Desenvolupament col·laboratiu

En els projectes de programari lliure hi ha una cultura de «treballar en obert», ja que aquesta facilita les condicions que els fan sostenibles financerament i tècnica. És d’interès per a tots els projectes incrementar l’afluència de recursos cap al mateix, i això passa per:

 • Incrementar la quantitat de persones o institucions que utilitzen el programari.

 • Propiciar la transició de qualsevol persona o entitat usuària a algú que participa en el projecte de la manera que sigui: contribuint amb codi, testing, correccions, finançament, difusió, traduccions, etcètera.

Fora d’aquest model, basat en incentivar la col·laboració, és molt difícil materialitzar els potencials avantatges que ofereix el paradigma del programari lliure. Hi ha dos elements claus en tot això:

 • Transparència. Aquesta no s’ha de limitar al codi. Per a que hi hagi verdadera col·laboració la transparència ha d’abastar tota la infraestructura de comunicació, coneixement i presa de decisions del projecte.

 • Disseminació del coneixement. A diferència dels models de negoci clàssics, aquí interessa que el coneixement sobre el producte, fins als detalls més tècnics, estigui el més distribuït possible. Això redueix el risc tecnològic i la dependència de l’Ajuntament sobre empreses concretes.

 • Participació de la comunitat. Això reforça tant el projecte, amb més idees i recursos, com les comunitats locals.

Treballar en obert suposa que els següents elements siguin públicament accessibles (per lectura) a tota persona interessada en formats oberts, sense haver d’usar eines privatives i de forma anònima (sense haver-se de registrar a cap servei web i molt menys havent de contractar serveis de pagament):

 • El repositori de codi.

 • El gestor d’incidències (on, entre d’altres, es notifiquen i gestionen els defectes o bugs).

 • Els documents de disseny.

 • La documentació d’usuari/-a.

 • Els canals de comunicació on l’equip de desenvolupament pren les decisions tècniques.

Treballar en obert NO vol dir (necessàriament) que:

 • Persones externes al projecte tinguin accés d’escriptura al repositori (son lliures de copiar el codi en un repositori propi i modificar la seva còpia).

 • Tothom tingui permís per escriure notificacions de defectes i intervenir al gestor d’incidències, cada projecte pot triar la seva política de QA.

 • L’equip del projecte hagi de llegir i respondre totes les notificacions de defectes (si estan obertes per escriptura) ni totes les preguntes als canals de comunicació oberts.

 • L’equip del projecte hagi de revisar totes les suggerències i contribucions (pull requests, patches) que rebi, si es considera que els recursos estan millor invertits en una altra tasca.

Treballar en obert des del dia 1

Un aspecte importantíssim a tenir en compte és que quant més temps es gestiona un projecte de forma tancada, més costós és després obrir-lo. Si s’espera massa, pot ser que algunes mesures no s’arribin a implementar mai, ja que el seu cost resultaria prohibitiu. Les raons d’això es resumeixen en:

 • Tenir canals de comunicació oberts des del dia 1 no vol dir que els "estranys" ens hagin de distreure des del dia 1. En el present document s’explica com deixar clar quins son els nostres compromisos, que podem modular a cada fase.

 • És impossible compensar els incentius que tenen els desenvolupadors per fer coses de manera "ràpida i lletja" amb futures amenaces d’obertura. Si no s’actua en obert des de l’inici, inevitablement incorreran en deute tecnològic amb la intenció d’arreglar les coses en un futur (que mai arriba).

 • Quan arriba el dia d'"obrir el codi", ens trobem de cop i volta que tenim:

  • Configuracions d’usuari específiques i contrasenyes dins del repositori.

  • Notificacions de defectes que contenen informació sensible que no es pot fer pública.

  • Correspondència entre desenvolupadors on es barreja informació tècnica útil amb opinions personals que no estaven pensades per a que tothom les pogués llegir.

