Comunitats obertes

En un projecte de codi obert hi ha molts nivells de participació, i convé no tancar-se a cap d’ells. A més del l’equip principal de desenvolupament, normalment persones contractades per a tal fi, pot haver-hi col·laboracions puntuals o continuades per part d’altres persones. Aquest capítol es centra en els aspectes més socials de com treballar en el tipus de comunitat que es crea al voltant d’aquests projectes.

Contribuir en comunitats obertes

El concepte de contribució va més enllà del codi. També pot consistir en:

 • Traduccions

 • Documentació

 • Notificació de deficiències (Bug reports)

 • Altres

Una norma bàsica és que les contribucions son sempre individuals, tant en els nostres projectes com quan contribuïm a projectes externs. Això vol dir que es pot traçar sempre quina persona concreta l’ha realitzat, encara que treballi o participi en nom d’alguna organització. Les raons d’això son que:

 • És l’única entitat per la que els projectes de codi obert estan estructuralment equipats per gestionar.

 • Dins dels projectes de codi obert la reputació és com la moneda que fa funcionar tota la maquinària, i aquesta es guanya o es perd de forma individual. Segons la solidesa demostrada en contribucions anteriors es confiarà més o menys en el codi que ha fet algú, les seves opinions als canals de comunicació i presa de decisions tindran més o menys pes, etc.

 • Els desenvolupadors que treballen habitualment en projectes de codi obert estan acostumats a aquest model. Fa més senzilles les interaccions quan es col·labora a distància. També és d’interès per ells per construir-se una carrera professional.

L’altra consideració important en aquest apartat, aplicable si volem modificar un component extern ja existent, és que sempre és molt convenient que les nostres modificacions al codi quedin incorporades, tard o d’hora, al producte original. Amb això aconseguim:

 • Reduir el cost futur de manteniment. Si la integració és total, pot ser fins i tot que el manteniment de les funcionalitats integrades ens surti a cost 0.

 • Beneficiar-nos de futures millores del producte original aportades per altres parts.

Si més gent utilitza la nostra funcionalitat, l’Ajuntament apareixerà com una institució que aporta al projecte i al comú global de les comunitats de programari lliure. Això a la llarga li pot donar capacitat prestigi i influència.

Tenir en compte, però, que podem planificar per facilitar aquesta integració, però normalment no podrem garantir que es produeixi en les etapes inicials d’un projecte. Cada comunitat té les seves regles de governança i presa de decisions, i s’han de respectar. Però el que sí convé fer és informar en tot moment dels nostres plants i intentar que convergeixin amb els de la comunitat a la que ens adrecem. Com diu a http://producingoss.com/en/contracting.html#community-review-acceptance:

"No pensis en un escrutini comunitari com un obstacle que cal superar: concebeix-lo com un consell de disseny i un departament de control de qualitat gratuïts. Ha de ser un benefici a perseguir agressivament, i no pas un obstacle que merament es suporta".
— Karl Fogel
Producing Open Source Software
Fer que l’autoria de cada contribució (codi, documentació o missatge) sigui individual
 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

No amagar les contribucions de l’equip, ni a un projecte propi, ni a un d’extern, sota una identitat corporativa. És a dir, tant als commit al repositori, com quan es participa en canals de comunicació del projecte o en eines de gestió, utilitzar noms d’usuari i adreces de correu individuals de cada persona participant.

Si un mateix individu contribueix a un projecte de programari a vegades com a treballador contractat directament o indirecta per l’Ajuntament, i d’altres vegades com a voluntari en el seu temps lliure, aleshores ha d’utilitzar dues adreces de correu diferents, segons el cas:

 • Una de personal quan faci contribucions voluntàries.

 • Una de l’empresa, o bé una proporcionada per l’Ajuntament, quan compleixi amb tasques especificades al seu contracte.

Informar dels nostres plans a les comunitats tècniques del component a modificar
 • Adaptació

Si el que volem és modificar i adaptar un component ja existent, cal que siguem oberts i clars respecte de les nostres motivacions. En ser el component de programari lliure, no ens poden negar fer-hi modificacions. No obstant això, és molt convenient informar prèviament de les nostres necessitats, i de la nostra planificació tècnica.

