Vés al contingut

Mesures contra la covid-19

#Covid19

Davant del gran augment de casos de covid-19, el Govern espanyol ha declarat l’estat d’alarma (ES) amb l’objectiu que les comunitats autònomes puguin adoptar les mesures necessàries per contenir la pandèmia.

En aquest marc, la Generalitat de Catalunya ha aprovat noves mesures per evitar rebrots, i ha restringit les entrades i sortides de Catalunya i durant el cap de setmana, també, del municipi de residència. Es manté la restricció de la mobilitat nocturna entre les 22.00 i les 6.00 hores.

La Generalitat és l’autoritat competent per a l’adopció, supressió, modificació i execució de les mesures per prevenir els contagis. Amb el nou Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT), d’àmbit metropolità, els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona treballen de manera conjunta amb la Generalitat per contenir els rebrots.

L'Ajuntament de Barcelona té un paper fonamental en la gestió de la crisi sanitària i econòmica ocasionada pel coronavirus, i està fent un gran esforç financer i de recursos per oferir a la ciutadania els serveis, els ajuts i les mesures de protecció que necessita en aquestes circumstàncies tan excepcionals.

La Generalitat de Catalunya ha autoritzat un nou paquet de mesures restrictives a causa de l’augment de casos de covid-19. La nova resolució, aprovada pel Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat), ha entrat en vigor divendres, 30 d’octubre, i restringeix l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya i, durant els caps de setmana, també dels termes municipals. La mesura té una durada de quinze dies.

Es manté la restricció de la mobilitat entre les 22.00 i les 6.00 hores.

Aquestes són les principals restriccions i recomanacions en vigor:

Limitació de l'entrada i sortida de persones

No es pot entrar ni sortir de Catalunya, a excepció dels desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin pels motius següents:

 • Assistència a centres sanitaris i socials.
 • Compliment d'obligacions professionals.
 • Assistència a centres universitaris i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
 • Retorn al lloc de residència habitual.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents o amb discapacitat.
 • Desplaçament a entitats financeres.
 • Actuacions davant dels òrgans judicials.
 • Renovacions de documentació oficial.
 • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 • Assistència a competicions esportives oficials i professionals.
 • Altres causes de força major.

A més, els caps de setmana, des de les 6:00 hores del divendres fins a les 6:00 hores del dilluns, no es pot entrar ni sortir del municipi de residència, amb les mateixes excepcions que per al territori català.

També s'exceptuen els desplaçaments dins la mateixa comarca per visitar els cementiris el 31 d’octubre i l’1 de novembre amb motiu de Tots Sants, les activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs i els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals.

Desplaçaments

No es pot circular pel carrer entre les 22.00 i les 6.00 hores, amb les excepcions següents:

 • Assistència sanitària d’urgència i compra de productes farmacèutics.
 • Anada i tornada al lloc de treball i desplaçaments per motius laborals (cal certificat de l’empresa).
 • Cura inajornable de persones grans, menors d’edat, persones dependents o amb discapacitat.
 • Desplaçaments de professionals i voluntaris per a serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Actuació urgent davant òrgans judicials.
 • Retorn al domicili habitual en cas de viatge.
 • Treure a passejar el gos de 4.00 a 6.00 hores.
 • Altres causes de força major.

També es permet el retorn al domicili des dels centres educatius.

Les persones que s’hagin de desplaçar per causa de força major han de portar a sobre un certificat d’autoresponsabilitat..

Reduir la mobilitat al màxim

Com a norma general, es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic.

Limitar les trobades socials al màxim

Les reunions socials es limiten a un màxim de sis persones, tant en l’àmbit públic com en el privat, tret que pertanyin al grup de convivència habitual.

Quan les reunions es facin en espais públics, no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes, tret dels grups d’escolars que facin una excursió.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de covid-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Es recomana que els contactes es limitin a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es doni suport per evitar-ne l’aïllament.

El grup de convivència es pot relacionar amb un grup més ampli de persones, sempre les mateixes, en el marc de relacions familiars, laborals, escolars, o recreatives. El grup ha de ser el més estable possible.

A les trobades socials cal continuar mantenint les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de la mascareta.

Promoure el teletreball

S'ha de limitar al màxim la mobilitat de les persones treballadores, implantar el treball a distància i afavorir la flexibilitat horària.

Quan no sigui possible, s’han d’adoptar mesures que garanteixin el  manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima o oferir els equips  de protecció adequats al nivell del risc. A més, cal adoptar les mesures de neteja i desinfecció adequades a cada centre.

L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic.

Tancament de bars i restaurants

Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments.

Els bars i restaurants només poden oferir serveis de recollida a l’establiment fins a les 21.00 hores, amb cita prèvia, i el servei de repartiment a domicili fins a les 23.00 hores.

Els restaurants dels hotels poden continuar oberts, però restringits únicament als seus hostes.

Comerços i empreses de servei

Els comerços i activitats de servei han de tancar a les 21.00 hores i no poden obrir fins a les 6.00 hores, tret de les farmàcies, que poden fer l'horari habitual.

L’aforament dels comerços minoristes es limita al 30% del total permès.

Els establiments i locals comercials de més de 800 m2, han de limitar l’espai a la superície esmentada i l’aforament al 30%.

Els centres i recintes comercials de més de 800 m2 estaran tancats, a excepció dels establiments de productes essencials que es trobin en el seu interior i dels que tinguin una superfície inferior a 800 m2 i amb accés directe des del carrer.

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o per  Internet.

Queda prohibit oferir serveis que impliquin un contacte personal proper (com els de bellesa) amb excepció de les perruqueries, els serveis essencials i els sanitaris.

Actes religiosos i cerimònies civils 

L’assistència a serveis religiosos, casaments, enterraments, incineracions i cerimònies de comiat es limita al 30 % de l’aforament. 

Transport públic

El transport públic manté la seva oferta al 100%.

Activitats culturals 

Se suspenen les activitats d’arts escèniques i musicals, tant en recintes tancats (teatres, cinemes, auditoris o sales de concert) com a l’aire lliure.

Biblioteques

Només oferiran servei de préstec i de retorn de documents.

Museus, sales d’exposicions i arxius 

Oberts amb el 33 % de l’aforament.

Equipaments cívics

No s'hi podran fer activitats cíviques i comunitàries de caràcter presencial.

S’exclou els programes i les activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com activitats d'intervenció social i personal, com ara menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

Activitats recreatives i lúdiques

Se suspèn l’obertura al públic dels parcs, fires d’atraccions i establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats. 

Els parcs i jardins públics i les zones de joc infantil es poden utilitzar fins a les 20.00 hores.

Activitats esportives

Es tanquen al públic les instal·lacions i els equipaments esportius, tret dels centres d'alt rendiment.

Queden ajornades les competicions esportives, llevat de les competicions estatals, internacionals i professionals. 

Es pot fer esport individual a l’aire lliure entre municipis limitrofs.

Tancament de sales de jocs i bingos

Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

Universitats i escoles

Les escoles i instituts segueixen oberts.

Es redueix l’activitat presencial al batxillerat i els cicles formatius.

A les universitats, la classes teòriques presencials passen a impartir-se de manera virtual, tret de les pràctiques i les avaluacions,

Activitats extraescolars

Se suspenen les activitats extraescolars i esportives no organitzades pels centres educatius.

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors 

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

Oci nocturn

Continua suspesa l’obertura al públic de discoteques, sales de ball i sales de festa amb espectacle, així com totes les activitats musicals amb pistes de ball. 

Prohibició de fumar a la via pública

Continua prohibit fumar a la via pública sempre que no es pugui mantenir una distància de dos metres entre persones. Aquesta limitació també és aplicable a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o assimilats.

Sancions

El projecte de Decret llei 30/2020Decret llei 30/2020. Obre en una finestra nova, de 4 d’agost, aprovat pel Govern, estableix tres tipus d’infraccions per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la covid-19 i les seves sancions respectives.

Aquest decret també regula les infraccions de les noves mesures de restricció de la mobilitat nocturna i dels horaris de tancament de les activitats comercials, culturals i esportives.  

 • Infraccions lleus

Les infraccions es categoritzaran com a lleus sempre que suposin un risc de contagi per a un màxim de 15 persones.

L’incompliment de l’ús de la mascareta o el seu ús inadequat es considera una infracció lleu, sancionada amb una multa de 100 euros.

El consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts al públic que no disposin de la llicència d’activitat corresponent es considera una infracció lleu, sancionada amb multa de 500 a 3.000 euros

Les infraccions lleus es podran multar amb sancions de fins a 3.000 euros.

 • Infraccions greus

Les infraccions es categoritzaran com a greus sempre que suposin un risc de contagi per a un nombre superior a 15 persones i fins a 150 persones.

Es consideren infraccions greus: l’incompliment dels límits de capacitat als espais tancats o a l’aire lliure, l’incompliment dels horaris d’obertura i tancament per a les diverses tipologies d’establiments i activitats, i l’incompliment de les mesures d’higiene i prevenció adoptades per les autoritats competents. 

També es considera una infracció greu la celebració d’actes o la realització d’activitats que hagin estat expressament prohibits.

Les multes per a les infraccions greus aniran des de 3.001 fins a 60.000 euros.

 • Infraccions molt greus

Les infraccions greus es categoritzaran com a molt greus sempre que suposin risc de contagi per a un nombre superior a 150 persones. 

Altres accions que es consideren infraccions molt greus són l’incompliment reiterat del deure d’aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents, per part de persones que hagin donat positiu de covid-19, i l’incompliment reiterat dels protocols, els plans o les instruccions rebudes per les autoritats competents. 

Les infraccions molt greus es poden sancionar amb una multa d’entre 60.001 i 600.000 euros.

Última actualització: 30/10/2020

 

 

Seguretat i protecció

Seguim actuant amb precaució per evitar un rebrot de la covid-19.

 • Les mascaretes són una mesura de protecció addicional, sempre que s’utilitzin correctament, però en cap cas no substitueixen les mesures de prevenció més efectives: mantenir la distància de seguretat respecte a les altres persones i la higiene de mans freqüent.

  Des del 9 de juliol, a Catalunya és obligatori l’ús de mascareta a la via pública, a l’aire lliure i als espais públics, tant oberts com tancats, encara que es pugui mantenir la distància de seguretat interpersonal.

  Així, actualment és obligatori l’ús de mascareta per a totes les persones més grans de 6 anys:

  • Al transport públic, tant dins dels vehicles com a les estacions o parades.
  • A la via pública i en espais a l’aire lliure, encara que sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres.
  • En qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, encara que sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres.

  L’incompliment d’aquesta mesura serà objecte de sancions, d’acord amb la legislació sectorial aplicable.