  • Dependències sobre components de software que no es poden usar en un projecte de codi obert, o que generen problemes de llicències.

  • Documentació o procediments de build escrits amb eines propietàries que no permeten la seva publicació.

  • (I una llista inacabable de coses).

L’obertura del codi provoca haver de prendre decisions difícils, que no es produirien si hagués estat obert des de l’inici (perdre temps netejant l’historial de defectes vs. crear-ne un de nou i perdre l’historial complert, etc).

Es crea un gran "esdeveniment d’obertura" que suposa un alt risc per al projecte, ja que s’han de fer molts canvis de cop, i tot el projecte i les seves potencials vulnerabilitats queden exposades també de cop (i molts ulls, no sempre ben intencionats, estaran mirant). Abans de l’esdeveniment, això crea incertesa i preocupació. Després de l’esdeveniment, pot provocar una allau d’incidències que en condicions normals haguessin arribat escalonadament.

Tots aquests elements es justifiquen abastament als apartats Be open from day one i Being Open Source From Day One is Especially Important for Government Projects del llibre Producing Open Source Software, que convé molt que llegeixin les persones responsables de cada projecte.

Les mesures i recomanacions a tenir en compte per no retardar aquesta obertura es troben repartides per tota la Guia, etiquetades com a Dia 1. Les presentem totes aquí llistades:

ID Title Type Tags

A_D4F

Vincular el repositori principal a un gestor d’incidències públic

Alternativa

Dia1;_ _ Adaptació_;_ Plugin_;_ NouProducte_; _ Publicació

M_F25

Pujar un fitxer README al repositori principal

Mesura

Dia1_;_ Plugin_;_ NouProducte_;_ Publicació

M_4F5

Publicar unes breus Directrius per desenvolupadors (Developer Guidelines)

Mesura

Dia1_;_ Plugin_;_ NouProducte_;_ Publicació

R_368

Vincular el repositori principal a un sistema d’integració contínua de codi obert

Recomanació

Dia1_;_ Adaptació_;_ Plugin_;_ NouProducte_;_ Publicació

M_97E

Pujar el text de la llicència al repositori principal

Mesura

Dia1_;_ Plugin_;_ NouProducte_;_ Publicació

M_A60

Crear el repositori principal a l’espai GitHub public software forge de l’Ajuntament

Mesura

Dia1_;_Adaptació_;_ Plugin_;_ NouProducte_;_ Publicació

M_A63

Utilitzar el respositori de GitHub com la web de desenvolupament del projecte

Mesura

Dia1_;_ Plugin_;_ NouProducte_;_ Publicació

M_35A

Vincular el repositori principal al gestor d’incidències de GitHub

Mesura

Dia1_;_ Adaptació_;_ Plugin_;_ NouProducte_;_ Publicació

R_2D5

Reservar una URL permanent per al projecte, i usar-la sempre per fer-hi referència

Recomanació

Dia1_;_ Integració_;_ Plugin_;_ NouProducte_;_ Publicació

M_7EA

Implementar i documentar procediments de build i instal·lació amb eines lliures i d’ús estès

Mesura

Dia1_;_ Plugin_;_ NouProducte_;_ Publicació

M_CC5

Pujar un fitxer amb instruccions d’instal·lació al repositori principal

Mesura

Contractació per a desenvolupar en obert

Adjudicar a entitats amb experiència en desenvolupament obert
 • Contractar

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

Establir la necessitat d’experiència en codi obert com a condició de solvència tècnica.

Per moltes condicions que es posin al contracte, si l’empresa adjudicatària no té experiència participant en projectes de codi obert, el més probable és que el producte no acabi sent obert del tot. En la majoria de casos això no té perquè ser resultat d’una mala disposició, sinó fruit del desconeixement.

Fer un contracte secundari de validació i verificació independent (IV&V)
 • Contractar

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

Contractar alguna entitat que sí tingui experiència demostrable en participar de manera sostinguda en projectes de codi obert. Aquesta entitat actuarà com un col·laborador extern del projecte i farà revisions de codi i anàlisis de processos, reportant directament a l’IMI.

