari de la temperatura dels alumnes.
  • Tests PCR a mig milió de persones
   Entre el 15 de setembre i el 15 de novembre, la Generalitat de Catalunya farà un cribratge poblacional de 500.000 persones amb testos PCR. La realització d’aquests tests es durà a terme amb criteris epidemiològics i es farà a alumnat, professorat i membres del personal d’administració i serveis.

  Espais municipals per als centres educatius  

  Per garantir el compliment de reducció de les ràtios, Barcelona ha posat a disposició dels centres educatius espais en 74 equipaments i 159 espais exteriors a jardins, places i ubicacions a la via pública perquè es puguin destinar a usos educatius.

  Adaptació dels recintes 
  Els recintes escolars s'han adaptat als requeriments de les autoritats sanitàries i educatives quant als aspectes següents:

  • Sectorialització.
  • Senyalització de patis i locals per garantir els grups bombolla.
  • Pla de reforç de la neteja i desinfecció dels equipaments escolars. 

  Equip educatiu

  Es reforça l’equip educatiu amb més hores i més personal de suport educatiu com a mesura temporal extraordinària amb l’objectiu de fer possible el servei educatiu, incloent-hi l’acollida matinal, i de respondre millor a les noves necessitats en el context de la covid-19.

  Escoles bressol municipals

  L’IMEB es planteja l’inici del nou curs amb la voluntat de donar un servei continuïtat i de qualitat a totes les famílies i els infants matriculats, i amb un compliment rigorós de la normativa i les instruccions de prevenció, higiene i seguretat sanitària que les autoritats sanitàries i educatives han establert, amb motiu de la covid-19, per al primer cicle d’educació infantil. Amb aquest objectiu, el servei d’escola bressol oferirà, aquest curs, de manera extraordinària:

  1. Reforç de les educadores de suport per donar compliment a la normativa i les instruccions sanitàries per la covid-19, tant en el servei d’acollida com en l’horari de funcionament ordinari, i garantir el rentat freqüent de mans, el rentat de joguines i materials, que el material d’ús individual no es barregi, desar xumets, llençols i pitets per separat, i una entrada i sortida ordenada tant dels infants com dels seus familiars.
  2. Material d’higiene, seguretat i prevenció sanitària, que inclourà mascaretes quirúrgiques, dispensadors automàtics de gel hidroalcohòlic, cintes per terra i màscares facials, entre altres.
  3. Reforç del personal de neteja per cobrir les tasques de desinfecció freqüent que estableixen la normativa i les instruccions sanitàries.
  4. Material i mobiliari per sectoritzar espais comuns i patis, i evitar que s’hi barregin infants de diferents grups “bombolla”. Aquesta separació física requereix l’adquisició d’alguns materials, que varien molt segons els centres, com ara tanques, teles, lones, material desmuntable de joc, etcètera.
  5. Adquisició de material informàtic i de telefonia per a les escoles, per facilitar la comunicació amb les famílies i els serveis centrals de l’IMEB i, si fos necessari, fer possible que algunes activitats de les direccions es puguin fer des de casa.
  6. Activitats d’acompanyament i formació per als equips educatius i les famílies per afrontar una situació desconeguda, parlar de les angoixes derivades dels imprevistos i les dificultats que poden aparèixer al llarg del curs, i donar informació i eines per solucionar-los.

  Més informació

  Última actualització: 04/11/2020

 • Les 102 escoles bressol municipals de Barcelona han estat habilitades per aquest nou curs amb totes les mesures preventives i de seguretat davant la covid-19. A més, tant les educadores i educadors com les famílies i els 8.508 infants matriculats —que suposen el 64% de la demanda total (un 8% més que el 2019)— han rebut un acompanyament específic.

  Cada escola bressol  té habilitats diferents punts d’accés per a l’entrada i la sortida de les famílies amb l’objectiu de garantir la distància i d’evitar aglomeracions.

  Grups classe

  Les ràtios d’infants per aula són les següents:

  • 8 infants per als grups de 0 a 1 any
  • 13 infants per als grups d’1 a 2 anys
  • 20 infants per als grups de 2 a 3 anys

  Cada grup és estanc i no tindrà contacte amb la resta de grups de l’escola mentre duri el context sanitari actual. Tots els espais compartits, tant els interiors com els exteriors, han estat dividits i s’utilitzen per torns.