  Excepcions

  L’ús de mascareta no serà obligatori:

  • Per a les persones amb una dificultat respiratòria que pugui agreujar-se per l’ús de la mascareta.
  • Per a les persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut, discapacitat o alteracions conductuals.
  • Per a les persones que no són capaces de treure’s la mascareta de manera autònoma (sense ajuda) quan ho necessiten.
  • En cas que es faci exercici físic o esport. 
  • En els supòsits de força major o situació de necessitat.
  • Quan per la mateixa naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta hi resulti incompatible.
  • A la feina, en empreses no obertes al públic, quan la persona treballadora sigui al seu lloc de treball, asseguda i/o fent una tasca que no comporti mobilitat. En canvi, és obligatòria en tots els desplaçaments que es facin a l'interior del centre de treball (entrades, sortides, lavabo…) També es pot prescindir de la mascareta en les feines que impliquin un gran esforç físic, independentment de si es duen a terme a l'interior o a l'exterior i sempre que es pugui garantir la seguretat.
  • Menjant o bevent.
  • Durant les activitats restringides als grups estables de convivència a les escoles i a les activitats de lleure infantil i juvenil.
  • Als grups estables de convivència.

  I es recomana que portin mascareta:

  • Tots els infants d'entre 3 i 5 anys, en els mateixos casos en què és obligatori per a la resta de persones. 
  • A casa, quan s’estigui en situació d’aïllament o s’hagi de cuidar i atendre una persona malalta o sospitosa d’estar malalta.

  Com s’ha de posar i treure la mascareta?

  • Abans de posar-te-la, renta’t les mans i col·loca-te-la de manera que cobreixi bé la boca i el nas.
  • Un cop posada, no la toquis. Si la toques, renta’t bé les mans.
  • Per treure’t la mascareta, cal fer-ho des de la part del darrere o per les cintes que la subjecten sense tocar la part que pugui estar contaminada. Després, renta’t de seguida les mans.

  És necessari canviar-se la mascareta tan aviat com estigui humida.

  Ús obligatori de la mascareta

  Última actualització 08/09/2020

 • Respecta les recomanacions de distància física també en aquesta fase:

  • Respecta en tot moment la distància de seguretat (1,5 metres) amb les altres persones.
  • Evita les aglomeracions tant als espais tancats com als espais a l’aire lliure
  • Actua amb seny i respecte cap a les altres persones
  • Si has d’ajudar persones vulnerables, evita el contacte directe amb elles. Comunica-t'hi per telèfon i si els portes la compra, deixa-la davant la porta de casa seva perquè puguin recollir-la.
  • Comparteix aquests consells amb les persones del teu entorn.

  Última actualització 08/09/2020

 • Un cop finalitzat el procés de desconfinament, és molt important continuar aplicant les recomanacions per prevenir els contagis:

  • Renta’t les mans sovint.
  • Evita tocar-te la cara, especialment els ulls, el nas i la boca.
  • Utilitza la mascareta sempre que sigui obligatori.
  • Manté la distància mínima de seguretat d’1’5 metres amb les altres persones.
  • Cobreix-te la boca amb la part interna del colze en cas de tos o esternuts, o fes servir un mocador. Després llença el mocador i renta’t les mans.
  • Evita compartir estris, beguda o menjar

  Consells de salut

  Agència de Salut Pública de Barcelona

  Última actualització 08/09/2020

 • La gent gran, les persones amb malalties cròniques o afectacions respiratòries i les dones embarassades es consideren els col·lectius més vulnerables davant del coronavirus.

  Si tens familiars, veïns i veïnes o coneixes persones que formin part d’aquest col·lectiu i els calgui ajuda, pots oferir-te a portar-los la compra o productes de primera necessitat, o a fer qualsevol altra cosa que necessitin.

  En el cas de les persones grans, truca-les per telèfon diàriament i interessa’t per la seva salut i situació. Esbrina si es troben bé emocionalment, si segueixen les rutines d’higiene i cures recomanables i assegura’t que tenen l’atenció sanitària que necessiten. Que no se sentin soles, que sàpiguen que poden comptar amb tu.

  Última actualització 08/09/2020

 • L’Ajuntament de Barcelona ha cedit 45 espais municipals als centres d’atenció primària (CAP) per facilitar l’actual campanya de vacunació de la grip.

  La cessió es fa per garantir que, en el context de la covid-19, l’atenció primària disposi d’espais suficients per fer la campanya de vacunació i poder mantenir alhora l’activitat diària habitual.

  Entre els espais cedits hi figuren casals, centres cívics, casals de gent gran o biblioteques.

  La cessió es fa per un període inicial de tres mesos i el CatSalut es farà càrrec de les despeses que se’n derivin.

  Última actualització: 20/10/2020

 • Davant l’augment de contagis per la covid-19, Barcelona amplia fins a 277 el nombre d’agents cívics i de personal informador als carrers de la ciutat.

  La seva tasca consisteix a informar la ciutadania de les mesures higièniques de protecció, la distància de seguretat necessària per evitar els contagis i l’obligatorietat de dur posada la mascareta. En aquests equips també hi ha personal de mediació, per si cal transmetre els missatges en un altre idioma o per a situacions de més risc.

  Aquesta mesura la promou el Grup de Barris Bon Confinament, creat a l’abril i coordinat directament des dels districtes, especialment on hi ha els barris amb més casos positius. 

  Els seus objectius són els següents:

  • Reforçar els serveis municipals essencials en aquests barris. 
  • Reduir el nombre de vianants que continuen fent servir l’espai públic sense respectar l’estat d’alarma. 
  • Acompanyar la ciutadania que està patint un confinament en circumstàncies precàries.

  Igualment, s’han actualitzat els missatges de megafonia que fa servir la Guàrdia Urbana per recordar les mesures de seguretat sanitàries. I s’ha reforçat i adaptat el servei de neteja al voltant dels centres d’atenció primària, hospitals, residències i zones d’estada del veïnat de la ciutat.

  Més informació

  Última actualització: 06/10/2020

Mobilitat segura i sostenible

Adaptem l'espai públic i la mobilitat a la recuperació del dia a dia a la ciutat, per a moure’ns amb seguretat i de manera sostenible i saludable.

 • La Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat el pacte per la mobilitat laboral, una aliança publicoprivada amb les organitzacions i empreses socials i econòmiques de la ciutat, així com els operadors de l’ecosistema de la mobilitat, que té com a objectiu aconseguir un model de mobilitat obligada més sostenible i eficient a Barcelona i l’àrea metropolitana.

  Aquesta iniciativa ha sorgit arran de l’aturada total de la mobilitat durant el confinament per la covid-19 i vol posar èmfasi en els principis següents:

  • La salut, la qualitat de vida i la conciliació laboral-familiar dels treballadors i treballadores. 
  • La sostenibilitat i la qualitat ambiental de l’entorn.
  • La col·laboració publicoprivada, la competitivitat, la productivitat i la corresponsabilitat social i ambiental corporatives.

  Objectius

  Reduir la congestió, la contaminació, el soroll i les pèrdues econòmiques i de temps —factors que comporten la disminució de la competitivitat, de la salut i de la seguretat— amb mesures com les següents:

  • L’impuls del teletreball.
  • La flexibilització d’horaris per evitar les hores punta.
  • La racionalització de l’ús del temps a la reforma horària.
  • Els plans de desplaçament d’empresa.

  Contribuir a la recuperació de l’activitat i la vida econòmica, comercial i social.

  Ajudar a la recuperació i millora del transport públic, aplanant la corba de demanda en hores punta per millorar-ne l’oferta i el servei.

  Fomentar una mobilitat obligada multimodal, compartida i integrada en plataformes tecnològiques de multiserveis sostenibles, públiques i privades (MaaS).

  Contribuir a la conscienciació ciutadana i ser corresponsables sobre l’impacte de la mobilitat en l’entorn i la necessitat d’un model de mobilitat laboral i professional sostenible, multimodal i eficient.

  Més informació

  Última actualització: 05/10/2020

 • Davant la finalització de les restriccions de la mobilitat generades per l’emergència sanitària i la recuperació de les activitats, Barcelona amplia les mesures per fomentar una mobilitat segura, sostenible, saludable i eficient amb noves intervencions.

  Aquestes actuacions transformaran progressivament l’espai públic per convertir Barcelona en una ciutat més saludable, més humana i de distàncies curtes.

  El nou paquet d’actuacions, previstes per al mes d’octubre vinent, suposarà una inversió de 2,17 milions d’euros (IVA inclòs) i inclou mesures per fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i per millorar el transport públic, que són les principals opcions de desplaçament recomanades:

  A peu

  A més, a la cruïlla del carrer de Rocafort amb Consell de Cent, on ja s’han ampliat les voreres, s’ha fet una actuació per sumar nous espais per a la ciutadania amb 17 metres quadrats de verd, mobiliari urbà i elements de lleure.

  Bicicleta

  • Un total de 21 km nous de corredors bici (vies pedalables) en 10 vies de la ciutat per fomentar els desplaçaments en bicicleta. Als 21 km nous de corredors bici (vies pedalables) en 10 vies de la ciutat, s'hi sumaran 8 km més amb dos nous corredors bici al carrer d’Aragó (entre l’avinguda Meridiana i el carrer de Tarragona, que permetrà travessar tot l’Eixample) i al passeig de la Zona Franca (entre la plaça Cerdà i Motors, amb nous corredors bici unidireccionals als dos costats). En aquests espais se substituirà un carril de vehicles per un de bicicletes o de bicicletes i autobús.
  • Bicing: 97 estacions noves i mesures higièniques per a l’ús de les bicicletes. Amb l’ampliació s’arriba a barris que fins ara no disposaven del servei, com la Marina del Prat Vermell, la Trinitat Nova, Canyelles, i la Vall d’Hebron, Vallcarca i els Penitents, la Clota, el Carmel, el Verdun, les Roquetes i Ciutat Meridiana.

  Transport públic

  Es portaran a terme actuacions per millorar la xarxa de carrils bus de la ciutat i l’accés a estacions:

  • Avinguda d’Esplugues: nou carril bus d’entrada a la ciutat en substitució d'un carril de circulació.
  • Avinguda Diagonal (Pius XII-Zona Universitària): creació d’un segon carril bus de sortida de la ciutat en substitució d'un carril de circulació.
  • Avinguda Diagonal (Francesc Macià-Aragó): ampliació dels carrils bus en tots dos sentits. S’eliminarà un carril de circulació en sentit Besòs.
  • Gran Via (Passeig de Gràcia-Marina): creació d’un segon carril bus al tronc central en direcció Besòs. S’eliminarà un carril de circulació en sentit Besòs.
  • Millora dels accessos a l’estació de Sants.
  • Millora dels accessos a l’estació del Nord.
  • Millora de l’accés a l’estació d’autobusos de Sant Andreu Arenal.

  També hi haurà mesures per recuperar la confiança de les persones usuàries en el servei de taxi i es crearà un hub d'autocars d'excursions a l'estació del Nord.

  Les primeres actuacions

  Barcelona ja ha executat un primer conjunt d’actuacions immediates i d’urgència per evitar que es consolidi el traspàs de desplaçaments cap al vehicle privat i alhora garantir la màxima seguretat de la ciutadania.