En un projecte de codi obert el que s’està contractant no és només el codi, sinó també el procés.

Afegir aquest servei a la oficina tècnica del projecte.

Incloure com a criteri d’adjudicació l’experiència en projectes de codi obert
 • Contractar

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

Adjudicar un determinat nombre de punts a les empreses que acreditin experiència en projectes on s’ha produït programari lliure treballant en obert.

Demanar als concursants que acreditin experiència en projectes de codi obert dels participants
 • Contractar

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

Ho han de fer aportant referències a la seva participació individual en repositoris i fòrums oberts (StackOverflow, etc.), dels projectes en que hagin participat.

Es pot fer constar aquesta demanda com a criteri de solvència tècnica o com a criteri d’execució.

Partir el projecte en grups de funcionalitat que es puguin licitar en diferents lots
 • Contractar

 • NouProducte

Bé sigui contractant per lots, bé sigui externalitzant tasques concretes com la revisió de codi i del desplegament, com estableix la Alternativa: Fer un contracte secundari de validació i verificació (IV&V) independent.

A més de ser una política alineada amb la Guia de contractació tecnològica, és molt favorable pels interessos del projecte disseminar el coneixement sobre el producte. Les reserves de coneixement distribuïdes son una de les principals fortaleses dels projectes de codi obert.

També ajuda molt a que des de l’inici del desenvolupament s’estableixin processos de treball en obert.

Reduir els requeriments d’estabilitat financera de les ofertes
 • Contractar

 • Integració

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

Es tracta de suavitzar els criteris de solvència financera exigits. L’objectiu és no posar impediments artificials que puguin impedir presentar-se al concurs a empreses i cooperatives petites i mitjanes que compleixin (o fins i tot superin a les grans) en solvència tècnica.

Com s’explica a la joinup:Guideline on public procurement of Open Source Software<document/guideline-public-procurement-open-source-software>, pàgina 47, (document encarregat per la Comissió Europea) la major interoperabilitat i independència de proveïdors quan es treballa en codi obert incrementa la sostenibilitat dels projectes sense necessitat d’uns requeriments financers molt elevats.

Difusió del projecte

Escollir un bon nom per al projecte
 • NouProducte

 • Publicació

Això és més important en projectes de codi obert que en projectes tradicionals perquè adquirir usuaris i desenvolupadors fora dels confins de l’Ajuntament pot determinar el grau d’èxit del projecte.

Es poden trobar algunes indicacions més concretes a http://producingoss.com/en/getting-started.html#choosing-a-name.

Adquirir el nom en els espais d’Internet importants
 • NouProducte

 • Publicació

Per projectes grans és recomanable pensar des del principi en quins llocs i plataformes d’Internet s’haurà de tenir presència i assegurar la disponibilitat dels dominis o noms d’usuari corresponents. A més d’un o més dominis ICANN propis, pot ser que un projecte vulgui tenir presència a GitHub o Twitter, per exemple. Utilitzar a tot arreu el mateix nom d’usuari facilita la identificació del projecte per part de persones que encara no hi estan massa involucrades.

Redactar una declaració de propòsit clara i posar-la a llocs destacats
 • Integració

 • NouProducte

 • Publicació

La declaració de propòsit és un text curt, d’un o dos paràgrafs, que permet a la gent decidir en 30 segons si els interessa seguir llegint sobre el projecte o no. Ha d’anar acompanyada dels enllaços necessaris per si la resposta afirmativa. En el redactat es pot donar per suposats uns coneixements mínims de l’àrea d’aplicació del projecte. Les persones que no disposen d’aquests coneixements probablement no estaran interessades en el projecte.

El text s’ha de tenir redactat com a mínim en anglès i en català, per utilitzar la versió que convingui en cada cas.