Cal esforçar-se per tal que la comunitat de suport del component a modificar entengui i s’involucri en la nostra proposta.

Informar dels nostres plans a d’altres comunitats tècniques rellevants
 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

Les comunitats de programari lliure acostumen a estar molt interessades en aportar idees, coneixement tècnic, i fins i tot hores de feina més enllà d’això, davant de reptes tècnics i projectes que creguin que les poden beneficiar.

Els projectes de l’IMI estudiaran les possibilitats de col·laboració amb les comunitats locals de programari lliure i tecnologies innovadores per promoure la innovació social i tecnològica.

Contractar desenvolupadors reconeguts dins del projecte que es vol modificar
 • Contractar

 • Adaptació

 • Plugin

Pot ser directament o a través del contracte amb una empresa o cooperativa adjudicatària.

Mai hi ha garanties de que les modificacions que necessitem fer seran acceptades dins del producte original, però comptar amb desenvolupadors reconeguts és la via que ens dóna més opcions d’aconseguir-ho. Aquests poden aportar, a més del coneixement tècnic que puguin tenir:

Una visió des de dins de quines propostes tècniques poden tenir millor acceptació.

El valor que aporta ser una veu respectada dins de la comunitat que pren decisions.

Obligar a l’adjudicatari a mesures que facilitin integrar els canvis al producte original
 • Contractar

 • Adaptació

Això inclou:

 • Descriure amb claredat les tasques col·laboratives en que s’espera que l’adjudicatari s’involucri, i explicar que això forma part del pressupost, com es descriu a la #h:a6bb27a3-2b23-4585-81ca-dc5b4d29ccd7[Mesura: Pressupostar el sobrecost de participar en la comunitat oberta del producte a modificar].

 • Que l’adjudicatari accepti i apliqui les Directrius de desenvolupament, les normes de redacció de documentació i el Codi de conducta del projecte, si en té, o altres documents escrits que regulin les normes que puguin existir, tant generals com a les específiques per canals de comunicació concrets. En cas de que el projecte no hagi formalitzat un corpus propi de normes internes, aplicaran les normes usuals de netiqueta, p.ex. https://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt.

 • Que determinats perfils de l’adjudicatari es creïn usuaris als canals de comunicació del projecte.

 • Que s’informi periòdicament a la comunitat de les modificacions planificades, de la part executada, de les decisions tècniques que es van prenent.

 • Que s’informi puntualment a l’IMI de tot el feedback rebut per part de la comunitat, tant positiu com negatiu, sobre les pretensions d’integrar nova funcionalitat.

El personal de l’IMI haurà de fer seguiment de tot això i potser intervenir directament en els debats de la comunitat.

Penalitzar els adjudicataris si hi ha canvis en la plantilla del projecte
 • Contractar

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

A tenir en compte en la redacció del plec de contractació.

Una alta rotació penalitza qualsevol projecte, però especialment quan es participa en projectes de codi obert. Els desenvolupadors que marxen no només s’emporten amb ells un el coneixement tècnic que puguin acumular, sinó el seu estatus dins la comunitat i les relacions humanes que hi puguin haver desenvolupat.

Pressupostar el sobrecost de participar en la comunitat oberta del producte a modificar
 • Contractar

 • Adaptació

 • Plugin

S’ha d’especificar de la manera més detallada possible com i en quina mesura l’IMI espera que l’adjudicatari s’involucrarà en el projecte i difondrà les funcionalitats a desenvolupar, tant en:

 • Les comunitats de desenvolupament implicades

 • Potencials usuaris i usuaries

Mantenir un canal de comunicació privat permanent per discutir conflictes d’interès
 • Adaptació

 • Plugin

Idealment un fil de correu.

Quan es contracta gent per participar en un projecte de codi obert ja establert, sobretot si son desenvolupadors que ja participaven al projecte, els interessos del projecte de l’Ajuntament i els del projecte de codi obert original poden entrar en conflicte. Els desenvolupadors tindran la sensació que han de servir a dos caps i que no sempre es pot satisfer als dos.