  Aquestes actuacions han permès sumar 30.000 m2 per als vianants amb pacificacions, tancaments al trànsit en laterals d’avingudes i ampliacions tàctiques de voreres; 21 nous quilòmetres de corredors bici; 17 actuacions de millora als carrils bus; itineraris segurs a partir del tall de trànsit diari de 60 vies secundàries de la ciutat; voreres alliberades de l’estacionament de motos i 347.100 m2 de grans avingudes i 376 ha a Montjuïc tancades al trànsit durant els caps de setmana. 

  Desplaçaments a peu. Com s’hi va

  Carrils bici i corredors bici. Plànol BCN

  Nova mobilitat sostenible

  Última actualització 09/10/2020

 • Es manté el tancament diari del trànsit, de 9.00 a 21.00 hores, a 34 carrers secundaris, tret de l’accés als aparcaments i el pas de vehicles de serveis.

  Amb aquesta mesura, es guanyen 41.700 m2 per a la circulació dels vianants de manera segura. 

  També es recuperen més de 43.000 m2 de voreres per als vianants amb la retirada de les motos que hi estiguin estacionades, i es fomenta així que aparquin a la calçada o en aparcaments subterranis.

  D'altra banda, s'ha reprès el programa “Obrim carrers” .

  Desplaçaments a peu. Com s’hi va.

  Mapa d’itineraris i carrers segurs [PDF]

  Nova mobilitat sostenible 

  Última actualització: 28/10/2020

 • Està en marxa una actuació per retirar les motos de les voreres amb l’objectiu de recuperar espai per als vianants.

  És una de les mesures urgents que l’Ajuntament està portant a terme per adaptar l’espai públic a la nova mobilitat i a les recomanacions de seguretat de les autoritats sanitàries, atesa la necessitat de disposar d’espais amplis i segurs per als desplaçaments a peu.

  La intervenció es fa a vint zones de la ciutat (dues per districte) i quatre vies (via Laietana, Consell de Cent, Girona i Rocafort) on s’ha identificat una gran congestió de motos estacionades a les voreres i que dificulten la mobilitat de les persones.

  En aquests espais es faran les intervencions següents:

  • Eliminació de les places d’aparcament en vorera, quan n’hi hagi.
  • Instal·lació de senyalització de prohibició d’aparcament de motos a la vorera, quan correspongui.
  • Col·locació d’avisos a les motos aparcades en aquests espais, per part de la Guàrdia Urbana, advertint de la imminència de sancions si no es retira el vehicle.
  • Inici de denúncies i retirada de motos, si escau.
  • Controls periòdics, per part de vigilants de Barcelona de Serveis Municipals (BSM), per evitar que es torni a aparcar en aquests espais, a més de la tasca habitual de la Guàrdia Urbana.

  Aparcaments i places en calçada

  En paral·lel, s’impulsaran ofertes en el preu de l’estacionament de motos en els aparcaments de BSM, SABA i BAMSA més propers als àmbits d’actuació i s’analitzarà la creació de cordons d’aparcament per a motos en calçades properes a la zona, amb una estimació de 526 noves places d’aparcament de motos en calçada.

  Última actualització: 21/09/2020

 • El servei del Bicing es reforça amb 97 estacions noves i amb la integració de l’aplicació Bicing a l’Smou.

  Les estacions noves del Bicing arriben a barris que fins ara no disposaven del servei, com la Marina del Prat Vermell, la Trinitat Nova, Canyelles, la Vall d’Hebron, Vallcarca i els Penitents, la Clota, el Carmel, el Verdun, les Roquetes i Ciutat Meridiana.

  D’altra banda, la integració de l’aplicació Bicing a l’Smou permet oferir noves funcionalitats a les persones usuàries. Entre les millores destaca la possibilitat de donar-se d’alta mitjançant l’aplicació, saber si hi ha bicicletes mecàniques i elèctriques en una estació, consultar l’estat del trajecte o fer una reserva provisional de cinc minuts abans d’arribar a l’estació (només per a bicicletes mecàniques). 

  Recomanacions per a l’ús del Bicing

  • No utilitzis el Bicing si fa menys de catorze dies que t'han diagnosticat la covid-19, si encara pateixes algun símptoma o si has mantingut contacte amb alguna persona diagnosticada.
  • Porta mascareta.
  • Renta't bé les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic de seguida que puguis, abans i després de cada trajecte.
  • Utilitza l'aplicació de l’Smou des del mòbil per retirar i ancorar bicicletes. És més còmode, segur i sostenible.
  • Manté 2 metres de distància amb els altres ciclistes.
  • Evita tocar-te la cara durant el trajecte.
  • Si has d'esternudar o tossir, tapa't la boca amb l'avantbraç.
  • Procura evitar l'ús de carrils bidireccionals i zones de vianants.

  Bicing Barcelona

  Mapa de bicicleta. Com s’hi va

  Última actualització 21/09/2020

  • Evita els carrils bici de doble direcció
  • Als carrers de plataforma única o zones 30 s’ha de mantenir la distància d'1'5 metres amb els vianants.
  • Consulta els nous corredors per a ciclistes que s’estan posant en marxa.

  Carrils bici i corredors bici. Plànol BCN

  Última actualització 21/09/2020

 • El transport públic ofereix el 100% de l'oferta disponible i, amb l'inici del període lectiu,ha incorporat les línies que donen servei a les zones educatives amb totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries. 

  També es manté el reforç de la neteja i la desinfecció diària dels vehicles i dels espais amb productes viricides. En aquest sentit, cal dir que TMB ha obtingut la certificació d’espai segur contra contagis de coronavirus. El segell de seguretat és el resultat d’un procés d’auditoria realitzat per Applus Certification. L’anàlisi ha verificat l'aplicació correcta dels protocols de desinfecció, organització i atenció al client a les xarxes de metro i autobús.

  D’altra banda, es recupera la presència de músics autoritzats a les estacions de metro, amb les mesures de seguretat i prevenció establertes.

  Metro

  L’horari de la xarxa de metro és de 5.00 a 24.00 hores de dilluns a diumenge i incorpora un reforç de l’oferta habitual durant les hores punta de matí i tarda. 

  Autobusos

  L’oferta de la xarxa d’autobusos de TMB és del 100% i es tornen a obrir les portes davanteres, ja que tots els vehicles han estat equipats amb mampares. 

  També es poden ocupar tots els seients, mentre que a les zones destinades a viatjar drets es manté la proporció de dues persones per metre quadrat.

  Els autobusos nocturns dels caps de setmana ofereixen el 100% del servei habitual.

  Els autobusos metropolitans, gestionats per l’AMB, també mantenen el 100% de l’oferta i incorporen reforços en les línies que van a centres educatius de primària i secundària.

  Pel que fa als autobusos interurbans, gestionats per la Generalitat de Catalunya, entren en servei les línies de busos a la Universitat Autònoma de Barcelona.

  Rodalies de Catalunya, TRAM i FGC

  Des del 14 de setembre, les línies R7 i R8 de Rodalies de Catalunya ja estan en funcionament. 

  TRAM i FGC es mantenen amb el 100% de l’oferta.

  Horari nocturn

  L’horari nocturn dels caps de setmana i vigílies de festiu de metro, TRAM i FGC seguirà suspès fins que el restabliment de les activitats d’oci nocturn —prohibides per la resolució aprovada pel Procicat— en justifiqui un canvi.

  Informació en temps real

  Per evitar aglomeracions, es posa a disposició dels ciutadans una aplicació que mostra indicadors de l’ocupació mitjana estimada. Es pot consultar la informació per línia, sentit, estació i franja del transport escollit.

  Aquests indicadors es mostren en l’entorn del web de TMB i també s’hi podrà accedir a través de l’aplicació TMB App.

  Mesures d’higienització i prevenció

  Els diferents operadors han posat en marxa diverses mesures per garantir la seguretat de la xarxa, com la renovació constant de l’aire en tots els vehicles, la presència de personal d’atenció a les persones usuàries en els punts amb més probabilitat de concentració i la senyalització de les estacions.

  A més, s’han col·locat dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes les estacions d'FGC, a 72 estacions de TMB i a 20 de Rodalies de Catalunya. 

  D’altra banda, també es poden comprar mascaretes i gel hidroalcohòlic als preus oficials en màquines d’autovenda que s’han instal·lat a la xarxa del metro.

  Les deu màquines distribuïdores estan situades a les estacions de Catalunya (L1 i L3), Espanya (intercanviador), La Sagrera (L1, L5 i intercanviador), Sagrada Família (L2), Verdaguer (L5), Diagonal (L5) i Lesseps (L3).

  Recomanacions

  Si has d’utilitzar el transport públic, segueix aquestes recomanacions:

  • Cal fer una cua ordenada i pacient a les entrades i sortides de les estacions de metro.
  • Deixa espai de seguretat amb les persones que et precedeixin quan validis el bitllet.
  • Als passadissos cal circular per la dreta i deixar espai a les persones que circulen en sentit contrari, seguint la senyalització existent.
  • A les escales mecàniques i cintes transportadores cal mantenir una sola fila, sense avançar les persones que siguin davant.
  • Els ascensors són per a les persones amb necessitats especials. Si s’han de fer servir, no s’han d’omplir i s’han de mantenir les distàncies de seguretat.
  • Mentre s’espera l’arribada del metro es recomana distribuir-se al llarg de tota l’andana per mantenir la màxima separació amb la resta de persones usuàries. Cal tenir en compte que els combois centrals són els que acostumen a tenir menys ocupació.
  • Es recomana distribuir-se bé també a l’interior del metro i mantenir la distància de seguretat amb les altres persones usuàries.
  • Cal deixar un espai ampli davant les portes del tren per facilitar que les persones usuàries puguin sortir dels vehicles amb comoditat i seguretat.
  • Cal deixar lliure l’accés a les cabines dels maquinistes
  • Una altra recomanació és procurar mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb les altres persones. També és recomanable utilitzar guants. A la sortida, cal rentar-se bé les mans amb aigua i sabó o amb un gel hidroalcohòlic de seguida que es pugui.
  • Cal utilitzar la mascareta permanentment i col·locada de manera correcta, i evitar les accions que obliguin a treure-se-la, com menjar i beure.
  • És recomanable no utilitzar el transport públic en hores punta sempre que sigui possible.
  • Cal evitar les converses llargues dins dels vehicles.
    

  Han d’abstenir-se d’utilitzar la xarxa de transport públic

  • Persones diagnosticades de la malaltia, mentre no tinguin l’alta mèdica.
  • Persones en quarantena. 
  • Persones que no poden dur permanentment la mascareta.

  Mesures de seguretat i higiene al servei de taxi

  El sector del taxi aplica protocols homologats d’higiene i desinfecció dels vehicles i sistemes de protecció per garantir la seguretat, tant dels taxistes com de les persones usuàries, amb l’obligatorietat de portar mascaretes.