Ha d’aparèixer com a mínim als següents llocs:

 • La pàgina d’inici de la web orientada a usuaris del projecte, cas de tenir-ne. S’ha de poder veure sense necessitat de fer scroll en un ordinador de sobretaula.

 • El fitxer README del repositori principal.

 • El llistat de projectes a https://ajuntamentdebarcelona.github.io.

 • Cada vegada que el projecte s’introdueix a un repositori o llistat de projectes de codi obert, per exemple el Join Up de la Unió Europea.

Especificar en llocs destacats que el projecte és lliure
 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

És important, a més, indicar sota quina llicència concreta es distribueix el programari (incloent la versió), utilitzant el nom complert o bé l’identificador, el que més convingui en cada cas, exactament com apareixen a https://spdx.org/licenses/. Especificar la llicència com a mínim en els següents llocs:

 • La pàgina d’inici de la web orientada a usuaris del projecte, cas de tenir-ne. S’ha de poder veure sense necessitat de fer scroll en un ordinador de sobretaula.

 • El fitxer README del repositori principal.

 • El llistat de projectes a https://ajuntamentdebarcelona.github.io.

 • Cada vegada que el projecte s’introdueix a un repositori o llistat de projectes de codi obert, per exemple el Join Up de la Unió Europea.

En quant a la web orientada a usuaris del projecte, és important no relegar aquesta informació a una pàgina de «descàrregues» o de «desenvolupament» que requereixi més d’un clic.

Especificar en llocs fàcilment accessibles un llistat de funcionalitats
 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Serveix per què la gent acabi de decidir si el projecte pot cobrir o no les seves necessitats.

Enllaçar de forma visible com a mínim des de:

 • La pàgina d’inici de la web orientada a usuaris del projecte, cas de tenir-ne. L’enllaç s’ha de poder veure sense necessitat de fer scroll en un ordinador de sobretaula.

 • El fitxer README del repositori principal.

Millor en forma de llistat amb vinyetes i frases simples, o d’una manera encara més gràfica. Molts cops és una mena d’extensió de la declaració de propòsit.

Si una funcionalitat encara no està implementada es pot especificar entre parèntesis: planned o work-in-progress.

Especificar i mantenir una pàgina amb l’estat de desenvolupament del projecte, no té sentit, i de fet pot ser molt contraproduent, falsejar o exagerar els veritables mèrits tècnics del producte.

Especificar en llocs fàcilment accessibles els principals requeriments tècnics
 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Per exemple quina arquitectura hardware/software es necessita per instal·lar-ho, quin sistema operatiu, etc. També és una informació necessària per què un potencial usuari esbrini si pot utilitzar la solució o no.

Enllaçar de forma visible com a mínim des de:

 • La pàgina d’inici de la web orientada a usuaris del projecte, cas de tenir-ne. L’enllaç s’ha de poder veure sense necessitat de fer scroll en un ordinador de sobretaula.

 • El fitxer README del repositori principal.

Millor en forma de llistat amb vinyetes i frases simples.

Especificar en llocs fàcilment accessibles les diferències amb productes similars
 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Destacar sobretot els avantatges respecte les eines més conegudes i ben establertes, lliures o propietàries, però no amagar les limitacions.

Enllaçar de forma visible des de la web orientada a usuaris del projecte, cas de tenir-ne. Les diferències estrictament tècniques també es poden enllaçar des de la web de desenvolupament.

Especificar i mantenir una pàgina amb l’estat de desenvolupament del projecte
 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Es tracta d’escriure un llistat, que es va actualitzant periòdicament a cada release o fita important, que contingui:

 • Les release anteriors, amb la data de publicació i els principals canvis que s’hi van introduir.

 • Futures release o fites del projecte amb data temptativa de realització, a mode de full de ruta molt esquemàtic.

L’objectiu d’aquesta pàgina és contribuir a visibilitzar tres coses:

 • Quines fites s’han assolit ja.