S’ha de demanar màxima transparència en aquests casos i intentar anticipar aquestes situacions.

Gestió i governança de comunitats obertes

Donar reconeixement a les persones que fan contribucions al projecte
 • Plugin

 • NouProducte

En un fitxer CONTRIBUTORS a l’arrel del repositori. A nivell individual.

Pressupostar el sobrecost d’incentivar la creació d’una comunitat oberta
 • NouProducte

Això inclou coses com que els desenvolupadors dediquin temps a:

 • Revisar codi de tercers

 • Respondre missatges als canals de comunicació del projecte

 • Intervenir a StackOverflow

Redactar i actualitzar un document intern establint el grau de compromís que volem tenir amb cada part
 • NouProducte

Prestar especial atenció als possibles early adopters.

Establir per contracte que l’adjudicatari ha d’incloure contribucions externes si ho decideix l’Ajuntament
 • Contractar

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Exemple de clàusula: Contribucions externes.

Durant la duració del contracte, incloent el període de garantia, l’adjudicatari té l’obligació d’integrar aquelles contribucions externes que l’Ajuntament de Barcelona consideri que milloren el codi o la documentació pública i que no impliquen el desenvolupament de funcionalitat no prevista en el contracte per part de l’adjudicatari, per exemple aquelles que solucionen bugs.

Publicar unes breus Directrius per desenvolupadors (Developer Guidelines)
 • Dia1

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Aquesta guia estableix les convencions tècniques i socials que determinen les interaccions entre desenvolupadors, i entre desenvolupadors i usuaris. És d’aplicació per tots els desenvolupadors, tant els contractats per l’Ajuntament, com els externs, com el personal del mateix Ajuntament.

S’ha de redactar en anglès i ha de ser, o bé una pàgina de la pròpia wiki de GitHub, o bé un fitxer de text amb llenguatge de marques lleuger.

La guia pot créixer amb al temps, però a l’inici només cal deixar clares tres coses:

 1. Quins son els canals de comunicació de que disposa el projecte i per a què s’utilitza cadascun.

 2. Instruccions de com reportar defectes (bugs) i de com fer contribucions al projecte.

 3. Una descripció breu de com és la governança del projecte: qui i com pren les decisions.

En molts casos només caldrà dir que durant la duració del contracte en vigor l’Ajuntament és qui prioritza les funcionalitats a desenvolupar, els defectes a arreglar. També té la última paraula sobre les solucions tècniques a adoptar, les contribucions a integrar i les versions a publicar. Es pot dir que en un futur s’estudiarà un model de governança adequat a l’evolució de les circumstàncies del projecte.

Aquestes Directrius per desenvolupadors han d’estar enllaçades com a mínim des de:

 • El fitxer README del repositori principal.

Publicar unes Directrius per desenvolupadors (Developer Guidelines) detallades (si el projecte creix)
 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Per projectes grans, i sense que sigui la primera mesura a prendre, pot ser interessant treballar i publicar unes Directrius per desenvolupadors més extenses i detallades que el que es proposa a la Mesura: (Dia 1) Publicar unes breus Directrius per desenvolupadors (Developer Guidelines).

Coses que s’hi poden incloure:

 • Convencions de codificació

 • Convencions per a la documentació

Alguns exemples:

Redactar un model de governança per la comunitat global que dona suport al producte
 • NouProducte

 • Publicació

Els projectes que generen sistemes i eines completament FOSS a través d’un servei de desenvolupament promogut i finançat per l’Ajuntament hauran d’incloure un model de governança que inclogui, entre d’altres: una aproximació a la definició de la comunitat (d’altres Ajuntaments, especialistes com geodata o biblioteques, etc.), les eines de suport, la comunicació i el marketing, els processos per la inclusió de contribucions externes, la gestió de la propietat intel·lectual i la sostenibilitat més enllà del projecte.

