Infraestructura tècnica

La infraestructura tècnica necessària per a allotjar un projecte de programari lliure consta típicament de diferents elements i eines, molts cops vinculades entre sí de maneres complexes. En aquest capítol recomanem algunes eines i pràctiques d’ús comú en el sector.

Un principi general que es veu concretat en les mesures d’aquest capítol és que les persones que participen en un projecte mai s’han de veure obligades a instal·lar programari privatiu a les seves màquines.

Llocs web associats al projecte

Un projecte de programari pot tenir típicament dos tipus de lloc web:

Una web de desenvolupament, orientada a persones que contribueixen al projecte amb codi o documentació tècnica, contractades per l’Ajuntament o no.

Una web orientada a persones usuàries i participants en general. Això inclou a persones o entitats que puguin voler instal·lar i usar el programari fora de l’Ajuntament, però també a gent interessada en el projecte encara que no siguin usuàries directes del programari. En aquesta web s’ha de facilitar i incentivar a participar en el projecte amb contribucions menys (o gens) tècniques: finançament, documentació d’usuària, test de pre-releases, difusió, traduccions, etcètera.

Normalment els dos tipus de contingut son necessaris, però no sempre cal que es trobin en dos llocs separats, amb noms de domini diferents. En cada projecte que lideri, l’Ajuntament haurà de valorar fins a quin punt les necessitats i mentalitats dels dos conjunts de persona son diferents i resulta per tant impossible que un únic model de web s’adeqüi als dos grups.

A l’apartat Repositori de codi i control de versions s’explica com crear la web de desenvolupament, que és l’única que es necessita des de bon començament. A mida que el projecte creix, es pot valorar si cal també un lloc orientat a d’altres perfils de participant.

El que sí és interessant tenir des del principi és un nom de domini propi (o una URL permanent sota algun domini de l’Ajuntament), que si cal es pugui redirigir cap a on es trobi inicialment la web del projecte (possiblement un lloc com GitHub).

Reservar una URL permanent per al projecte, i usar-la sempre per fer-hi referència
 • Dia1

 • Integració

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Es tracta que des del començament l’Ajuntament tingui sota el seu control la URL que es farà servir per identificar el projecte a Internet. Encara que la web del projecte es trobi allotjada en un lloc com GitHub, utilitzar una redirecció permetrà en un futur, si es decideix moure de lloc la web de desenvolupament, mantenir la mateixa adreça pública.

Hi ha dues opcions:

 • Reservar una URL permanent sota algun domini propietat de l’Ajuntament.

 • Comprar un (o més) nom(s) de domini per al projecte.

Crear una web orientada a la participació no tècnica, que es basi en tecnologies lliures
 • Integració

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Aquesta web es pot crear en el moment que es consideri oportú, quan el projecte assoleixi una mida o projecció significatives.

Pot ser una web multilingüe. Cada projecte ha de decidir a quines llengües traduir-la en funció de quins públics resultin prioritaris.

Aquest lloc web ha d’incloure:

 • Un enllaç a la web de descàrrega, amb instruccions de com instal·lar el programari. Aquest enllaç ha de ser ben visible a la portada.

 • Un apartat "Get Involved" o "Community" on s’informa de les diferents maneres d’involucrar-se en el projecte. També ha d’estar ben visible a la portada.

 • Un enllaç a la web de desenvolupament. Aquest es pot trobar, o bé a l’apartat Community, o bé a la portada, per exemple amb un enllaç que digui "Developers" o bé un enllaç del tipus "Fork on GitHub".

Existeixen moltes eines i frameworks de gestió de contingut i publicació de llocs web lliures i de qualitat excel·lent, així que no hauria de ser un problema trobar-ne un que s’ajusti a les necessitats del projecte: Drupal, Wordpress (sense les extensions privatives), i molts més.

Repositori de codi i control de versions

Un element central de la web de desenvolupament d’un projecte és un repositori de codi (públic i sota control de versions) que serveixi de base per centralitzar les modificacions que han de formar part de cada nova entrega release del producte.

En l’escenari NouProducte o Plugin l’Ajuntament haurà de crear aquest repositori. En el cas d’una Integració o Adaptació, l’Ajuntament tindrà la seva pròpia còpia (clone o fork) del repositori original (upstream), on centralitzarà els treballs corresponents a les modificacions del seu interès. A aquest repositori que crea l’Ajuntament i que serveix, o bé per realitzar les entregues d’un producte original, o bé per centralitzar les contribucions a un projecte extern, en direm repositori principal. Poden existir moltes altres còpies públiques i privades del codi.