 • Cap a on es dirigeix el projecte i com de lluny es troben les fites que s’espera assolir.

 • Com d’actius son el projecte i la seva comunitat, i com de ben mantingut està el codi.

Enllaçar com a mínim des de:

 • La web orientada a usuaris del projecte.

 • El fitxer README del repositori principal.

És molt important ser transparents i no falsejar l’estat real del projecte. És més perniciós atraure usuaris amb expectatives que no es podran complir que no pecar de conservadorisme a l’hora d’exposar el progrés realitzat o esperat. Tots els projectes tenen defectes i facilita la vida a tothom (desenvolupadors, promotors del projecte i potencials usuaris externs) tractar-los amb transparència. Molts projectes de programari lliure exitosos contenen a la seva pàgina un apartat titulat "Known bugs", i alguns d’aquests defectes romanen allà durant anys.

A més, en el cas del codi obert, tot el codi i tot el procés de desenvolupament està a la vista de tothom, i tothom pot instal·lar i provar el producte. Qualsevol pot refutar les nostres afirmacions si no son certes, com s’explica a http://producingoss.com/en/marketing.html#goldfish-bowl.

Establir mesures per visibilitzar millor el progrés i el grau d’activitat del projecte
 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Es poden posar indicadors i alimentadors automàtics a la pàgina d’inici de les webs (tant a la d’usuaris com la de desenvolupament), o en altres llocs, amb informacions que provinguin, per exemple, de:

 • El repositori, per exemple els darrers missatges de commit.

 • El sistema d’integració continua, per exemple quins builds o conjunts de testos han funcionat o fallat darrerament.

 • El sistema de notificació d’incidències o defectes.

 • Twitter del projecte o d’usuaris de l’aplicació.

També es pot mostrar de manera gràfica una mena de calendari de progrés amb les diferents versions.

Es pot agafar com exemple la manera que mostra la informació de projectes d’ exemple el Launchpad d’Ubuntu.

L’objectiu és enfortir i fer més visual tot allò esmentat a la #h:a22a9688-f8e2-473d-baf5-8989693a41c1[Mesura: Especificar i mantenir una pàgina amb l’estat de desenvolupament del projecte].

Negociar a priori la manera de fer visibles les aportacions patrocinades per l’Ajuntament
 • Adaptació

 • Plugin

A l’Ajuntament de Barcelona li pot interessar que els projectes de programari que no han estat iniciats per l’Ajuntament, però als quals realitza contribucions de qualsevol tipus (extensions, traduccions, hores de treball de manteniment) reconeguin i donin publicitat a aquestes contribucions. La manera en que això es concreti dependrà de cada projecte i de la naturalesa de les aportacions. Alguns exemples poden ser:

 • Esment en una llista pública d’entitats que participen o contribueixen al projecte.

 • Aparició del logo de l’Ajuntament a la web del projecte.

És convenient, abans d’iniciar la col·laboració, parlar amb la comunitat de desenvolupament del projecte sobre quin reconeixement desitjaria obtenir l’Ajuntament en cada cas.

Parametrització, configuració i instal·lació

Obligar als adjudicataris a parametritzar el producte usant fitxers de configuració
 • Integració

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

No incloure al codi dades específiques d’un desplegament, o d’un client.

La parametrització, tant del procés de build com de l’execució, s’ha de poder realitzar a través de fitxers de configuració, fins i tot si hi ha altres mètodes (per exemple, opcions de línia de línia de comandes). Aquests fitxers de configuració s’han de mantenir en un repositori privat diferent.

Això fa més senzilla la reutilització del codi. És incorrecte posar la configuració:

 • Fixada estàticament al propi codi.

 • En fitxers guardats al mateix repositori que el codi.