La governança de la comunitat i la gestió tècnica d’aquests projectes, inclosa l’aprovació del codi per a la seva incorporació al projecte i la definició de requeriments (roadmap), son aspectes diferents. Es promourà la diversitat de contribucions però l’IMI mantindrà el control efectiu dels desenvolupaments finançats per fons públics.

Ús adequat dels canals de comunicació

Evitar els debats privats
 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

És molt temptador tenir fòrums de debat tancats on un petit grup de persones discuteixen tots els aspectes del projecte, tant a nivell tècnic com social, i que d’allà en surtin les decisions. Però convé tenir molt en compte que en els projectes de codi obert resulten imprescindible els canals de comunicació oberts i públics, que tothom pot llegir i als que tothom es pot subscriure amb certa facilitat. Les raons son les següents:

 • És molt difícil que la gent vulgui fer contribucions significatives a un projecte on les decisions es prenen de forma opaca i com a política "de fets consumats". Això no vol dir que la governança del projecte hagi de funcionar com una democràcia. El requisit primordial és la transparència: la gent voldrà saber per què i com es prenen les decisions, i potser també dir-hi la seva, sense que necessàriament la opció que proposen sigui l’escollida. Els desenvolupadors experimentats saben que el projecte té unes necessitats i que no tothom pot participar en les decisions amb el mateix pes. Que al final les decisions les prengui l’Ajuntament és quelcom que tothom entendrà si es deixa clar des de l’inici, com s’especifica a la Mesura: (Dia 1) Publicar unes breus Directrius per desenvolupadors (Developer Guidelines).

 • És sorprenent la quantitat de bones idees que desinteressadament poden arribar a través dels canals de comunicació públics, si en aquests es discuteixen tots els aspectes del projecte i hi ha un clima de treball cordial.

 • Si les comunicacions es fan en llistes de correu públiques i arxivades, es pot consultar tot l’historial de decisions i no tornar a repetir debats.

 • Que els canals siguin oberts i públics incentiva una cultura comunicativa més eficaç, educada i assertiva.

Establir el "Contributor Covenant" com a Codi de conducta del projecte i dels seus canals de comunicació
 • Plugin

 • NouProducte

El Codi de conducta d’un projecte és un document o conjunt de documents que regulen les normes socials d’actuació per als participants en el projecte, incloent els següents aspectes:

 • Normes de participació en tots els canals de comunicació telemàtics associats al projecte, tals com xats, llistes de correu públiques i privades, eines de seguiment d’incidències (issue trackers), eines de desenvolupament de funcionalitats i pull-requests, wikis, blogs, Twitter, fòrums, etc.

 • Normes de conducta per activitats presencials de la comunitat associada al projecte, tals com trobades i congressos.

Un codi de conducta serveix per tenir una referència escrita de quins comportaments es consideren inadequats per als participants del projecte. En concret el de https://www.contributor-covenant.org/ l’utilitzen darrerament molts projectes de codi obert, i per tant pot ser que molts desenvolupadors ja hi estiguin familiaritzats. També es troba traduït a vàries llengües.

Enllaçar com a mínim des de:

 • El fitxer README del repositori principal.

 • Les Directrius per desenvolupadors de la mesura Mesura: (Dia 1) Publicar unes breus Directrius per desenvolupadors (*Developer Guidelines).

No deixar passar cap insult o atac personal als canals de comunicació
 • Plugin

 • NouProducte

Convé mantenir una política de tolerància zero en aquest aspecte. Això no vol dir expulsar a la gent a la primera de canvi (en ocasions no serà ni tan sols possible), vol dir que algú s’ha d’encarregar de fer constar sistemàticament que certs comportaments no es toleren en aquest projecte.

Si es considera oportú, es pot fer referència a les seccions pertinents del Codi de conducta (#h:c3405dee-679e-42e0-9ba6-141a0ad06965[Mesura: Establir el «Contributor Covenant» com a Codi de conducta del projecte i dels seus canals de comunicació]).

A http://producingoss.com/en/setting-tone.html#prevent-rudeness es donen alguns detalls de com gestionar aquestes situacions.