  Serveis a l’Aeroport

  Des del 24 de juliol, coincidint amb la recuperació de l’activitat de la terminal T2, s’ofereix la totalitat dels serveis de transport públic que són habituals a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat.

  Preguntes freqüents sobre la mobilitat

  Última actualització 21/09/2020

 • La recuperació dels títols de transport públic amb limitació temporal que no hagin pogut ser utilitzats durant el confinament es pot fer a qualsevol validadora d’accés a la xarxa de transport o a través d’un formulari al web d’ATM. Les compensacions es podran dur a terme durant tot el 2020.

  Compensació a través d’una validadora d’accés

  Les persones que ja havien estrenat el seu títol abans del 14 de març, i se’ls ha caducat durant el confinament, poden introduir la targeta a la validadora i el sistema de validació l’imprimirà amb una nova data de caducitat.

  Requisits perquè es produeixi l’ampliació:

  • Títols mensuals (T-usual, T-grup i T-familiar): estrenats abans del 14 de març i no utilitzats entre el 14 de març i l’11 d’abril.
  • Títols trimestrals (T-jove, T-trimestre i T-70/90 FM/FN): estrenats abans del 14 de març i no utilitzats entre el 14 de març i el 10 de juny.

  Si la validadora no accepta fer un canvi de caducitat del títol, apareixerà el missatge “Títol caducat“. En aquest cas, s’haurà de recórrer a la compensació mitjançant el formulari.

  Compensació a través del formulari

  Les persones que sí que van utilitzar el seu títol de transport durant l’estat d’alarma –per motius laborals o de serveis essencials– hauran d’emplenar un formulari que servirà perquè l’ATM valori el dret a compensació que correspon en cada cas.

  La persona podrà recollir l’abonament a partir del dia 1 de setembre en una sèrie de punts de recollida per triar. Aquests títols tindran validesa fins al 31 de març de 2021.

  Per a dubtes específics, s’ha habilitat una centraleta de suport a l’atenció: 93 120 53 30. L'horari és de 9.00 a 21.00 hores, de dilluns a divendres no festius.

  Compensacions títols covid-19

  Última actualització 21/09/2020

 • Des del 17 de juny, el bitllet senzill d’autobús només es pot comprar i validar en línia. TMB ha accelerat la seva implantació per raons de seguretat, ja que els conductors d’autobús no venen bitllets ni fan atenció al client.

  El bitllet només es pot comprar a través de l’aplicació TMB App i es cancel·la escanejant un codi QR en pujar a bord del vehicle.

  El procés de compra és molt senzill. Al telèfon mòbil intel·ligent, cal accedir a l’aplicació, anar a la secció “Bitllets” i prémer el botó “Comprar un bitllet”. A continuació, cal seleccionar el bitllet senzill de bus i continuar la compra.

  El sistema expedeix un bitllet virtual no validat. En pujar a l’autobús, l’usuari cancel·larà el bitllet escanejant un codi QR que està situat en la zona de validació de l’autobús. Un cop s’escaneja el codi, el sistema determina la línia, la data i l’hora de validació del bitllet i ja es pot començar el viatge. La normativa de validesa del títol serà la mateixa que per al bitllet senzill en paper.

  Compra del bitllet senzill amb targeta el 2021

  El bitllet senzill es podrà comprar amb targeta bancària a tots els autobusos de TMB a partir del 2021, un sistema que complementarà el del pagament del bitllet mitjançant el mòbil.

  D’aquesta manera, es reforça l’objectiu d’eliminar el pagament en metàl·lic a bord dels vehicles, una mesura que contribueix a garantir la seguretat sanitària i a fer més àgil el servei.

  El calendari preveu una prova pilot per a la primavera del 2021 i la implantació del sistema en tota la flota d’autobusos el setembre del mateix any.

  Transports Metropolitans de Barcelona

  Última actualització 21/09/2020

 • L’estacionament regulat a les places d'Àrea Verda i  Blava i les seves noves tarifes ambientals funciona amb normalitat. 

  Les tarifes aplicades als estacionaments tindran en compte les etiquetes ambientals.

  En aquest sentit, els vehicles de 0 emissions de persones no residents podran estacionar de manera gratuïta a l’Àrea Blava durant el temps màxim estipulat.

  Pel que fa als residents, tots els que tinguessin atorgada la bonificació de 0,20 € per bona conducció abans del 31 de desembre de 2019 continuaran gaudint-la durant tot el 2020.

  Coincidint amb la implantació de les noves tarifes, s’han instal·lat uns parquímetres que incorporen la tecnologia contactless per poder pagar amb una targeta i un dispositiu mòbil.

  D’altra banda, també s’han restablert els canvis periòdics habituals de costat d'estacionament en aquells carrers  on s’aplica aquesta mesura. 

  A més, s'ha recuperat la normativa habitual i vigent pel que fa a les zones de càrrega i descàrrega. 

  Web AREA

  Última actualització 21/09/2020

Espais i serveis

La informació que s’ofereix a continuació està pendent de revisió per adaptar-la a les mesures especials de contenció dels brots de covid-19 anunciades per la Generalitat de Catalunya el 29 d’octubre.

 • A les universitats, la classes teòriques presencials passen a impartir-se de manera virtual, tret de les pràctiques i les avaluacions.

  L’objectiu és reduir la mobilitat de la comunitat universitària per frenar propagació de la covid-19. 

  La resta d'activitats acadèmiques de les universitats es mantindran, seguint les mesures de protecció pertinents. La presència del personal docent i d'administració i serveis s'adequarà a les necessitats de l'activitat de cada centre.

  Última actualització: 30/10/2020

 • Per al curs escolar 2020-2021 s'ha activat un nou protocol per a la detecció i el control de casos positius de covid-19. A més, 161 escoles i instituts de la ciutat ja han demanat poder utilitzar un dels 233 espais municipals oferts per facilitar l’aplicació de les mesures de prevenció.

  La nova oficina EduCovid Barcelona coordinarà la xarxa de salut i els centres educatius per poder aplicar el nou protocol de gestió de casos, que inclou les mesures següents:

  • Establir dos referents sanitaris per cadascun dels centres, un de salut pública i un d’atenció primària.
  • Fer proves als grups en què s’hagi detectat un cas positiu.
  • Identificar i rastrejar els contactes.

  A més, s’ha repartit material de prevenció als centres, com ara mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic i termòmetres; s’ha reforçat el servei de neteja, i s’ha modificat la gestió dels accessos per poder-hi efectuar les entrades i sortides de manera gradual.

  També s’ha posat en marxa un banc de tauletes, amb 2.200 unitats, que s’oferiran en servei de préstec als alumnes en situació vulnerable que s’hagin de confinar.

  Mesures de prevenció 

  Les mesures recollides a continuació són les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, que va aprovar el Procicat el mes de juliol.

  S’han de continuar les mesures bàsiques de prevenció: mantenir la distància social, rentat de mans i mascareta, a més de reduir la interacció social.

  Requisits d’accés al centre
  Poden accedir al centre educatiu les persones

  • Amb absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós, 
  • No convivents o contacte estret amb persones amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

  Control de símptomes
  El control de símptomes es basa en la responsabilitat de les famílies i dels alumnes majors de 18 anys de fer una autoavaluació del seu estat de salut. En aquest sentit, es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

  Neteja, desinfecció i ventilació
  S’estableixen les pautes de neteja, desinfecció i ventilació per tal que cada centre pugui fer la seva planificació. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i tres vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.

  Gestió de residus
  S’estableixen pautes per a la gestió dels residus. Es recomana que els mocadors i les tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com ara mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, es considera com a fracció resta i, per tant, s’ha de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).

  Gestió de casos
  En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el fet d’aïllar-los, així com els contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, s’ha elaborat un protocol d’actuació per si es detecta una sospita de cas que garanteix la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’educació i de salut pública.

  Protocol de gestió de casos de covid-19 als centres educatius del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

  Mesures complementàries 

  D’acord amb les previsions de l’estat de la pandèmia en les setmanes vinents a tot el territori català, es proposa que s’implementin les mesures següents:

  • Bombolles de convivència i ràtios no superiors a 20 alumnes
   Es crearan grups de convivència estable per tal de facilitar la traçabilitat de possibles casos que es donin als centres educatius.

            Pel que fa a les ràtios:

  • Segon cicle d’educació infantil i primària: la ràtio no serà superior a 20 alumnes amb caràcter general.
  • ESO: es reduiran sempre que sigui possible.

  Si, excepcionalment, no és possible reduir els grups, d’acord amb el pla propi de cada centre, s’arbitraran altres mesures preventives i de seguretat.

  • Ús de la mascareta

            Educació primària: serà obligatòria a partir dels 6 anys quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell territori ho requereixin.

            Serà obligatòria a partir dels 12 anys

            - Educació secundària obligatòria (ESO) 
            - Batxillerat
            - Formació professional 

            - Centres de formació d’adults

  • Es recomana als centres educatius que facin un control diari de la temperatura dels alumnes.
  • Tests PCR a mig milió de persones
   Entre el 15 de setembre i el 15 de novembre, la Generalitat de Catalunya farà un cribratge poblacional de 500.000 persones amb testos PCR. La realització d’aquests tests es durà a terme amb criteris epidemiològics i es farà a alumnat, professorat i membres del personal d’administració i serveis.

  Espais municipals a disposició dels centres educatius  

  Per garantir el compliment de reducció de les ràtios, Barcelona posa a disposició dels centres educatius espais en 74 equipaments i 159 espais exteriors a jardins, places i ubicacions a la via pública perquè es puguin destinar a usos educatius a partir del setembre.

  Oficina de Coordinació d’Espais de Barris per a les Escoles

  Es crea l’Oficina de Coordinació d’Espais de Barris per a les Escoles per concretar i gestionar les cessions i els usos prioritaris d’espai públic i d’equipaments.

  Adaptació dels recintes escolars

  L’Ajuntament i el Consorci d’Educació de Barcelona han treballat per garantir l’adaptació dels recintes escolars als requeriments de les autoritats sanitàries i educatives quant als aspectes següents:

  • Sectorialització.
  • Senyalització de patis i locals per garantir els grups bombolla.
  • Pla de reforç de la neteja i desinfecció dels equipaments escolars per reforçar-ne la utilització diària i la prevenció.

  Oficina de Coordinació d’Escoles i Salut
  Creació d’una oficina de coordinació d’escoles i salut de la ciutat amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci Sanitari, el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona que vetllarà pels temes següents:

  • La implantació de mesures de prevenció.
  • Les proves a l’alumnat i el professorat.
  • Així mateix, farà el seguiment i la valoració general de la comunitat educativa i particular de cada centre i intervencions si hi ha casos de covid-19.

  Reforç de l’equip educatiu

  Es reforça l’equip educatiu amb més hores i més personal de suport educatiu com a mesura temporal extraordinària amb l’objectiu de fer possible el servei educatiu, incloent-hi l’acollida matinal, i de respondre millor a les noves necessitats en el context de la covid-19.

