Documentació

Pujar un fitxer README al repositori principal
 • Dia1

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Ha d’incloure la declaració de propòsit i la resta d’informacions que al llarg d’aquest document es menciona que s’han d’incloure en el README.

S’ha de redactar en anglès i el format ha de ser text amb algun llenguatge de marques lleuger. Pot no tenir extensió si conté només text pla o una extensió que indiqui amb quin format de marques s’ha d’interpretar (és a dir, en realitat es el fitxer tindrà nom README.md si està escrit en Markdown).

El contingut d’aquest fitxer (concretament la versió que hi hagi penjada a la branca master), formatat segons les convencions del llenguatge de marques que s’hagi utilitzat, és el que GitHub mostra com a portada de la web de desenvolupament. Per tant, convé comprovar que el format és correcte i que es visualitza bé en un navegador web.

Utilitzar, per a tota la documentació del projecte, formats de wiki o formats de marques oberts
 • Integració

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Per la web orientada a usuaris del projecte és acceptable escriure directament HTML. La resta de documentació, estigui o no inclosa en el repositori de codi, estarà en el format de wiki corresponent, o bé en un dels següents formats:

 • Asciidoc

 • Markdown

 • ReStructuredText (és el que fa servir per defecte Sphinx)

 • Org Mode

Documentar el projecte per tal que tercers siguin capaços d’entendre’l, configurar-lo i desplegar-lo
 • Contractar

 • Integració

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

Les entitats adjudicatàries de contractes — tant de desenvolupament com de desplegament — han d’entendre que no tindran el monopoli de la configuració, el desplegament i el manteniment del producte.

Crear i mantenir un Manual d’ús a la wiki de GitHub del projecte
 • Integració

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Des de ben aviat hi ha d’haver una documentació accessible via web que expliqui com utilitzar el producte a diferents nivells o per a diferents rols: usuaris corrents, administradors, etcètera. En el cas de llibreries de codi els usuaris son programadors que no participen en el projecte.

S’ha de valorar bé en quins idiomes ha d’estar aquesta documentació, depenent de quin sigui l’àmbit esperat d’ús del producte. Es pot tenir el català o el castellà com a llengua principal de la documentació, però com a mínim les tasques principals d’administració cal també explicar-les en anglès. Si arriben mostres d’interès des d’altres territoris, convindrà que tota la documentació d’usuari es trobi també traduïda a l’anglès. En el cas de llibreries de codi o eines de desenvolupament, tota la documentació ha d’estar des de l’inici en anglès.

La documentació mai serà complerta i estarà en constant evolució. Per això convé que sigui fàcilment actualitzable per diferents persones i recomanem inicialment usar una wiki. Fer servir la mateixa wiki de GitHub ens evita haver de preparar més infraestructura i fa que la documentació es trobi automàticament enllaçada des de la pàgina web del repositori.

Fins que no hi hagi molta documentació d’usuari/-a, és recomanable mantenir-la tota junta en una mateixa pàgina de la wiki, amb una taula de continguts a l’inici, i no subdividir-la en pàgines, ja que així es facilita la cerca de paraules clau utilitzant les funcions de cerca del navegador. Des d’aquesta pàgina convé enllaçar la resta d’elements de documentació com les instruccions d’instal·lació, possibles tutorials, o la possible llista de FAQ.

Enllaçar des de:

 • La web del projecte.

 • El fitxer README del repositori principal.

Crear i mantenir un Manual d’ús en Sphinx i publicar-lo a les GitHub Pages
 • Plugin

 • NouProducte

Aquesta és una alternativa per a projectes que creixen molt i que possiblement hagin començat posant la documentació a la wiki. S’ha de traspassar tota la informació que hi hagi a la wiki al nou format, i eliminar la wiki per no confondre als usuaris. Si es té clar des del principi que el projecte requerirà una bona quantitat de documentació, es pot optar des de l’inici per aquesta via.

Tota la documentació anirà a un subdirectori ` doc` dins de l’arrel del repositori i s’escriurà o bé en ReStructuredText o bé en Markdown, els dos llenguatges de marques que suporta Sphinx.

En aquest cas, per tractar-se de projectes grans i que han d’aspirar a arribar a públics amplis, la documentació haurà d’estar necessàriament en anglès, sense perjudici de que es pugui traduir a d’altres llengües.

Tenir el codi i la documentació en un mateix repositori, lluny de ser un problema, facilita que ambdós vagin sincronitzats i que això quedi reflectit a l’historial de commits.

Enllaçar des de:

 • La web del projecte.

 • El fitxer README del repositori principal.

Crear i mantenir un llistat de FAQ R_4B1

tags: NouProducte Publicació + links incoming: None + links outgoing: None
Si es realitza de forma reactiva però diligent, amb preguntes reals dels usuaris, pot facilitar molt que la gent trobi ràpidament la informació que necessita i pot resultar una manera molt rentable d’invertir els recursos del projecte.

Crear un tutorial explicant com fer pas a pas algunes tasques habituals
 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Pujar un fitxer amb instruccions d’instal·lació al repositori principal
 • Dia1

 • Integració

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

El procediment d’instal·lació desenvolupat a la Mesura: (Dia 1) Implementar procediments de build i instal·lació amb eines lliures i d’ús estès ha d’estar explicat en un fitxer INSTALL a l’arrel del repositori principal.

S’ha de redactar en anglès i el format ha de ser text amb algun llenguatge de marques lleuger.

Convé incloure alguna mesura o comanda de diagnòstic que permeti a l’usuari saber si la instal·lació s’ha executat correctament (per exemple, executar un joc de proves, i especificar el resultat esperat).

El fitxer d’instal·lació ha d’estar enllaçat com a mínim des de:

 • El fitxer README del repositori principal.

Complementar la documentació d’usuari/-a amb captures de pantalla, vídeos o demos
 • NouProducte

Per projectes web grans que vulguin atraure l’atenció de moltes persones, el millor reclam és un demo site.

Un vídeo explicant l’ús i les característiques de l’eina també pot resultar molt atractiu.

Si el producte té una interfície d’usuari gràfica, és molt recomanable acompanyar les explicacions amb captures de pantalla. També es poden utilitzar en el llistat de funcionalitats descrit a la #h:2dc43f4e-e755-4fe5-be4e-1f9dd58fe9e9[Mesura: Especificar en llocs fàcilment accessibles un llistat de funcionalitats].

Especificar, en un lloc visible, una llicència de distribució per al Manual d’ús
 • Integració

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Per defecte utilitzar la llicència Creative Commons Zero v1.0 Universal (CC0-1.0).

Un resum de les seves característiques es pot trobar a: https://tldrlegal.com/license/creative-commons-cc0-1.0-universal.

En el cas de la documentació no té per què fer-se servir la mateixa llicència que per al programari en sí, i de fet en aquest cas sí que son admissibles les llicències de Domini Públic).

En cas de crear documentació per projectes externs, utilitzar les llicències que aquests projectes ja estiguin fent servir.

Especificar, en un lloc visible, una llicència de distribució per als documents de disseny i estudis encarregats
 • Document

Per defecte utilitzar la llicència Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 (CC-BY-SA-4.0).