L’Ajuntament està reconsiderant la plataforma que s’utilitzarà per allotjar coses com els repositoris de codi públics o els gestors d’incidències de cada projecte. Els primers projectes de programari lliure de l’Ajuntament han utilitzat GitHub, però ara volem passar a una plataforma que:

 • Sigui programari lliure.

 • Ens atorgui control sobre la infraestructura que utilitzem per desenvolupar progrmari.

Les nombroses referències a GitHub en les següents seccions seran substituïdes quan es prengui una decisió.

Cal tenir en compte les avantatges de GitHub que s’indiquen a continuació per triar una alternativa. Qualsevol alternativa ha d’oferir garanties similars quant a durabilitat i sostenibilitat. Una possibilitat viable és una instal·lació autogestionada de Gitlab. Hi ha un cas d’ús reeixit per a l’administració pública a França.

Com s’indica en les mesures de més avall, el repositori principal s’allotjarà a GitHub, un servei que utilitza Git com a sistema de control de versions distribuït. El vocabulari i conceptes fonamentals per entendre el seu funcionament es pot trobar a Version Control Vocabulary.

Hi ha moltes alternatives viables i raonables a GitHub, i fins i tot algunes alternatives viables a Git com a programari de control de versions, però GitHub ofereix prous avantatges com per què sigui la opció per defecte:

 • La majoria de desenvolupadores la coneixen i no han d’aprendre noves eines i procediments ad-hoc per al projecte.

 • Llança el missatge de que el projecte està obert a col·laboració.

 • Ofereix una bona integració amb la resta d’infraestructura tècnica i social d’un projecte: gestió d’incidències, integració contínua, canals de comunicació per a desenvolupament, etc.

 • Permet també guardar i mostrar (part de) la documentació d’un projecte, que pot ser una wiki. La presentació de la informació és suficientment agradable com per permetre aplaçar la construcció d’una web orientada a persones usuàries i participants en general del projecte.

 • És la plataforma més utilitzada per projectes de codi obert, dóna molta visibilitat.

Inconvenient: GitHub no és 100% codi obert.

Tot i ser un servei gratuït per un gran ventall de possibles usos, no tot el codi de la infraestructura que hi ha darrera de GitHub és lliure, i en darrera instància s’està establint una dependència amb una empresa que no sabem com evolucionarà en el futur. Més endavant poden aparèixer opcions que facin reconsiderar aquesta recomanació de fer servir GitHub com a opció per defecte.

Crear el repositori principal a l’espai GitHub de l’Ajuntament GitHub public software forge
 • Dia1

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Es crearà a GitHub un projecte https://github.com/AjuntamentDeBarcelona/NOM-DEL-PROJECTE on es publicarà el codi. L’Ajuntament té creat dins de GitHub un compte a nivell d”organització anomenat ajuntamentdebarcelona, que serà el propietari owner del repositori.

Això no vol dir que no puguin haver-hi rèpliques (miralls) del repositori o parts del mateix en altres llocs (espais GitHub d’altres organitzacions, de desenvolupadors particulars, la pàgina web de les empreses adjudicatàries de contractes públics, etcètera).

El nom del projecte a GitHub es recomana que sigui tot en minúscules i amb les paraules de què està format separades per guions. Per exemple: https://github.com/AjuntamentdeBarcelona/decidim-barcelona.

El codi ha d’estar present en aquest lloc des de l’inici del projecte, sense esperar a que hi hagi releases públiques.

Crear un repositori públic en un lloc diferent del GitHub de l’Ajuntament
 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Pot haver-hi motius que facin recomanable tenir el repositori principal (el vinculat al gestor d’incidències) en llocs com:

 • L’espai GitHub d’una altra organització.

 • BitBucket o d’altres plataformes similars.

 • Un portal Gitlab d’alguna organització que participi en el desenvolupament del projecte (o en un futur un portal Gitlab de l’Ajuntament de Barcelona).

Alguns d’aquests motius poden ser:

 • És un projecte on intervenen més participants del sector públic, i es crea una consorci o organització ad-hoc.

 • L’empresa que desenvolupa té un fort lideratge sobre el projecte, més gran que el que pugui tenir l’Ajuntament, i vol tenir la infraestructura bàsica sota el seu control.

Si s’opta per aquesta alternativa, s’ha de tenir en compte que:

 • No podem renunciar a Git com a sistema de control de versions: és l’eina molt majoritàriament utilitzada avui en dia i que tots els desenvolupadors coneixen, i facilita unes bones pràctiques de gestió de projectes en obert que amb sistemes més antics (com CSV o Subversion) resulten molt més farragoses. Si determinats procediments s’han d’executar necessàriament sobre una altra eina, per exemple Subversion, la solució és fer el desenvolupament en obert sobre Git, i mantenir un mirall Subversion automatitzat utilitzant la comanda git svn dcommit, com s’explica per exemple a http://www.kerrybuckley.org/2009/10/06/maintaining-a-read-only-svn-mirror-of-a-git-repository/.