  El reforç de personal es complementa amb el material següent:

  • 1 mascareta diària per a tot el personal de les escoles bressol municipals.
  • Col·locació d’un mínim de 4 dispensadors de gel hidroalcohòlic.
  • Instal·lació de materials per dividir tant els patis com altres espais comuns de les 102 escoles bressol municipals.

  Escoles bressol municipals

  Per complir la normativa i les instruccions de prevenció, higiene i seguretat sanitària amb motiu de la covid-19, el servei d’escola bressol oferirà aquest curs:

  1. Reforç de les educadores de suport per donar compliment a la normativa i les instruccions sanitàries per la covid-19, tant en el servei d’acollida com en l’horari de funcionament ordinari, i garantir el rentat freqüent de mans, el rentat de joguines i materials, que el material d’ús individual no es barregi, desar xumets, llençols i pitets per separat, i una entrada i sortida ordenada tant dels infants com dels seus familiars.
  2. Material d’higiene, seguretat i prevenció sanitària, que inclourà mascaretes quirúrgiques, dispensadors automàtics de gel hidroalcohòlic, cintes per terra i màscares facials, entre altres.
  3. Reforç del personal de neteja per cobrir les tasques de desinfecció freqüent que estableixen la normativa i les instruccions sanitàries.
  4. Material i mobiliari per sectoritzar espais comuns i patis, i evitar que s’hi barregin infants de diferents grups “bombolla”. Aquesta separació física requereix l’adquisició d’alguns materials, que varien molt segons els centres, com ara tanques, teles, lones, material desmuntable de joc, etcètera.
  5. Adquisició de material informàtic i de telefonia per a les escoles, per facilitar la comunicació amb les famílies i els serveis centrals de l’IMEB i, si fos necessari, fer possible que algunes activitats de les direccions es puguin fer des de casa.
  6. Activitats d’acompanyament i formació per als equips educatius i les famílies per afrontar una situació desconeguda, parlar de les angoixes derivades dels imprevistos i les dificultats que poden aparèixer al llarg del curs, i donar informació i eines per solucionar-los.

  Més informació

  Última actualització: 17/09/2020

 • Les 102 escoles bressol municipals de Barcelona han estat habilitades per aquest nou curs amb totes les mesures preventives i de seguretat davant la covid-19. A més, tant les educadores i educadors com les famílies i els 8.508 infants matriculats —que suposen el 64% de la demanda total (un 8% més que el 2019)— han rebut un acompanyament específic.

  Cada escola bressol  té habilitats diferents punts d’accés per a l’entrada i la sortida de les famílies amb l’objectiu de garantir la distància i d’evitar aglomeracions.

  Grups classe

  Les ràtios d’infants per aula són les següents:

  • 8 infants per als grups de 0 a 1 any
  • 13 infants per als grups d’1 a 2 anys
  • 20 infants per als grups de 2 a 3 anys

  Cada grup és estanc i no tindrà contacte amb la resta de grups de l’escola mentre duri el context sanitari actual. Tots els espais compartits, tant els interiors com els exteriors, han estat dividits i s’utilitzen per torns.

  A més, s’han potenciat les activitats als espais a l’aire lliure, ja que és on hi ha menys risc de transmissió.

  A l’hora de dinar, cada grup menja a la seva estança, en un espai exclusiu que garanteix les mesures preventives.

  Suport a l’hora de l’acollida matinal

  Per garantir la conciliació familiar, les escoles bressol municipals ofereixen un servei gratuït d’acollida de 8.00 a 9.00 hores. El servei s'ha reforçat amb personal de suport educatiu per mantenir els grups dividits i evitar que hi hagi contacte entre ells.

  Més personal de suport durant el dia

  També s’ha augmentat en un 25% les hores de personal de suport educatiu amb l’objectiu d’atendre totes les necessitats i garantir les mesures de seguretat, com ara el rentat freqüent de mans, la neteja de joguines i materials o la limitació del nombre de contactes de cada grup. 

  A cada escola es duen a terme tasques de ventilació, neteja i desinfecció adaptades a les característiques dels espais. Per a aquestes tasques de neteja i desinfecció s’han incrementat en un 20% les hores de neteja.

  Última actualització: 17/09/2020

 • Els parcs infantils estan actualment oberts, però, davant la situació d’emergència sanitària, es demana als pares i mares i persones tutores dels infants que tinguin en compte les recomanacions següents a l’hora de dur els nens i les nenes al parc:

  • Procurar que l’infant només vagi acompanyat d’una persona adulta.
  • Escollir parcs propers al domicili o a l’escola dels infants.
  • Evitar aglomeracions als parcs.
  • Limitar el temps d’estada per permetre que tots els infants puguin gaudir del parc.
  • Rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar al parc, mentre s’està a dins i a la sortida. Tant els infants com els acompanyants.
  • No utilitzar gronxadors, tobogans i altres equipaments d’ús compartit.
  • Evitar que els infants mengin o beguin dins de l’espai de joc.
  • Recordar que l’ús de la mascareta és obligatòria a partir dels 6 anys i és recomanable dels 3 als 5 anys.
  • Respectar la distància de seguretat entre persones i explicar-ho als infants perquè també ho facin.
  • No seure als bancs de l’interior per evitar la sobreocupació de l’espai.

  D’altra banda, recordem que des del 16 d’octubre els parcs tanquen a les 20.00 hores.

  Més informació

  Última actualització: 19/10/2020

 • Es pot demanar una cita prèvia al telèfon habitual de serveis socials (936 197 311) o anar presencialment als centres oberts de cada districte en cas d’urgència.

  L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9.00 hores a 14.00 hores.

  Pel que fa a l’atenció telefònica, es manté l’horari habitual: de dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores, i divendres, de 9.00 a 14.00 hores.

  Fora d’aquest horari el centre de referència per emergències i urgències socials és el CUESB.

  La prioritat de l’atenció social presencial és arribar a les persones que acudeixin als serveis socials per primera vegada, la infància en risc, les situacions de violència masclista, les persones grans o dependents sense suport de l’entorn i les situacions de necessitat extrema, en les quals es valorarà la possibilitat de fer visites a domicili.

  Els centres de Serveis Socials funcionen amb mesures de seguretat i higiene reforçades i amb equips de professionals de reserva per garantir l’atenció.

  L’augment de les atencions ha portat l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) a reforçar el nombre de treballadores socials a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Nou Barris, els tres districtes amb més demanda d’atenció. A Ciutat Vella i a Sants-Montjuïc s’hi incorporaran deu treballadores més, i a Nou Barris, set.

  Cercador de Centres de Serveis Socials de Barcelona

  Última actualització: 26/10/2020

 • Les oficines d’atenció ciutadana (OAC) de Barcelona es mantenen obertes amb un aforament reduït i és indispensable demanar cita prèvia a través del 010, els quioscos de tràmits o el portal de tràmits.

  Podeu escollir entre dos tipus d'atenció:

  • "L'OAC et truca", un servei d'atenció telefònica personalitzada per rebre informació general i assessorament sobre tràmits.
  • Atenció presencial i directa a l'oficina d'atenció ciutadana.​

  Es donarà prioritat als tràmits urgents que no es puguin gestionar per telèfon o internet, o quan la ciutadania no disposi de mitjans digitals per fer-ho.

  Les oficines d’atenció ciutadana estan adaptades a les mesures de seguretat sanitàries.

  Des de la reobertura s’hi han atès un total de 148.906 cites.

  Ampliació del servei del 010 
  El servei del 010 s'ha reforçat  per atendre el creixement de la demanda generada per l’emergència sanitària. Les hores d’atenció del servei han augmentat un 64,4% respecte al mateix període del 2019.

  Des de l’inici de la pandèmia fins al 28 de setembre, aquest número ha rebut més d'1.816.587 trucades, que suposen un increment de la demanda del 88,5 % respecte al mateix període de l’any anterior.

  Augment de la plantilla
  S’ha augmentat la capacitat d’entrada de trucades simultànies de 150 a 210 i s’ha ampliat la plantilla amb 49 professionals més. La previsió és que al setembre s’hi incorporin 24 persones més; això suposa un increment del 43% respecte a l’equip de professionals que hi treballaven abans de la crisi sanitària. Amb l’ampliació d’aquestes línies es podran atendre fins a un 35% més de trucades al dia.

  Més d’1.650.000 trucades
  El 010 ha rebut, des de l’inici de la pandèmia i fins al 9 d’agost, més d’1.650.000 trucades, la majoria des de l’inici de la fase 1 del desconfinament, que suposen un increment de la demanda del 80,3% respecte al mateix període del 2019. Les hores d’atenció del servei han augmentat un 50% respecte al mateix període de l’any anterior.

  Oficina Virtual de Tràmits
  L’Oficina Virtual de Tràmits ha simplificat els mecanismes d’identificació i signatura per facilitar la tramitació. Actualment es poden gestionar més de 110 tràmits amb l’ús de l’idCAT Mòbil, una identificació digital que no requereix validació presencial.

  Aquesta intervenció ha fet incrementar el volum de tràmits al web en un 11% respecte al mateix període del 2019.

  En el cas que la tramitació no estigui disponible de manera telemàtica, el Registre electrònic de l’Ajuntament està a disposició de la ciutadania: s’hi poden registrar sol·licituds, escrits o comunicacions sobre tràmits administratius o presentar documentació les 24 hores del dia.

  Cita amb les Oficines d'Atenció Ciutadana

  Última actualització: 23/10/2020

 • A més d’oferir atenció telefònica, algunes de les oficines de l’habitatge de Barcelona han obert les portes per atendre els tràmits que només es puguin fer de manera presencial, i sempre amb cita prèvia.

  Les oficines obertes són:

  • Ciutat Vella 
  • Sants-Montjuïc
  • L’Eixample 
  • Les Corts
  • Nou Barris
  • Sant Andreu
  • Sant Martí

  “Habitatge et truca”

  Així mateix, es posa en marxa el nou servei “Habitatge et truca”, que ofereix assessorament telefònic personalitzat sobre totes les opcions disponibles per fer tràmits sense necessitat d’anar a l’oficina.

  En el cas que només sigui possible fer el tràmit de manera presencial, “Habitatge et truca” facilita dia i hora per rebre atenció en alguna de les oficines de l’habitatge. 

  Si necessites fer algun tràmit relacionat amb ajuts o la borsa de lloguer, rehabilitació, cèdules d’habitatge, emergències relacionades amb l’habitatge o assessorament, pots demanar cita prèvia a  “Habitatge et truca”.

  Servei d’Atenció Personalitzada “Habitatge et truca”

  Més informació

  Última actualització: 19/10/2020

 • Amb motiu de la situació sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19 i per complir les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries i l’Ajuntament de Barcelona, s’ha reorganitzat el servei dels PIAD: es prioritza l’atenció per telèfon i es reorganitza l’atenció presencial als diferents PIAD de la ciutat.

  El servei funciona com sempre: cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 936 197 311, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, i de dilluns a dijous, de 16.00 a 19.00 hores. També es pot enviar un correu electrònic al PIAD corresponent.