Implementar i documentar procediments de build i instal·lació amb eines lliures i d’ús estès
 • Dia1

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

És molt important no esperar gens a construir i documentar un sistema de build del programari, ja que sense això l’esforç que ha de realitzar qualsevol desenvolupador per provar l’eina serà probablement massa gran com perquè ningú ho intenti.

La documentació ha de ser suficient perquè un tercer entengui com configurar i desplegar el producte. Les organitzacions adjudicatàries de contractes han d’entendre que no tindran el monopoli de la configuració, desplegament i manteniment del producte.

Per suposat no es pot obligar als usuaris i potencials col·laborador d’un projecte de codi obert a dependre d’eines que no siguin alhora programari lliure, i dins d’aquestes convé triar les d’ús més estès i que resultin més familiars a la majoria de desenvolupadors. Això últim pot variar d’una comunitat a una altra. Alguns exemples d’eines de build (algunes també serveixen per als procediments de configuració i instal·lació) d’ús comú i que recomanem son:

 • Per a projectes Java: Maven, Ant (també serveix per altres llenguatges).

 • Per a projectes Python recomanem seguir els consell de http://python-packaging.readthedocs.io/en/latest/index.html, que inclouen també informació sobre empaquetament.

 • Per a projectes JavaScript (i per front-end en general): Gulp.js.

 • Per a projectes Ruby: Rake.

 • Ús general: CMake, Nix.

Empaquetat i desplegament

Obligar a l’adjudicatari que fa el desplegament a usar el mateix codi publicat al repositori principal
 • Contractar

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

Com a condició de transparència, el codi font que en cada moment s’utilitza per construir (build) i desplegar els serveis en producció ha d’estar disponible en el repositori públic de l’Ajuntament, preferentment sota la branca master. Qualsevol patch de seguretat, millora o modificació de qualsevol tipus que s’apliqui al codi en producció s’ha de reflectir al repositori.

El codi disponible al repositori públic és el que està cobert totalment per una llicència lliure. No s’hi pot fer cap afegit.

Establir una política de versions explícita en el fitxer README
 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Convé que cada repositori tingui una política de versions explícita. Els projectes de programari utilitzen normalment identificadors de versions basats en seqüències de nombres de l’estil MAJOR.MINOR.PATCH.

Cal escollir una política de versions adient a cada projecte. Cada comunitat tecnològica (Java, Python, Drupal, etcètera) pot tenir una política de versions preferent i és aconsellable informar-se de quina és i adherir-s’hi. En cas que no hi hagi una política clara podem adherir-nos a una política genèrica i ben coneguda, com el Semantic Versioning.

Ús de formats i estàndards oberts

Comprovar que la interfície d’usuari que compleix amb els estàndards del W3C, en cas d’aplicacions web
 • Plugin

 • NouProducte

Les interfícies web d’usuari, tant les d’ús per als ciutadans com les d’administració i ús intern, han de complir amb els estàndards del World Wide Web Consortium (W3C) i no han de requerir l’ús de funcionalitats proporcionades per extensions propietàries dels navegadors.

La presentació s’ha de visualitzar correctament, i el producte ha de ser plenament funcional, amb els navegadors de la família:

 • Gecko (Firefox)

 • WebKit/Blink (Chrome, Safari, Konqueror)

 • Trident/EdgeHTML (Microsoft)

Utilitzar formats oberts en l’intercanvi de documents amb el ciutadà i amb altres sistemes
 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Tot l’intercanvi de documents amb el ciutadà que impliqui la descàrrega o càrrega de fitxers s’ha de produir exclusivament amb formats oberts, segons la definició que en dona la Guia de Compra Tecnològica de l’Ajuntament de Barcelona.en/tech-sovereignty:interoperability.adoc.

Pels documents de text, fulls de càlcul i presentacions, els següents formats son acceptables:

 • Text pla basat en formats que disposen d’una implementació lliure i estable (per la generació, edició i ingestió) en les principals plataformes incloent GNU/Linux.

 • OpenDocument Format, https://www.oasis-open.org/.