  A més, s’han potenciat les activitats als espais a l’aire lliure, ja que és on hi ha menys risc de transmissió.

  A l’hora de dinar, cada grup menja a la seva estança, en un espai exclusiu que garanteix les mesures preventives.

  Suport a l’hora de l’acollida matinal

  Per garantir la conciliació familiar, les escoles bressol municipals ofereixen un servei gratuït d’acollida de 8.00 a 9.00 hores. El servei s'ha reforçat amb personal de suport educatiu per mantenir els grups dividits i evitar que hi hagi contacte entre ells.

  Més personal de suport durant el dia

  També s’ha augmentat en un 25% les hores de personal de suport educatiu amb l’objectiu d’atendre totes les necessitats i garantir les mesures de seguretat, com ara el rentat freqüent de mans, la neteja de joguines i materials o la limitació del nombre de contactes de cada grup. 

  A cada escola es duen a terme tasques de ventilació, neteja i desinfecció adaptades a les característiques dels espais. Per a aquestes tasques de neteja i desinfecció s’han incrementat en un 20% les hores de neteja.

  Taula de ciutat Escoles i covid

  Així mateix, s’ha creat una taula de ciutat, anomenada Escoles i Covid, integrada per les administracions educatives i sanitàries, el professorat, les famílies i l’alumnat, amb l’objectiu de fer seguiment, compartir informació i fer valoracions per millorar les respostes davant la situació de les escoles en el context sanitari actual.

  Més informació

  Última actualització: 15/09/2020

  • S’autoritzen les activitats extraescolars, de lleure i esportives adreçades a l'alumnat d’Educació Infantil i Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en grups de màxim sis persones (a excepció de les que mantinguin els grups estables de les aules).
  • Activitat semipresencial en escoles de música i dansa autoritzades pel Departament d’Educació.
  • S’autoritzen les colònies i sortides de lleure educatiu fora de la comarca. La pernoctació està permesa si es manté el grup bombolla de les aules.

  Última actualització 08/03/2021

Comparteix i expressa

 • L'“Estimat diari”, que va estar obert entre el 30 de març i el 3 de juliol de 2020, va donar veu als nostres infants i els va oferir un espai per expressar i compartir el seu estat d’ànim i les seves inquietuds i experiències durant l’estat d’alarma, mitjançant dibuixos, escrits, vídeos o fotografies.

  Ara, la plataforma ha esdevingut en un espai on podeu veure totes les creacions que els nens i nenes de la ciutat van compartir durant aquells mesos.

  Amb les peces rebudes també s'ha elaborat un material pedagògic per treballar les emocions amb l'alumnat d’entre 8 i 12 anys a les escoles de primària. 

  Totes aquestes creacions formen part de les “Memòries del confinament” i s'han dipositat a l'Arxiu Municipal com a testimoni d’aquest període, més enllà de les mirades dels adults. Ara també les podeu veure a una exposició itinerant que visitará tots els barris de la ciutat. 

  Estimat diari

  Última actualització: 15/01/2021

   

 • “Estimat diari: Història d’un confinament” és una exposició feta a partir dels dibuixos, escrits, fotografies i vídeos que els nens i nenes de Barcelona van compartir a l’Estimat diari durant el confinament de la primavera del 2020.

  Aquestes creacions, que recullen els sentiments i les vivències dels nostres infants durant aquell període, s’exposaran a diversos centres cívics de la ciutat per a què les escoles i famílies la puguin visitar. Al web de l’exposició trobaràs les dates, localitzacions i horaris:

  “Estimat diari: Història d’un confinament”

  Última actualització: 15/01/2021

 • Els alumnes participants en el programa “Barcelona i el turisme: demanem la paraula” van fer un treball molt especial el 2020.

  A causa del confinament per la pandèmia de la covid-19, les seves càmeres van enfocar els espais que es podien mirar des de casa i les seves reflexions van passejar pel trosset de barri que es pot albirar des dels balcons, els patis o els terrats.

  Al vídeo Barcelona a vista de balcó descobriràs nous indrets des de la perspectiva d’aquests nois i noies. Ells i elles dibuixen el retrat íntim d’una ciutat buidada de moviment, conviden a fixar la mirada en allò que l’entorn els revela i comparteixen les emocions que van sentir en aquells moments en què només ens podíem relacionar amb la ciutat des de casa.