  A partir de la sol·licitud de cita prèvia es programarà una cita per a atenció telefònica des d’un número ocult en la franja horària acordada o, si es prefereix, una cita d’atenció presencial.

  Fora d’aquests horaris, per a urgències, durant les 24 hores del dia, us podeu adreçar al CUESB (tel. 900 703 030; c/ Llacuna, 25).

  Recordeu que a les visites presencials al PIAD heu de portar mascareta durant tota l’estona que sigueu al centre.

  Punts d’informació i atenció a les dones (PIAD)

  Última actualització: 23/07/2020

 • Els equipaments que formen la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona mantenen les portes obertes tot i que se suspenen les activitats presencials de caràcter cívic i comunitari, en compliment de la resolució publicada per la Generalitat de Catalunya.

  Les activitats formatives i tallers s’impartiran en línia, sempre que sigui possible, o s’ajornaran fins que es puguin recuperar les sessions pendents. 

  Tampoc se cediran espais dels equipaments per a activitats socials i comunitàries (sí se cediran per a les activitats que es facin per mitjans telemàtics) i se suspenen les visites i itineraris.

  La programació cultural (arts escèniques, música i exposicions) es manté amb les directrius de seguretat previstes per la Generalitat.

  Xarxa de Centres Cívics de Barcelona

  Última actualització 21/10/2020

 • Els casals de barri reorienten algunes de les seves activitats durant uns dies en compliment de la nova resolució de la Generalitat de Catalunya.

  Els casals mantenen les activitats que es puguin fer per via telemàtica i suspenen temporalment aquelles per a les quals no sigui possible l’ús del canal digital.

  Tampoc no serà possible la cessió d’espais a entitats i grups dels barris mentre durin les restriccions.

  Excepcions a la no-presencialitat

  La resolució especifica algunes excepcions, com són els casals comunitaris, que continuaran fent la seva tasca de manera presencial.

  Seguiu els casals a les xarxes per saber quines activitats es faran en línia.

  Més informació

  Última actualització: 22/10/2020

 • El Parc d’Atraccions Tibidabo actualment està tancat a conseqüència del nou paquet de mesures restrictives aprovades pel Procicat.

  Les activitats organitzades a les instal·lacions del parc queden suspeses o ajornades.

  Si tens entrades comprades de manera anticipada, pots sol·licitar un canvi de data o un reemborsament a través del seu webweb. S’obre en una finestra nova.                            

  Més informació

  Última actualització: 16/10/2020

 • A causa de la situación sanitària actual, el Zoo de Barcelona es mantindrà tancat al públic de manera temporal.

  Zoo de Barcelona

  Última actualització 30/10/2020

 • Espais joves

  Els espais joves compaginen l’activitat telemàtica i la presencial amb totes les mesures de seguretat.

  Punts infoJOVE

  Alguns Punts infoJOVE (PIJ) compaginen l’activitat telemàtica i la presencial, i per això s’aconsella consultar els horaris i demanar cita prèvia.

  Centre per a famílies i Aquí t’escoltem

  Els serveis d’acompanyament per a joves Aquí t’escoltem i el Centre per a famílies amb adolescents funcionen amb cita prèvia i amb totes les mesures de seguretat mitjançant els seus canals habituals.

  Sales d’estudi

  Totes les sales d’estudi de Barcelona obren de dilluns a dijous i de 20.30 a 23.30 hores amb un aforament limitat al 50%.

  Punts Jove, informa’t i participa! (JIP)

  Els Punts JIP funcionen i donen atenció als i les estudiants dels centres educatius en els quals són presents.

  Última actualització 25/09/2020

   

 • El Centre LGTBI ha recuperat l’horari habitual i torna a obrir els dilluns de 16.00 a 21.00 hores, i de dimarts a dissabte de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 21.00 hores.

  Els serveis d’atenció personal (acollida, assessorament psicològic, etc.) s’ofereixen presencialment i telemàticament, i sempre amb cita prèvia (info@centrelgtbibcn.org).

  També es reprèn el programa d’activitats culturals amb propostes híbrides per garantir les mesures de seguretat.

  Les entitats residents al Centre LGTBI (Gais Positius, Observatori contra l’Homofòbia, Casal Lambda i Associació de Famílies LGTBI) també segueixen al teu costat, adaptant els aforaments de les activitats i l’operativa dels serveis.

  Més informació

  Centre LGTBI

   

  Última actualització: 05/10/2020

 • L’Oficina per la No Discriminació (OND) ofereix atenció presencial amb cita prèvia de dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 hores. Els divendres s’atendrà telemàticament en el mateix horari i l’oficina estarà tancada.

  A més, continua acompanyant telefònicament i telemàticament les persones que pateixen qualsevol tipus de discriminació i les assessora jurídicament per denunciar aquestes situacions.

  Pots contactar amb l’oficina al telèfon 934 132 000 i a l'adreça electrònica ond@bcn.cat.

  Un total de 111 incidents durant el primer semestre del 2020

  L’OND ha atès, durant el primer semestre del 2020, 111 incidents en què s’ha produït una situació de discriminació a la ciutat i que han acabat en l’obertura d’un expedient per vulneració de drets.  El 2019 van ser 115 atencions.

  Tot i el tancament de l’OND durant l’estat d’alarma, l’atenció a la ciutadania s’ha mantingut a través de diversos canals, com el correu electrònic, el telèfon o el portal IRIS.

  Motius principals:

  • Racisme i xenofòbia: gairebé un 45% dels casos
  • LGTBI-fòbia: 26% dels casos
  • Gènere: 10% dels casos

  Oficina per la No Discriminació

  Última actualització: 21/08/2020

 • Les biblioteques mantenen els horaris d’obertura actuals i només es permet:

  • La devolució de documents a les bústies de retorn de 24 hores
  • La recollida de documents prèviament reservats

  A més:

  • S’anul·len  les activitats presencials
  • Només es pot accedir als espais habilitats per a la recollida de documents. 

  La reserva prèvia de documents s’ha de fer preferentment a través de la pàgina web del  catàleg o per telèfon.

  Es mantenen les mesures de seguretat de distanciament entre les persones, l’ús obligatori de la  mascareta i la neteja de mans amb hidrogel a l’entrada dels edificis.

  Més informació

  Biblioteques de Barcelona obertes

  Horaris de les biblioteques

  Biblioteques de Barcelona

  Última actualització: 30/10/2020

 • Es tanquen al públic les instal·lacions i els equipaments esportius municipals, d'acord amb les noves mesures de la Generalitat per contenir la covid-19.

   

  Última actualització: 30/10/2020

 • Els museus, arxius i sales d'exposicions limiten l’aforament al 33 % de la seva capacitat.

  Museus i arxius municipals oberts

  Es recomana reservar visita amb cita prèvia.

  Sales d’exposicions municipals obertes

  Espais segurs

  Amb l’objectiu de garantir la seguretat dels visitants, així com la del personal que hi treballa, la xarxa d’equipaments culturals municipals incorpora les mesures següents:

  • Visita amb control d’aforament.
  • Increment dels torns de neteja i desinfecció.
  • Limitació dels espais que poden ser visitats a cada centre.
  • Ús de mascareta obligatori i prohibició de tocar les vitrines. Caldrà mantenir la distància de seguretat entre les persones.
  • No es faran activitats de grup ni altres activitats culturals.
  • Retirada dels recursos interactius, les pantalles d’autoconsulta, els fullets i els fulls de consulta de les sales.
  • S’han instal·lat materials de protecció com ara mampares i senyalització de distàncies de seguretat en les cues i els mostradors d’atenció al públic.

  Altres museus i centres culturals de Barcelona oberts

  Última actualització 30/10/2020

 • L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) ofereix atenció presencial, només amb cita prèvia, de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores. Paral·lelament, continua prestant els seus serveis a la ciutadania de manera telemàtica a través del web i del telèfon 010.

  Un cop emplenis aquest formulari, l’equip de l’OMIC contactarà amb tu per explicar-te quins tràmits i quina documentació són necessaris per fer una reclamació. Si el teu cas requereix atenció presencial, es concertaran un dia i una hora per a la cita. 

  L’OMIC és un servei municipal gratuït que té com a objectiu ajudar els ciutadans i ciutadanes de Barcelona, tant si són consumidors com comerciants o usuaris, a conèixer els seus drets i deures en temes de consum. 

  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

  Última actualització: 03/06/2020

 • El 30 d’octubre s’activa el protocol de control d’ocupació a les platges durant els caps de setmana per evitar aglomeracions. A més, es recorda que a l’espai públic cal continuar respectant les mesures de protecció per contenir la covid-19, com ara l’ús obligatori de la mascareta i mantenir la distància de seguretat.

  No estan operatius els serveis de salvament, socorrisme ni suport al bany.

  Banys i platges

  Última actualització 29/10/2020

 • Des del 16 d’octubre, els parcs tanquen a les 20.00 hores.

  Les àrees de joc infantil estan obertes, però es demana als pares i mares i persones tutores dels infants que tinguin en compte les recomanacions de seguretat a l’hora de dur els nens i les nenes al parc.

  Recomanacions per a l’ús dels parcs

  • Mantingues les mesures de distanciament amb la resta de persones usuàries del parc.
  • Fes servir les papereres dels parcs i tingués una cura especial de no deixar-hi deixalles. Així facilitaràs la tasca de neteja dels espais.
  • Porta el gos lligat en els espais verds, tret de les àrees d’esbarjo de gossos.

  Respecta els nius de les aus i respecta també la vegetació tal com estigui a fi que els equips municipals puguin acabar la tasca d’anàlisi abans d’intervenir-hi.

  Parcs i jardins

  Ús dels parcs infantils

  Última actualització 20/10/2020

 • Les àrees per a la gent gran i els circuits de salut i cal·listènia estan actualment tancades a conseqüència del nou paquet de mesures restrictives aprovades pel Procicat.

  Última actualització: 19/10/2020

 • Els Encants Barcelona - Fira de Bellcaire tornen a estar oberts amb horari de 9.00 a 16.00 hores, els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes. 

  L’espai aplica les mesures d’higiene i prevenció recomanades per les autoritats sanitàries, i s’ha senyalitzat seguint aquestes recomanacions. També s’hi restringeix l’afluència al 50% per garantir les distàncies de seguretat.

  També funciona la subhasta, amb reducció del nombre de lots per dia (de 39 a 26) i l’ampliació dels dies de subhasta, que ara es fa tots els dies d’obertura del mercat, dissabtes inclosos. Per facilitar la distància de seguretat, s’ha limitat l’aforament a 70 persones.

  Recorda que és obligatori l’ús de mascareta.

  Mercat dels Encants

  Última actualització 10/08/2020

 • Funcionen amb normalitat els punts verds de recollida de residus que no es poden llençar als contenidors, tant els de barri com els mòbils i els de zona.

