Organització del document

Aquesta guia consta d’un seguit de directrius que hem dividit en:

Mesures que han de ser adoptades i implementades en tots els projectes.

Recomanacions que no és obligatori aplicar, però que poden ser d’utilitat en determinades situacions.

És responsabilitat dels i les cap de projecte validar si les mesures s’estan implementant correctament, i decidir quines recomanacions cal aplicar.

Algunes mesures son prou complexes com per merèixer ser fraccionades en sub-mesures que puguin ser validades individualment.

Algunes mesures son impossibles d’aplicar en determinats projectes, i en aquest cas s’intenta donar algunes alternatives (directrius que es troben etiquetades d’aquesta manera al llarg del document). Cada mesura i les seves potencials alternatives es troben mútuament enllaçades.

Cada mesura, recomanació o alternativa consta de:

 • Un identificador únic per a tot el document.

 • Un llistat d’etiquetes.

Les etiquetes ajuden a restringir en quins moments i en quins tipus de projecte son importants cada mesura i cada recomanació. Poden servir, per exemple, per generar un checklist de coses que la direcció del projecte necessita comprovar.

Els apartats d’aquest capítol expliquen els tipus d’etiquetes que es fan servir al llarg de la Guia. La resta de capítols d’aquesta guia ordenen les mesures i recomanacions en àrees temàtiques i donen el context necessari per entendre la rellevància de cada mesura.

A l”[Annex: Llistats de mesures i recomanacions per etiquetes] es poden trobar diferents llistats de mesures i recomanacions categoritzats per etiquetes.

Etiquetes per escenaris d’ús

En aquest apartat es defineixen diferents situacions o escenaris que es poden produir en els projectes tecnològics en relació als components de programari lliure i de codi obert en els que es basen. Aquests escenaris determinen després quines mesures i recomanacions afecten a cada projecte.

Cada projecte defineix un sistema d’informació, i cada sistema d’informació consta d’una determinada quantitat de components de programari. Uns components es distingeixen dels altres perquè cada component té el seu propi repositori de codi font. (Ocasionalment trobem components complexes que, per raons pràctiques, tenen el seu codi repartit en diferents repositoris que es versionen i distribueixen coordinadament). Els diferents components d’un determinat sistema poden executar-se tots en una mateixa màquina, o bé poden trobar-se distribuïts en diferents màquines. També poden executar-se com a part del mateix procés o en processos diversos.

Els escenaris contemplats son els següents:

Tag Descripció

Integració

Integrar components existents: és necessari instalar un nou sistema que es pot construir en base a components ja existents.

Adaptació

Modificar un component extern: cal afegir funcionalitat a un component ja disponible, o bé millorar-lo solucionant deficiències, afegint traduccions, etc.

Plugin

Estendre una plataforma amb components endollables: es requereix crear nous components que s’integrin en una plataforma o framework ja disponible i que facilita aquesta tasca.

NouProducte

Crear un component nou: es necessita crear una solució nova des de zero.

Publicació

Publicar codi d’un component propi ja existent: es disposa d’un codi propi desenvolupat sota contractes anteriors i que mai ha estat publicat, i es vol alliberar en un repositori públic.

Document

Publicar documentació no vinculada a un únic projecte: es disposa d’una documentació no directament vinculada a codi però que es vol alliberar en un repositori públic.

Tots els escenaris, a excepció dels escenaris Integració i Document, fan referència a un únic component de programari. Per tant, en un mateix projecte poden concórrer diferents escenaris si components diferents es troben afectats de diferent manera.

Deixem fora de l’anàlisi contribucions a projectes que no impliquen una modificació del codi d’un component, o la creació d’un repositori, com poden ser contribucions a la documentació o facilitació de l’adopció de certes eines per part de tercers.

Els escenaris Integració, Adaptació, Plugin i ' NouProducte` poden opcionalment requerir una migració, en cas que ens trobem en la situació d’implantar un sistema que substitueix, en part o totalment, les funcions d’un sistema anterior.

