Ja és aquí el concurs del cartell de la Festa Major de les Corts 2021

Des de dijous 6 de maig comença el termini de presentació del concurs de cartells de Festa Major, que serà de 15 dies hàbils, fins al 26 de maig. Enguany, la novetat és que les obres s’han de presentar en suport digital.

Com cada any, des del Districte s’organitza un concurs per triar el cartell de l’edició d’enguany. Un concurs obert a tothom en règim de pública concurrència per a la selecció d’un cartell de la Festa Major del districte que reflecteixi la diversitat i l’esperit de la festa: oberta, participativa, cívica, etc.

El termini de presentació és de 15 dies hàbils des l’endemà de la publicació al BOPB, en concret, del 6 al 26 de maig (ambdós inclosos). Qualsevol proposta presentada fora d’aquest termini, no serà admesa.

La finalitat d’aquest concurs és possibilitar la màxima participació, fomentar la participació de professionals i artistes novells, així com la de persones o col·lectius amb inquietuds creatives i amb sensibilitats diverses. El concurs també vol incentivar el treball de col·laboració en el si de les entitats o associacions, i a promoure diferents valors positius de la festa, com la solidaritat, la convivència, la no discriminació, etc.

El concurs es regeix per les següents bases específiques, entre les que destaquen:

 • Els treballs s’hauran de presentar través de la seu electrònica de l’Ajuntament, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits. O bé, presentar la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte de les Corts (OAC), situada al núm. 18 de la plaça Comas, amb horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres laborables de 9.30 a 13.30; o a qualsevol punt de registre de l’Ajuntament de Barcelona que estigui obert. Tenint present que per a la presentació presencial, cal demanar cita prèvia a les OACs.
 • Les persones participants hauran de presentar la seva sol·licitud on s’indicarà que és per
  concórrer al “Concurs per la selecció del cartell de la Festa Major del Districte de les Corts de
  l’any 2021″. Acompanyada de còpia del DNI i declaració responsable (model adjunt).
 • La sol·licitud ha d’anar signada pel legal representant de la persona física o jurídica o per la persona acreditada a tal efecte en la sol·licitud i ha de contenir el nom i cognoms de l’autoria de l’obra que es presenta al concurs i les dades de contacte de l’autor/autora de l’obra. Es poden presentar tant en català com en castellà. No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar -la a un procediment ja iniciat. Juntament amb la sol·licitud de participació cal que hi consti la documentació requerida en la base 5.2 de les Bases generals reguladores. El fet de presentar la sol·licitud implica l’acceptació de la realització de les comunicacions, previstes en aquesta convocatòria, per part de l’Administració, al correu electrònic que necessàriament ha d’indicar el/la sol·licitant.
 • Cada participant només podrà presentar una única proposta. El cartell ha de ser un disseny original i inèdit, sobre un tema de lliure elecció del participant. No obstant, es valorarà que la creació artística inclogui algun motiu o imatge al·lusiu als barris del districte de les Corts, a la seva història o a la seva actualitat; i també que es difonguin valors de solidaritat, integració, convivència i cohesió veïnal.
  Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre colors. No s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats.
  Cal que inclogui les frases: “Festa Major de les Corts 2021” i “del 7 al 12 d’octubre”.
 • Pel que fa a la seva presentació, les obres s’han de presentar en suport digital en format pdf, l’arxiu del qual portarà el nom d’un pseudònim de l’autor/a. També hi haurà d’haver un arxiu digital en format photoshop, illustrator o indesign amb els elements que configuren l’obra (tipografies, imatges…). Les imatges i/o il·lustracions que puguin composar l’original han de ser vectoritzades o han de de tenir una resolució de com a mínim 300 dpi a mida real. Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses a concurs. En cas que les obres puguin resultar ofensives, discriminatòries o fomentar actituds cíviques inadequades, seran excloses.

La dotació econòmica del premi en aquesta edició és de 1.000 €.

El concurs es regeix per les Bases generals aprovades el 2016, i per les bases específiques següents.