Una anàlisi exploratòria de les pràctiques d’arts comunitàries a la ciutat de Barcelona

Una anàlisi exploratòria de les pràctiques d’arts comunitàries a la ciutat de Barcelona

El grup de treball Enfortim les arts comunitàries parteix de la jornada i del taller desenvolupat per Artibarri l’11 d’abril de 2019 anomenat Com enfortim les arts comunitàries, en el marc de les Jornades 2019 de Cultura Viva . Fruit d’ aquesta jornada es va proposar un grup de treball i exploració sobre un possible prototip de taula o organisme de treball sobre polítiques culturals i arts comunitàries. Aquesta iniciativa parteix dels resultats marcats per tal de assolir dos objectius:

Elaborar un marc conceptual sobre el que ha de ser l’objecte de la futura Comissió d’arts comunitàries a nivell de ciutat,  a partir d’un treball de documentació i de l’intercanvi amb expertes sobre pràctiques d’arts comunitàries, polítiques culturals de proximitat, cultura i desigualtats socials.
Realitzar un primer mapatge d’entitats, projectes, equipaments i institucions vinculades a pràctiques artístiques de tipus comunitari d’acord al marc conceptual prèviament establert.
El mapeig i el marc conceptual pretenen ser una primera exploració generalista, com eines obertes que es treballaran més exhaustivament a la futura comissió.

Acciones
Fase 1. Trabajo de campo y mapeo. Identificación de prácticas y análisis, entrevistas a informantes de barrios y proyectos, reuniones con expertas (3 personas) y construcción de criterios.

Fase 2. Vaciado y sistematización de fichas y construcción de mapa online.

Fase 3. Documento final, primer mapa de trabajo y presentación.

Participantes
Entidades que forman parte de Artibarri, otras entidades de ámbito comunitario, artes comunitarias y políticas de proximidad que formarán parte del primer mapa y exploración (unas cuarenta iniciativas, experiencias o programas).

XARXES DEL PROJECTE

No hi ha xarxes relacionades

ACCIONS RELACIONADES