 • En qualsevol cas hi ha d’haver una rèplica actualitzada del repositori principal a l’espai GitHub de l’Ajuntament, per donar visibilitat a totes les contribucions a projectes de codi obert que realitza.

 • Al fitxer README contingut (i mostrat) a l’espai GitHub de l’Ajuntament, a l’espai GitHub.io i a la resta de llocs amb enllaç al codi font, d’indicarà quin és el repositori (o repositoris) principal on es porta a terme el desenvolupament.

 • Siguin on siguin, tant l’eina de gestió d’incidències com el sistema d’integració continua han de ser públics i s’han de poder utilitzar per part de tothom sense pagar subscripcions a cap servei.

 • Tot el codi font del projecte ha de ser descarregable per qualsevol persona en tot moment. GitHub facilita això proveint de botons per descarregar un arxiu zip o bé mostrant les comandes necessàries per clonar el repositori utilitzant Git. Si No es fa servir GitHub s’ha d’aconseguir que el lloc públic del repositori faciliti també aquestes dues modalitats de descàrrega (arxiu zip o tar.gz i comanda git clone).

Utilitzar el respositori de GitHub com la web de desenvolupament del projecte
 • Dia1

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

La portada de la web serà un fitxer README a l’arrel del repositori. Aquest fitxer pot estar en format text pla, Markdown, o d’altres llenguatges de marques suportats per GitHub i que aquest interpreta i formata quan es visita la pàgina.

Establir permisos al repositori principal adequats a cada tipus de participant
 • Integració

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

 • Document

GitHub té el concepte de propietari (owner) d’un repositori, que correspondrà a un compte que l’Ajuntament té com a organització (ajuntamentdebarcelona). La resta de permisos es detallen a les submesures.

Qualsevol treballador de l’IMI que tingui un compte personal a GitHub que formi part de la organització ajuntamentdebarcelona tindrà permisos d”administrador.

Es pot donar permisos d”administrador del repositori a persones de l’IMI, opcionalment, una persona de cada entitat externa que participa en el desenvolupament sota contractes amb l’IMI.

Submesura:

 • Donar permís d’escriptura al repositori principal a totes les persones de l’equip de desenvolupament. Això inclou tant persones internes com subcontractades. A més, fer pública la llista actual de commiters en un fitxer a l’arrel del repositori anomenat MAINTAINERS. Ha de contenir el nom i adreça de correu electrònic de cada persona.

 • Donar permís de lectura del repositori principal a tothom

Donar permís d’escriptura al repositori principal a desenvolupadors externs confiables
 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Si una persona porta molt temps fent contribucions de qualitat al projecte, a un nivell semblant que les persones contractades per l’Ajuntament, se la pot premiar amb un permís per escriure al repositori. Es corre un risc baix amb això, perquè el control de versions fa que tot sigui traçable i els canvis revertibles.

Se li ha d’aclarir, per evitar mal entesos, quines seran les regles de governança i qui seguirà tenint la darrera paraula a l’hora d’acceptar contribucions.

Integrar les contribucions externes al repositori principal mitjançant el mecanisme de Pull Request
 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Com que qualsevol pot clonar el repositori principal i fer modificacions a la seva còpia, no necessitem donar permisos d’escriptura a ningú que no formi part de l’equip principal de desenvolupament. Tothom que vulgui acabar integrant un conjunt de canvis al producte ens ha de fer un Pull Request a GitHub.

Pujar traduccions del fitxer README al repositori principal
 • NouProducte

 • Publicació

Si els potencials usuaris del projecte son principalment locals, pot ser convenient traduir el contingut del fitxer README o part del mateix. Això es pot fer posant nous fitxers a l’arrel del repositori, amb noms com (suposant que el llenguatge de marques utilitzat sigui Markdown, i d’aquí l’extensió .md): README.ca.md o README.es.md. En aquest cas convé enllaçar totes aquestes traduccions entre elles, al principi de cada fitxer. Un exemple es pot veure a https://github.com/tiimgreen/github-cheat-sheet.

Especificar al README una persona de contacte del projecte
 • Integració

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

 • Document

Incloure una adreça de correu electrònic.

