Resum executiu

El setembre del 2016, l’Ajuntament de Barcelona va endegar un important procés de transformació digital i va anunciar que els serveis públics s’han de proveir, ja des de l’inici, a través de canals digitals, seguint una nova directriu basada en l’orientació a la ciutadania, l’ús d’estàndards oberts i programari obert, i d’acord amb una estratègia de dades ètica que té com a eix central la privacitat, la transparència i els drets digitals.

La decisió del Govern de la ciutat es basa en el Pla Barcelona Ciutat Digital aprovat en la mesura de govern "Transició cap a la sobirania tecnològica" el mes d’octubre del 2016, i en la nova llei espanyola 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta llei estableix que, l’any 2020, a l’Estat espanyol els canals digitals hauran de ser prioritaris a l’hora de proveir els serveis públics. El Pla Barcelona Ciutat Digital estableix com un dels seus objectius prioritaris la millora radical dels serveis púbics digitals amb la finalitat de proporcionar a la ciutadania uns serveis de tipus 24x7 de més qualitat i més ajustats a les seves necessitats.

Aquest document estableix el pla que defineix el programa i totes les accions i tasques que formen part de l’Estratègia de l’Ús Responsable i Ètic de Dades, un programa desenvolupat en el marc del Pla de Transformació Digital (PTD) de Barcelona. Aquest pla està liderat pel Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona. El document descriu l’abast del programa, la seva relació amb el PTD, els objectius i el calendari de desplegament de cada tasca i acció. Completa el Programa per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvolupament Àgil de Serveis, publicat en una mesura de govern l’octubre del 2017.

Mitjançant aquesta mesura de govern i el pla d’acció que conté, Barcelona es posiciona com la primera ciutat espanyola que desenvolupa l’Oficina Municipal de Dades, que ha de permetre desenvolupar polítiques públiques informades mitjançant l’evidència que aporten les dades, el seu correcte tractament i l’anàlisi que se’n deriva. L’ús responsable i ètic de dades és un element essencial del Pla de Transformació Digital de l’Ajuntament, en especial pel que fa al concepte de data commons i l’estratègia de dades obertes, els projectes data driven i la interoperabilitat basada en formats de dades oberts.

Aquesta mesura de govern proporciona una visió global del pla de gestió de dades de l’Ajuntament i dels canvis proposats per posar-lo en pràctica; exposa l’estructura de governança d’aquesta gestió de dades, els valors fonamentals per assegurar la sobirania de dades, la privacitat i la seguretat de les dades, i també presenta les accions orientades a la valorització interna i externa de les dades, una orientació eminentment pràctica basada en l’establiment de projectes específics amb un full de ruta, un pressupost i un calendari clars.

Amb la gestió ètica i responsable de les dades, juntament amb l’ús de les eines de programari lliure indicat a l’anterior mesura d’octubre del 2017, garantirem l’accés universal així com la millora de la transparència i estarem posant les bases per noves iniciatives basades en un aprofitament de les dades que aportarà fortalesa i independència a l’administració.

El Codi de Pràctiques Tecnològiques annexat a l’esmentada mesura de govern d’octubre del 2017 estableix les directrius més tècniques orientades a posar en pràctica les línies d’acció i els requisits d’aquesta mesura sobre l’ús responsable de dades. Aquesta mesura va acompanyada d’una instrucció sobre l’Oficina Municipal de Dades, que defineix el model de governança, els rols i les responsabilitats de les persones responsables de planificar i supervisar la la gestió de dades a l’Ajuntament.

El Programa de Transformació Àgil en el qual s’integra l’Estratègia de l’Ús Responsable i Ètic de Dades evoluciona contínuament; per tant, les disposicions generals d’aquesta mesura de govern seran s’actualitzaran i es posaran en pràctica a mesura que s’apliqui el Programa. La nostra ambició és continuar endavant i fer molt més del que aquesta mesura de govern exposa, atès que només estableix les bases d’un procés de millora contínua.