Escenari Integració

Aquest escenari pot comportar la creació d’un o més repositoris propis, però no per guardar-hi el codi de cap aplicació pròpiament, sinó per:

 • Vincular-hi eines de gestió de projectes tals com gestors d’incidències

 • Guardar o enllaçar documentació associada amb l’ús i operació del sistema

 • Guardar fitxers de configuració i scripts necessaris per al desplegament del sistema

 • Guardar fitxers de configuració i scripts necessaris per executar entorns de prova i d’integració continua, incloent virtualització i containerització

 • Guardar elements de disseny i personalització del sistema

 • Guardar instruccions d’instal·lació i ús del sistema

 • Guardar tests d’integració dels diferents components

En quant als elements de personalització, destaquem la traducció dels literals que es mostren a l’usuari i d’altres aspectes de la localització i internacionalització (l10n, i18n). Contemplem dues possibilitats:

 • Es compleixen les següents dues condicions: (1) el programari a traduir està dissenyat per incorporar traduccions de la interfície, i (2) les traduccions a realitzar poden ser d’utilitat general per a d’altres potencials usuaris de l’eina. En aquest cas s’intentarà contribuir aquestes traduccions al projecte original i per tant ens trobaríem en l'Escenari Adaptació.

 • Alguna de les dues condicions anteriors no es compleix i emmagatzemem els fitxers necessaris per efectuar la traducció a un repositori propi.

Example 1. Wordpress

Un exemple hipotètic seria un portal web construït utilitzant un gestor de continguts com Wordpress, amb una base de dades MariaDB.

Es tracta de components estàndard de programari lliure, però per facilitar-ne la gestió pot convenir guardar en un repositori elements de personalització com plantilles, fitxers CSS, imatges, llistat d’extensions de Wordpress a carregar, així com imatges de Docker que incloguin tots els elements necessaris per al desplegament.

Escenari Adaptació

Aquest escenari pot comportar la creació d’un o més repositoris propis amb els mateixos continguts descrits per a l'Escenari Integració. En canvi, el tret distintiu d’aquest escenari és el patrocini per part de l’Ajuntament de Barcelona del desenvolupament d’alguna contribució significativa a un producte de programari lliure que pugui ser potencialment incorporada al producte original (encara que aquesta integració no es realitzi mentre dura el propi desenvolupament). Aquestes contribucions han de materialitzar-se en un conjunt de commits en un repositori que estigui vinculat d’alguna manera al repositori del producte original.

Les contribucions poden ser de diversa naturalesa:

 • Noves funcionalitats que l’Ajuntament de Barcelona necessita i que poden ser d’interès per a més entitats o usuaris

 • Traduccions complertes (o amb una cobertura significativa) de la interfície d’usuari, així com altres millores de localització (l10n) i internacionalització (i18n) que poden ser d’utilitat general per a d’altres potencials usuaris de l’eina.

Si les traduccions o elements de localització es troben barrejats amb elements de personalització propis de l’Ajuntament, o bé el producte original no està dissenyat per incorporar noves traduccions i localitzacions, aleshores no es pot plantejar una contribució com a tal i ens trobaríem a l'Escenari Integració.

Example 2. Bústia ètica de l’Ajuntament de Barcelona

Existia un programari original, el de Globaleaks, al qual se li han incorporat les funcionalitats de generació d’expedient intern i de devolució de resposta a l’usuari en forma de PDF. Aquestes funcionalitats formen part ara mateix de la branca master del repositori principal de Globaleaks.

En el mateix projecte s’han desenvolupat tasques de personalització, incloent la traducció de la interfície al català, però com que alguns literals no son d’ús general sinó que son personalitzacions pròpies de l’Ajuntament, la traducció en sí no s’ha pogut contribuir al projecte original.

Escenari Plugin

Es tracta d’un escenari intermig entre la integració de funcionalitats noves a un producte ja existent (Escenari Adaptació) i el desenvolupament d’un nou producte (Escenari Nou Producte) i comparteix característiques dels dos.

D’una banda, es parteix d’un programari ja existent al qual s’ha d’afegir funcionalitat. De l’altre, l’arquitectura d’aquest programari és modular i preveu l’extensió mitjançant un mecanisme estandaritzat que permet una evolució semi-independent dels nous mòduls, de tal manera que en alguns aspectes s’assemblen bastant a un producte nou. En particular, els nous mòduls tenen el seu repositori propi (que no és una còpia del repositori del producte original), i les entregues estan desvinculades de les del producte marc.