  Els horaris d'atenció al públic són els següents:

  • Punts verds de barri: oberts de dilluns a dissabte, de 9.00 a 14.00 hores i de 16.30 a 19.00 hores.
  • Punts verds de zona: oberts de dilluns a divendres, de 8.30 a 18.00 hores, i dissabte i diumenge oberts de 9.15 a 12.45 hores.
  • Punts verds mòbils: oberts de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14 hores i de 16.30 a 19.15 hores.

  L’accés es fa de manera individual i amb l’obligatorietat de l’ús de mascareta.

  Última actualització: 08/09/2020

 • El servei de recollida de residus voluminosos torna a estar en funcionament a tots els barris de la ciutat.

  Recorda que cada carrer de Barcelona té assignat un dia de la setmana per baixar al carrer els mobles i estris domèstics vells. Pots consultar quin dia de recollida correspon al teu carrer en el portal de tràmits de l’Ajuntament o en el telèfon 010.

  Els mobles i trastos vells es poden baixar al carrer el dia assignat entre les 20.00 i les 22.00 hores. Han de deixar-se a la vorera, sense molestar el pas dels vianants i tant a prop com sigui possible de la calçada per no obstaculitzar la línia de la façana.

  En canvi, no es pot deixar runa, escombraries, roba, vidres ni electrodomèstics. Aquests residus de mida més gran es poden portar als punts verds de zona.

  De moment, no es restableix el servei de recollida de mobles i trastos vells a la porta de casa a petició.

  Recollida de residus domiciliaris

  Cercador de residus

  Última actualització 18/05/2020

 • S’autoritza l’activitat regular als horts municipals per a persones més grans de 65 anys i als horts comunitaris autogestionats, seguint les mesures de seguretat establertes i evitant les aglomeracions.

  Si vas a un hort municipal o comunitari, segueix les recomanacions preventives següents:

  • No vagis a l’hort si tens símptomes com ara febre, malestar, tos o diarrea.
  • Evita que hi vagin els col·lectius de risc.
  • Renta’t les mans abans i després d’utilitzar les eines comunes, les claus de reg, les mànegues, els panys o cadenats d’accés, els compostadors, els lavabos o les piques.
  • Manté la distància de seguretat d'1,5 metres amb les altres persones usuàries. Si no pots mantenir-la, utilitza mascareta. Utilitza-la també en els espais comuns.
  • Si fas servir guants, assegura’t de fer-ne un ús adequat.
  • Cada persona usuària ha de portar el seu sabó i eixugamans, i gel hidroalcohòlic si ho creu convenient.
  • Reforça la neteja dels espais i eines comuns.
  • Si l’hort té una tanca perimetral amb accés restringit, cal mantenir-la tancada per dins mentre s’hi treballa.

  Cal posar un cartell amb totes aquestes indicacions en un indret visible, a l’entrada de l’hort​.

  Última actualització 19/10/2020

 • Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, el  31 d’octubre i l’1 de novembre tots els cementiris de la ciutat obriran de 8.00 a 18.00 hores.

  Les oficines situades als cementiris obriran el 31 d’octubre de 8.00 a 14.30 hores, i l’1 de novembre, de 8.00 a 17.30 hores.

  Es recomana a la ciutadania que visiti els cementiris de manera esglaonada i redueixi tant com sigui possible el temps d’estada a les instal·lacions.

  A més, s'autoritzen els desplaçaments dins la mateixa comarca per visitar els cementiris el 31 d’octubre i l’1 de novembre.

  Mesures preventives davant la covid-19

  • Control d’accés als cementiris per evitar aglomeracions.
  • Ús obligatori de mascareta, distància entre usuaris i rentat de mans freqüent.
  • No es permet beure ni menjar als recintes.
  • En cas d’utilitzar les escales per accedir als nínxols, cal rentar-se les mans abans i després de fer-ne ús.
  • Cal mantenir la distància en cas de seure als bancs.

  Reforç del servei d’autobusos

  Per al Cementiri de Montjuïc:

  • Línia 21 d’autobús (Paral·lel - El Prat): el 31 d’octubre i l’1 de novembre.
  • Línia 107 d’autobús (interior del cementiri): fins a l’1 de novembre.
  • Línia 961 d’autobús (llançadora especial des de la plaça d’Espanya): 1 de novembre.

  Per al Cementiri de Collserola:

  • Línia 991 d’autobús (plaça d’Eivissa): servei especial fins a l’1 de novembre.
  • Línia 992 d’autobús (Fabra i Puig): servei especial fins a l’1 de novembre.

   Cementiris de Barcelona

  Última actualització 30/10/2020

   

 • El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) funciona amb normalitat. Ofereix serveis d’atenció als animals i els tràmits d’acollida i d’adopció.

  Els abandonaments durant l’estat d’alarma

  El nombre d’animals de companyia abandonats es va mantenir durant l’estat d’alarma en comparació amb xifres d’anys anteriors.

  Recordem que si voleu incorporar un animal de companyia a casa vostra, cal que tingueu en consideració l’adopció abans que cap altra opció, ja que es tracta d’un acte de responsabilitat, solidaritat i humanitat. Un animal no és una joguina.

  Més informació

  Última actualització 08/09/2020

 • Des del 16 d’octubre, el Park Güell tanca a les 20.00 hores, d’acord amb les últimes restriccions de la Generalitat davant de la covid-19.

  Mesures de seguretat

  • Hi ha control d’accés a totes les entrades per evitar aglomeracions i garantir la sostenibilitat del parc.
  • L’ús de mascareta és obligatori a tot el recinte.

  El Park Güell disposa de dues certificacions que confirmen el compliment de les mesures de seguretat preventives establertes per evitar la propagació de la covid-19: la certificació Global Safe Site i el segell Safe Tourism Certified.​

  Park Güell

  Última actualització 21/10/2020

 • El telefèric de Montjuïc està obert en l’horari habitual, que a l’estiu és d'11.00 a 19.00 hores, tots els dies de la setmana.

  L’emblemàtic transport per cable, inaugurat el 22 de juny de 1970, celebra enguany el seu 50è aniversari. Pots veure'n evolució en aquest vídeo commemoratiu.

  Al telefèric de Montjuïc s’han incrementat i reforçat les mesures d’higiene i desinfecció de les cabines i de la resta d’instal·lacions. L’ús de mascareta és obligatori tant dins de les cabines com a la resta d’espais; es controla l’aforament d’usuaris i s’han instal·lat punts amb dispensadors de gel hidroalcohòlic, així com senyalització específica per al manteniment de la distància de seguretat.

  Per la seva banda, el funicular de Montjuïc funciona amb normalitat en l’horari habitual: els dies feiners de 7.30 a 22.00 hores, i dissabtes, diumenges i festius de 9.00 a 22.00 hores.

  Telefèric de Montjuïc

  Funicular de Montjuïc

  Última actualització: 24/07/2020

Activitats

La informació que s’ofereix a continuació està pendent de revisió per adaptar-la a les mesures especials de contenció dels brots de covid-19 anunciades per la Generalitat de Catalunya el 29 d’octubre.

 • La Marató de Barcelona es farà de forma virtual i gratuïta entre el 8 i el 15 de novembre. Durant una setmana, els corredors podran cobrir els 42,195 quilòmetres de la prova, distribuïts segons la conveniència de cada participant.

  Pel seu caràcter virtual, la cursa es podrà córrer des de qualsevol lloc del món.

  Més informació i inscripcions 

  Última actualització: 22/10/2020

 • El GSMA i Fira de Barcelona han decidit ajornar el Mobile World Congress 2021 a causa de la pandèmia de covid-19. 

  El congrés, que s’havia de celebrar la primera setmana de març del 2021, es durà a terme del 28 de juny a l’1 de juliol.

  D’aquesta manera, es preveu que l’esdeveniment tingui un impacte econòmic més gran per a la ciutat i augmenti l’assistència. 

  Segons ha indicat l’Ajuntament de Barcelona, el dia que s’ha anunciat l’endarreriment del congrés ja hi ha 700 empreses que han confirmat l'assistència.

  Més informació

  Última actualització: 23/09/2020

 • El bus Barcelona Panoràmica, que es va posar en marxa el juliol amb una ruta diürna adreçada al públic local i a preus reduïts, funcionarà fins a l'1 de novembre gràcies a l’èxit de la iniciativa.

  Es tracta d’un itinerari de prop de dues hores que recorre el Port Vell, el pla de Palau, l’avinguda del Marquès de l’Argentera, el contorn del parc de la Ciutadella, el districte 22@, la plaça de les Glòries, l’Hospital de Sant Pau, la Sagrada Família, la Pedrera, el passeig de Gràcia, la plaça de Catalunya, la plaça de la Universitat, el Mercat de Sant Antoni, el parc de Montjuïc, l’Anella Olímpica, Miramar i la plaça de les Drassanes.

  Més informació i compra d'entrades

  Última actualització: 25/09/2020

 • L’Ajuntament de Barcelona fa una crida a l’ecosistema local de recerca científica per investigar les solucions als reptes que té la ciutat davant la crisi sobrevinguda per la pandèmia de la covid-19.

  Des de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat s’obre la convocatòria d’uns nous premis de recerca dirigits als i les membres de la comunitat científica de qualsevol branca del coneixement que tinguin fins a 40 anys, amb la clara intenció d’estimular i reforçar el talent jove barceloní.

  Premi
  La dotació dels premis és d’1,2 milions d’euros, provinents del fons de 90 milions d’euros aprovat pel Plenari municipal per atendre l’emergència provocada per la crisi de la covid-19.

  Període de presentació
  S’obrirà el pròxim 7 d’octubre i durarà un mes.

  Temàtiques:
  Els projectes als quals s’adreça la convocatòria s’han d’emmarcar en una o diverses de les següents temàtiques i reptes en el context de la ciutat de Barcelona i, si escau, el seu entorn metropolità:

  • Densitat de població, espai públic i benestar social
  • Benestar social amb relació a l’habitatge i els serveis bàsics
  • Mobilitat sostenible de persones i productes
  • Emergència climàtica i ciutat
  • Envelliment de qualitat, infància i ciutat
  • Ciutat i visitants
  • Nous espais i models productius a la ciutat
  • Alimentació sostenible i ciutat
  • Tecnologia i millora dels serveis públics

  La convocatòria està oberta a qualsevol mena de projectes, sense cap restricció de format ni de camp de recerca científica, amb l’objectiu de repensar la ciutat des de qualsevol aproximació o àrea del coneixement.

  Estímul al talent jove

  Les persones sol·licitants, ja sigui a títol individual o en grup, hauran de tenir fins a 40 anys (nascudes a partir del 1980), estar en possessió del títol de doctorat i no tenir una vinculació permanent remunerada a temps complet amb cap centre de recerca o universitat. Així, com a aspecte innovador, seran els i les joves premiades qui rebran directament la dotació econòmica i no els centres de recerca, com és habitual.

  El procés de resolució de la convocatòria, a més, està dotat de mecanismes per impulsar la paritat de gènere i per garantir-ne l’equitat, ja que tots els projectes seran anonimitzats.