Utilitzar l’anglès com a llengua per a tot el desenvolupament
 • Integració

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

Han d’estar obligatòriament en anglès:

 • Els comentaris que acompanyen el propi codi

 • Qualsevol document referent al disseny i l’arquitectura del producte

 • Tots els comentaris dels commit al repositori

 • Totes les entrades al gestor d’incidències i els fils de discussió que se’n deriven

 • Els fils de discussió que acompanyen cada petició d’aportació (pull request)

 • El fitxer README del repositori principal

 • El fitxer INSTALL

 • El fitxer CONTRIBUTING

 • El fitxer CONTRIBUTORS

 • El fitxer LICENSE

En el cas del gestor d’incidències, si aquest deixa introduir-les a qualsevol persona i se n’introdueix alguna en una altra llengua, algú de l’equip s’ha d’encarregar de traduir-la, o bé de sol·licitar a l’autor que la tradueixi.

No pujar al repositori fitxers binaris ni fitxers producte del procés de build (amb excepcions)
 • Integració

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Petites imatges (logos generals del projecte, etc.)

Mantenir la informació de configuració en fitxers separats i en un repositori privat diferent
 • Integració

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Això facilita la reutilització del codi. És incorrecte posar la configuració:

Hardwired en el propi codi (veure la ref:mesura M_A69 <mesura_M_A69>.

En fitxers dels que es fa commit (canvis) al mateix repositori que conté el codi.

No pujar al repositori informació sensible d’usuaris, de l’Ajuntament o de tercers
 • Contractar

 • Integració

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Com pugui ser: configuracions, usuaris i contrasenyes, claus públiques o d’altres credencials reals usades en el sistema en producció.

A les condicions d’execució del contracte, establir penalitzacions (falta greu) si s’infringeix aquesta regla.

Re-sincronitzar cada setmana el repositori propi amb el repositori del projecte upstream
 • Adaptació

Per permetre finalment integrar els nostres canvis, i que les nostres notificacions de defectes tinguin sentit.

Gestor d’incidències

Una eina que tots els projectes de codi obert necessiten és un gestor d’incidències. Als projectes de l’Ajuntament li assignarem les següents funcions:

 • Notificar els defectes detectats (bug tracker) per part tant d’usuaris com de desenvolupadors. També fer-ne transparent el tractament, evolució i eventual solució. És important que els commit que resolen un defecte o assenyalin en el seu missatge. GitHub té una sintaxi especial per fer això.

 • Fer seguiment de les tasques pendents. Això permet després vincular un o més commit amb el tancament d’una tasca. També poder veure a qui s’assignen les tasques i com es prioritzen. Opcionalment s’hi poden especificar dates estimades de realització. Tot plegat contribueix a la transparència i traçabilitat del procés de desenvolupament.

 • Fer seguiment de com es gestionen les contribucions de diferents parts, mitjançant el mecanisme de pull request. Fins i tot es pot obrir el gestor d’incidències a peticions de funcionalitats (feature request) i es pot utilitzar l’espai de GitHub com a lloc on es prioritzen i gestionen de manera pública.

S’ha de tenir en compte que el gestor d’incidències no és només important per al dia a dia dels desenvolupadors, sinó que molts observadors del projecte també el fan servir com a mesura de fins a quin punt estan davant d’un projecte seriós.

Aquest gestor d’incidències ha d’estar operatiu i públic durant tota la vida útil del producte, més enllà de la duració que tinguin els contractes amb l’Ajuntament.

Vincular el repositori principal al gestor d’incidències de GitHub/Gitlab
 • Dia1

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

S’hauran d’establir des de l’inici algunes categories bàsiques d’incidència, que després poden modificar-se segons les necessitats de cada projecte: Bug, Request, etcètera.

Vincular el repositori principal a un gestor d’incidències públic
 • Dia1

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Si es fa servir aquesta alternativa, tenir en compte que:

 • Necessàriament ha de ser públic, en el sentit que:

  • Tothom ha de poder registrar-se com usuari del sistema sense pagar cap subscripció, i així participar en el desenvolupament.

  • Tothom ha de poder visualitzar les incidències i fer-ne un seguiment, sense necessitat de registrar-se com usuari.

 • Ha d’estar enllaçat des del fitxer README del repositori de codi.

 • Si es vol tenir el gestor d’incidències en infraestructura pròpia de l’Ajuntament, utilitzar una de les següents eines lliures: Gitlab, Redmine, Trac.

Utilitzar el gestor d’incidències per tasques, entregues i noves funcionalitats
 • Integració

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

La integració entre el repositori i el issue tracker de GitHub fa que en combinació siguin una bona eina per col·laborar en la realització de qualsevol tasca relacionada amb el codi, i no només la resolució de bugs.