  Barcelona a vista de balcó

  Última actualització 15/01/2021

Preguntes freqüents dels nens i nenes

Som un grup d’experts i expertes de diferents camps i volem ajudar-vos a resoldre alguns dubtes sobre la situació actual! Dubtes de tota mena, sobre el coronavirus, sobre els vostres sentiments, sobre les vostres idees i propostes... i sobre tot allò que se us pugui acudir!

Volem saber com esteu vivint els nens i les nenes aquesta situació del coronavirus. Una situació que a tots i totes ens ha agafat de sorpresa, i que ni el millor guionista de cine hauria pensat que podia passar a la realitat, oi?

Hi ha moltes coses que encara no sabem sobre la malaltia. Però a poc a poc es va avançant en la seva cura.

En aquesta nova manera de viure, segur que teniu moltes preguntes i voleu saber les respostes de totes elles. És per això que hem dedicat aquest espai especialment per a vosaltres, per acompanyar-vos en el vostre nou dia a dia.

Nen i nenes, teniu dubtes sobre tot el que ens està passant?  Seguiu llegint i us respondrem

Per als pares i les mares

 • Els canvis de rutines i les noves circumstàncies que vivim en aquests moments poden afectar especialment els infants de 0 a 6 anys amb dificultats de desenvolupament.

  Si els infants es troben més nerviosos, inquiets o desorganitzats, els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) faciliten a les famílies consells o indicacions pensades específicament per a cada infant i per a les circumstàncies particulars de cada nucli familiar.

  També es recomana:

  • Controlar la quantitat de sons i materials de l’ambient per tal d’afavorir la tranquil·litat, i limitar l’ús de pantalles i joguines amb llums, sobretot abans d’anar a dormir.
  • Parlar amb un to de veu calmat i reposat.
  • Afavorir el contacte amb materials tous com coixins, matalassos o teles.
  • Fer banys calents que ajudin a relaxar el to muscular i el cos, i practicar massatges, carícies i pressions en diferents punts del cos que contribueixin a la relaxació.
  • Crear espais contenidors dins dels quals els infants se sentin confortables i resguardats, amb llençols, mantes o altres materials que hi hagi a casa.

  Serveis d’atenció als infants amb dificultats de desenvolupament

  Última actualització 18/01/2021

 • Les àrees de joc infantil només es poden utilitzar fins a les 20.00 hores, amb una ocupació del 50%. 

  Davant la situació d’emergència sanitària, es demana als pares i mares i persones tutores dels infants que tinguin en compte les recomanacions següents:

  • Procurar que l’infant només vagi acompanyat d’una persona adulta.
  • Escollir parcs propers al domicili o a l’escola dels infants.
  • Evitar aglomeracions.
  • Limitar el temps d’estada per permetre que tots els infants puguin gaudir de les àrees de joc.
  • Rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar a l'àrea de joc, mentre s’està a dins i a la sortida. Tant els infants com les persones acompanyants.
  • No utilitzar gronxadors, tobogans i altres equipaments d’ús compartit.
  • No està permès menjar ni beure a cap espai públic.
  • Recordar que l’ús de la mascareta és obligatòria a partir dels 6 anys i és recomanable dels 3 als 5 anys.
  • Respectar la distància de seguretat entre persones i explicar-ho als infants perquè també ho facin.
  • No seure als bancs de l’interior per evitar la sobreocupació de l’espai.

  Més informació

  Última actualització: 24/03/2021

 • “Coronavirus et farem petit!” és un conjunt de cinc vídeos fets per l’Ajuntament de Barcelona i l’ONG Pallassos Sense Fronteres per conscienciar els infants de la importància de prendre mesures de protecció davant la covid-19.

  “Coronavirus et farem petit!” està pensat en clau d’humor com a suport per a les famílies en la tasca d’empoderar els infants de 3 a 6 anys, dotar-los de recursos davant la situació generada per la covid-19, treballar les emocions que els genera i conscienciar amb missatges positius sobre la necessitat de prendre mesures de protecció.

  Pots consultar els vídeos als enllaços següents:

  Renta’t les mans
  Et saludo!
  Juga diferent
  Mantingues la distància​

  Última actualització 18/01/2021

Anar al principi