Example 3. Open Data Barcelona

El portal de dades obertes de l’Ajuntament està basat en el programari de portal dades de codi obert CKAN. Aquest producte és fàcilment extensible mitjançant plugins o extensions i durant el desenvolupament del nou portal va ser necessari tant modificar una extensió ja existent (això es correspondria amb l'Escenari Adaptació) com crear-ne de noves.

Escenari NouProducte

Quan no es troba cap component o combinació de components que satisfan una determinada necessitat, s’ha d’encarregar la implementació d’un producte nou. Aquest producte pot basar-se en altres components preexistents, com frameworks, biblioteques, gestors de bases de dades, etc.

Example 4. Decidim.Barcelona

El Decidim és una eina de democràcia participativa per ciutats i organitzacions. El desenvolupament va estar patrocinat des de l’inici per l’Ajuntament de Barcelona, tot i que ara més organitzacions que l’utilitzen comencen a aportar-hi recursos. Es basa en el framework per desenvolupament web Ruby on Rails. Aquest framework facilita molt el desenvolupament de noves aplicacions web, però aquestes no consisteixen simplement en una integració i configuració de components.

La història del Decidim és una mica rocambolesca perquè inicialment es va intentar fer una adaptació d’un programari ja existent, el Consul. Més tard va ser necessari fer un fork del programari original, i finalment es va optar per reescriure de nou l’aplicació (millorant, entre d’altres, la modularitat del codi).

Escenari Publicació

L’Ajuntament de Barcelona és el propietari legal de molt codi que es troba en ús actualment, però que mai ha estat publicat. Les mesures i recomanacions específiques d’aquest escenari expliquen les comprovacions addicionals necessàries per publicar, sota una llicència lliure, un codi que no va ser inicialment pensat per distribuir lliurement.

Por haver-hi diferents raons que justifiquin la publicació d’un codi, sempre que compleixi amb certs requisits de qualitat. Una possible situació és que es vulgui iniciar un nou contracte de desenvolupament per estendre o adaptar «en obert» un component ja existent (això equivaldria a una combinació del l'Escenari Adaptació i l'Escenari Publicació).

Escenari Document

A vegades es vol fer públic un document que s’ha redactat (o que s’ha encarregat) i que pot no estar directament vinculat amb un sol projecte de programari. Es pot tractar d’estudis de mercat, treballs de recerca, elements de disseny gràfic (com per exemple logotips), etc.

Etiquetes per a fases i moments dels projectes

A l’hora de categoritzar les mesures i recomanacions també és interessant tenir en compte en quin moment s’han d’aplicar. Com a regla general, podem considerar que els projectes tecnològics passen per les següents fases:

 • Concepció: fase en la que es descobreix una nova necessitat o sorgeix la idea del projecte, i que normalment inclou l’elaboració d’un avantprojecte i possiblement d’altres estudis previs.

 • Contractació: redacció dels plecs per a l’adquisició de serveis (de desenvolupament o d’una altra naturalesa).

 • Desenvolupament: creació del codi, documentació i d’altres artefactes, incloent l’establiment de la infraestructura necessària per a la construcció dels mateixos.

 • Pas a producció: desplegament del servei, incloent la possible migració de dades i processos des d’un o més sistemes previs.

 • Explotació: fase que s’estén durant tota la vida útil del sistema en producció, incloent les tasques d’operació i manteniment.

Tenint en compte tot això, a la Guia es fan servir les següents etiquetes per assenyalar moments destacats dels projectes:

Etiqueta Descripció

Avantprojecte

Mesures a tenir en compte en la redacció del avantprojectes.

Contractar

Mesures a tenir en compte en la redacció dels plecs per a la contractació de serveis.

Dia1

Mesures a aplicar des del primer dia d’inici de la fase de desenvolupament (veure l’apartat Treballar en obert des del «dia 1»).

Release

Mesures a tenir en compte en el moment que es fa pública una nova versió del producte.