Redactar i mantenir una política de gestió d’incidències
 • Contractar

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Ha d’especificar:

 • Tipus d’incidència (deficiències, tasques, milestones, etc).

 • Etapes per les que passen.

Se li pot encarregar aquesta tasca a l’adjudicatari. Si no en té una de pròpia l’IMI n’hauria de proporcionar una per defecte.

Donar permisos per reportar incidències a tothom, fins i tot anònimament
 • Integració

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Configurar el gestor d’incidències per tal que no sigui imprescindible crear-s’hi un compte per fer-hi reportar deficiències o qualsevol altre element, per facilitar al màxim les aportacions. Activar les mesures anti-spam que siguin necessàries (per exemple captchas).

Sempre es pot vetar a alguna persona que doni problemes o reconsiderar aquesta política si no funciona en un projecte.

Establir una persona encarregada de filtrar les incidències a mida que arriben
 • Contractar

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

S’ha d’encarregar d’eliminar duplicats, spam, etc.

Complementar això amb un avís de que és necessari primer buscar duplicats i comprovar amb una altra persona, en privat, que el problema es reprodueix en una segona màquina.

Pressupostar aquesta tasca si es fa sota un contracte amb una empresa o cooperativa.

Fer la notificació de defectes al bug tracker oficial del producte a modificar
 • Contractar

 • Adaptació

 • Plugin

Quan estem adaptant un producte existent, una de les majors contribucions que podem fer al projecte és ajudar a detectar, aïllar i solucionar deficiències que pugui tenir.

Cal obligar per contracte als adjudicataris a prendre’s la molèstia de notificar correctament les deficiències, d’acord amb les directrius de cada projecte, per ajudar a millorar el producte upstream.

Infraestructura d’integració i proves

Vincular el repositori principal a un sistema d’integració contínua de codi obert
 • Dia1

 • Adaptació

 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Recomanem una de les següents eines:

 • Jenkins

 • Gitlab CI

 • Travis CI

Canals de comunicació interns i externs

Els primers canals de comunicació entre desenvolupadors son els missatges de commit del repositori i els fils del gestor d’incidències. Moltes decisions tècniques es prenen en aquests fils, però convé que les discussions que s’hi duen a terme siguin sempre molt focalitzades i estrictament tècniques. Quan l’àmbit de la discussió s’eixampla, cal recórrer a d’altres canals.

Tots els projectes nous han de crear inicialment una llista de correu o fòrum de discussió per a desenvolupament, amb arxius públics. En aquest canal és on es demana la opinió a les diferents parts o persones que participen en el projecte, i on es prenen les decisions estratègiques.

Inicialment hi haurà poca distància en quant a inquietuds i llenguatge entre els desenvolupadors i els primers usuaris (early adopters), que acostumen a estar molt motivats. Per això, en molts casos podran compartir el mateix canal. Més endavant pot ser necessari crear canals de comunicació especialitzats pels diferents tipus de participant.

Depenent de la naturalesa i composició de l’equip, pot resultar convenient disposar també d’un xat que permeti una comunicació més immediata. De tota manera el xat és complementari amb la llista o fòrum, mai l’ha de substituir. La llista o fòrum és on queda registrada de forma referenciable tota la història del projecte (debats, decisions, etcètera), que és un actiu molt valuós per a tota la comunitat present i futura del projecte.

Crear una llista o fòrum de desenvolupament que inicialment servirà també per usuaris
 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

nicialment el projecte tindrà un sol fòrum de discussió dedicat que compartiran tant les persones que realitzen el desenvolupament com aquelles que simplement siguin usuàries del producte (early adopters).

Recomanem utilitzar l’eina Discourse, que fusiona les llistes de correu tradicionals amb un fòrum via web. Cal activar les opcions per a que qui ho desitgi pugui fer tota la interacció a través de correu electrònic. Un projecte que utilitza aquesta eina i que està en proves a l’Ajuntament és Alvus.

Alternativament podem utilitzar Mailman 3. La llista es pot dir NOM-DEL-PROJECTE-``dev.

Activar l’arxiu i utilitzar-lo profusament.

Inicialment en català i/o castellà. Quan apareguin participants en altres llengües, crear una llista en anglès.

Els principals desenvolupadors hi han de ser presents, però no tenen obligació de respondre a totes les peticions. Al fòrum o llista cadascú hi intervé a títol individual. Fa més confiable el producte que es pugui contactar amb les persones que hi ha a darrera.

Crear una llista de correu per persones que usen el producte, si el projecte creix
 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Activar l’arxiu.

Crear un xat de desenvolupament per la comunicació immediata de l’equip
 • Plugin

 • NouProducte

 • Publicació

Usar gitter.im o riot.im.