 • format PDF.

Rebutgem formats propietaris com els de Microsoft Office i Apple iWork (.doc[x], .ppt[x], etc.)

L’intercanvi d’imatges, àudio i vídeo també es realitzarà mitjançant formats oberts pels quals existeixin implementacions lliures en les principals plataformes informàtiques incloent GNU/Linux.

Es justifica una excepció temporal a aquesta regla si necessitem intercanviar informació amb un servei actualment existent a l’IMI que només accepta algun format no obert.

Internacionalització

Definir i pressupostar els requeriments tècnics per què el producte pugui ser traduït i internacionalitzat
 • Contractar

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

Tots els missatges mostrats a l’usuari han d’estar internacionalitzats. Utilitzar els mecanismes habituals en cada llenguatge/plataforma.

L’eina estàndard per a missatges multi-lingües en projectes de programari lliure és gettext.

Obertura d’un codi inicialment tancat

L’Ajuntament és propietari dels drets d’autor de molt codi que no es va proporcionar sota una llicència de programari lliure i, per tant, és un programari propietari.

En aquest apartat s’explica com preparar un codi que era tancat per, a partir de la decisió de publicar-lo, poder-lo evolucionar i mantenir en obert.

Jutjar la conveniència o no de publicar un codi en poder de l’Ajuntament
 • Publicació

Abans de publicar sota llicència lliure un component o sistema software ja existent i en ús a l’Ajuntament de Barcelona cal comprovar que:

 • Correspon a una necessitat general: pot ser d’utilitat per a més institucions o organitzacions, a més de l’Ajuntament.

 • Té algun aspecte que el diferencia favorablement d’altres solucions obertes existents.

 • L’Ajuntament de Barcelona és titular legal de tot el codi que es pretén alliberar, o pot fer gestions per obtenir aquesta titularitat.

 • Es pot executar sobre plataformes lliures.

 • El codi (i la documentació associada) té la qualitat i la maduresa suficients, o bé els requeriments de millora estan clarament identificats i existeix una estratègia per abordar-los.

 • L’obertura de la solució no suposarà riscos legals per a cap part.

 • Es disposa dels recursos per respondre a incidències de manteniment mentre no es traspassi aquesta responsabilitat a d’altres entitats, possiblement una comunitat oberta de desenvolupadors i usuaris.

Buscar al repositori de codi informació sensible o configuracions d’usuari
 • Publicació

Avisar als nous espais públics orientats a desenvolupadors que aquest era un projecte tancat
 • Publicació

Es tracta d’explicar que el projecte ha funcionat fins a un determinat moment com un projecte tancat i per tant cal esperar certes inconveniències. Convé reduir les expectatives del nous usuaris i desenvolupadors en quant a qualitat i transparència d’alguns elements del projecte. S’han d’explicar els compromisos als que s’ha hagut d’arribar per fer possible l’obertura. Per exemple, és possible que en el repositori de codi hi hagi moltes dades sensibles (dades d’usuaris concrets, etcètera) i que s’hagi optat per perdre l’historial del control de versions i crear un repositori nou top-skim que només contingui la darrera versió.

Aquesta informació convé publicar-la com a mínim a:

 • La web de desenvolupament (ara pública i oberta).

 • Llistes de correu públiques.

L’objectiu d’aquesta mesura és evitar un allau de peticions inassumibles.

Avisar als desenvolupadors de les possibles conseqüències de la imminent obertura del projecte
 • Publicació

Si tenim alguna manera, per exemple mitjançant llistes de correu privades, d’accedir a les persones que han participat o que participen en un projecte que anem a obrir, és convenient notificar aquest fet. El fet d’obrir un codi que no es va escriure des de l’inici per ser obert pot provocar incomoditat als seus autors, i cal explicar que això és normal. Es pot referir el següent treball per ajudar a aclarir la situació: http://producingoss.com/en/opening-closed-projects.html.