  Projectes entre 30.000 i 100.000 euros

  Els projectes presentats hauran de tenir un pressupost d’entre 30.000 i 100.000 euros, que pot arribar a ser cobert pel premi del tot, en cas que resulti escollit. 

  Pla Barcelona Ciència 2020-2023

  Les polítiques públiques municipals en matèria de ciència s’emmarquen en el Pla Barcelona Ciència 2020-2023.

  Més informació

  Última actualització: 05/10/2020

Comerç i consum local

La informació que s’ofereix a continuació està pendent de revisió per adaptar-la a les mesures especials de contenció dels brots de covid-19 anunciades per la Generalitat de Catalunya el 29 d’octubre.

 • Consulta les afectacions al comerç, l’hostaleria i la restauració derivades de les mesures especials de contenció de brots de covid-19 aprovades per la Generalitat de Catalunya.

  Comerç minorista i centres comercials

  Els comerços han de tancar a les 21h i no poden obrir fins a les 6 h, tret de les farmàcies, que poden fer l'horari habitual.

  L’aforament dels comerços minoristes es limita al 30% del total permès.

  Els establiments i locals comercials de més de 800 m2, han de limitar l’espai a la superície esmentada i l’aforament al 30%.

  Els centres i recintes comercials de més de 800 m2 estaran tancats, a excepció dels establiments de productes essencials que es trobin en el seu interior i dels que tinguin una superfície inferior a 800 m2 i amb accés directe des del carrer.

  Si no és que es tracta d’un servei essencial (com les perruqueries), una emergència o una situació crítica, les empreses no poden oferir cap servei que impliqui un contacte físic amb la clientela. I en el cas de les botigues, s’han de prioritzar les comandes telefòniques o en línia, o bé lliurar els productes a la porta del local.

  Seguretat

  L’activitat comercial s’ha de dur a terme evitant qualsevol aglomeració.

  Tant als espais tancats com als espais a l’aire lliure, la distància física de seguretat és d’1,5 m. L’aforament màxim permès és l’equivalent a 2,5 m2 de superfície per persona.

  Cal aplicar de manera rigorosa les mesures del Pla sectorial de comerç aprovat pel Procicat, que estableix les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat per fer front a la covid-19.

  Puc desplaçar-me als comerços?

  Com a norma general, es recomana que la població s’estigui al seu domicili i que limiti la circulació per la via pública. Concretament, en l'àmbit comercial, es recomana que la sortida del domicili es realitzi solament per desplaçar-se a:

  • Entitats financeres, d’assegurances i de serveis similars.
  • Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes i matèries primeres.
  • Establiments comercials minoristes amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.

  Hostaleria i restauració

  Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments.

  Els bars i restaurants només poden oferir serveis d’entrega a domicili o de recollida a l’establiment amb cita prèvia.

  El lliurament de menjar a domicili es podrá fer fins a les 23:00 hores.

  Els restaurants dels hotels poden continuar oberts, però restringits únicament als seus hostes.

  Mesures d’higiene i prevenció

  Tots els establiments hauran d’incrementar les mesures de precaució i d’higiene a l’interior dels locals:

  • Netejar i desinfectar adequadament els centres de treball i garantir-ne la ventilació.
  • Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics, per rentar-se les mans.
  • Garantir la distància de seguretat interpersonal mínima entre treballadors. I, en el cas que no sigui possible, proporcionar equips de protecció adequats.
  • Portar mascareta de manera obligatòria.
  • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de treballadors com de clients o usuaris, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.
  • Potenciar l’ús del teletreball.

  Última actualització: 30/10/2020

 • A partir de la propera primavera, els 43 mercats municipals tindran una plataforma conjunta de venda en línia per comercialitzar els seus productes, que farà possible comprar a qualsevol mercat de Barcelona per Internet o amb el mòbil.

  Les comandes s’enviaran a domicili o es podran recollir a la mateixa parada o a les taquilles que s’instal·laran als mercats i que fins i tot estaran disponibles fora de l’horari comercial.

  A la plataforma s’hi podrà accedir per mitjà del nou web de Mercats de Barcelona i a través d’una app 

  Última actualització 23/10/2020

 • Juntament amb el sector comercial, l’Ajuntament ha editat una guia de bones pràctiques, que recull el conjunt de recomanacions i mesures per fer la compra de manera més segura i responsable.

  Hi podreu trobar mesures generals de prevenció, així com d’higiene personal i de l’establiment i un reforç especial del servei de venda a distància i repartiment a domicili, amb una atenció preferent als col·lectius més vulnerables.

  I quan vagis a comprar cal que prenguis les mesures de seguretat següents:

  • Evita aglomeracions.
  • Respecta en tot moment la distància de seguretat (1,5 metres).
  • Fes cua a l’exterior de l’establiment sempre que sigui possible.
  • Als mercats, fes cua a les parades seguint les instruccions dels paradistes. Es recomana quatre o cinc persones per parada.
  • Actua amb seny i respecte cap als altres.
  • Si pots, evita anar a comprar amb infants o persones grans o amb problemes de salut.
  • Evita tocar-te la cara, els ulls i el nas, així com els aliments que no t’hagis de quedar.
  • Tan bon punt arribis a casa, renta’t les mans a consciència.
  • Comparteix aquests consells amb les persones del teu entorn.

  Distribució de 40.000 mascaretes als comerços

  A més, per facilitar que es compleixin les mesures de seguretat i prevenció, l’Ajuntament repartirà 40.000 mascaretes als treballadors i treballadores del sector comercial amb vista al procés de represa de l’activitat econòmica.

  La distribució entre el comerciants que són a peu de carrer es farà amb la col·laboració de les entitats de comerç, que han vehiculat la demanda de material dels diferents establiments.

  Bones pràctiques per fer més fàcil la compra segura [PDF]

  Guia per a la reobertura dels establiments de restauració​ [PDF]

  Última actualització: 19/06/2020

  • Mercats municipals

   La cura de l’alimentació és molt important. Els mercats municipals de Barcelona garanteixen l’abastament de productes frescos. A més, per facilitar les compres des de casa i evitar desplaçaments, els mercats han fet un reforç dels serveis a domicili i de venda en línia.

   En alguns casos, els mercats fins i tot han habilitat serveis gratuïts o per a persones grans i faciliten així l’accés global als productes necessaris.
   A més, ara tots els edificis dels mercats incorporen un sistema de càmeres zenitals per supervisar els aforaments dels espais en temps real, de manera que alertaran quan els espais assoleixin el màxim d’ocupació permès.
   Serveis a domicili i venda en línia dels Mercats de Barcelona

  • La pagesia també t’alimenta

   Durant aquests dies, la petita pagesia treballa per garantir l'abastiment alimentari, i ens proveeix d’aliments sans i de qualitat.

   Llista de pagesia que fa venda a domicili

   Mercats de pagès als barris

  • Vols saber quins comerços et porten la compra?

   A Barcelona, molts comerços tenen botiga en línia i servei a domicili perquè puguis fer la compra des de casa. Fent clic a la fitxa de cada comerç del mapa de botigues obertes a Barcelona pots veure quins tenen aquest servei disponible.

   Mapa de botigues obertes a Barcelona

  • Mercabarna garanteix l’abastiment d’aliments frescos

   També durant l’etapa de recuperació de la normalitat, les treballadores i els treballadors de les empreses dels mercats centrals de fruites i hortalisses i del peix segueixen abastint d’aliments frescos mercats municipals, supermercats i altres establiments de comerç alimentari de proximitat.

   Mercabarna

  Última actualització: 11/08/2020

 • Davant l’augment de les compres en línia és recomanable que si compres en línia segueixis les recomanacions següents:

  • Compra en llocs web coneguts prèviament o amb bones referències. També recorda confirmar que la pàgina inclogui la identitat de l’empresa venedora i les dades de contacte.
  • Comprova que el web indica les característiques del producte o servei, el preu i el cost del transport, la forma de pagament i la modalitat de lliurament.
  • Verifica que no s’inclouen opcions premarcades que impliquin despeses addicionals.
  • Guarda el missatge de la confirmació de compra i, un cop arribi el producte, guarda’n també la factura.
  • Dret de desistiment. Pots retornar la teva compra durant els 14 dies des de la seva recepció, però recorda que, mentre duri l’estat d’alarma, s’interrompen els terminis per a la devolució dels productes.
  • En cas de disconformitat, adreça primer la teva reclamació a l’empresa venedora. Si no reps resposta en el termini de 30 dies, o bé la resposta no és satisfactòria, pots contactar amb l’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (OMIC) per fer-ne la reclamació.

  Última actualització: 19/06/2020

 • L’alimentació sostenible és beneficiosa per als ciutadans i ciutadanes perquè assegura l’accés a aliments segurs i saludables a tothom, també a les persones més vulnerables. Per als territoris, perquè promou les economies locals, vincula l’entorn rural i urbà, fa valer les feines relacionades amb el cicle alimentari i celebra la diversitat de cultures alimentàries. Per al planeta, perquè conserva i regenera els recursos limitats del planeta, lluita contra la crisi climàtica, assegura el benestar animal i fomenta la biodiversitat.

  Com puc tenir una alimentació sostenible?

  • Compra productes de proximitat, de temporada i respectuosos amb el medi ambient: ecològics, agroecològics i de pesca sostenible.
  •  Menja menys carn i derivats, però de millor qualitat. Aposta per la qualitat.
  •  Prioritza aliments frescos i diversos, i evita productes ultraprocessats.
  • Fixa’t en les condicions laborals de qui produeix els aliments i mira si la marca fomenta el comerç amb justícia.
  • Redueix el malbaratament alimentari i l’ús d’envasos, sobretot plàstics.
  • Mira les etiquetes, informa’t sobre els productes, parla’n, participa i empodera’t!

  Economia social i solidària

  Alimentació sostenible a Barcelona

  Última actualització: 26/05/2020

 • El consumidor post-covid-19 serà més ètic i més digital, segons l’estudi Impacte de la crisi covid-19 en els hàbits de consum a Catalunya en el postconfinament, que ha presentat l’Agència Catalana del Consum (ACC).

  L’informe assenyala que la crisi ha accelerat tendències de consum com la preferència creixent pels comerços locals i socialment responsables i per la compra de productes saludables de manera conscient i una reducció clara del malbaratament d’aliments. Alhora es detecta una aposta per la incorporació de la digitalització en molts dels aspectes quotidians de la vida. 

  Alguns dels comportaments nascuts a conseqüència de la covid-19 són l’exigència del consumidor d’un consum segur o l’aparició de la compra de pànic, actituds que, segons l’estudi, s’aniran refredant a mesura que s’avanci cap a la nova normalitat. 

  També hi ha un canvi d’hàbits de consum a causa del teletreball, relacionat amb el fet d’estar més a casa i que afecta el tipus de compres i consums, els horaris o la mobilitat.

  Més informació 

  Última actualització: 16/07/2020

Anar al principi