Normativa d’aplicació

Referent a la contractació pública:

  • La Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública estableix l’obligatorietat de la licitació electrònica el tercer trimestre del 2018, pel que fa referència a l’ús de mitjans electrònics per a la comunicació i intercanvis d’informació (octubre del 2017 per a les centrals de compres).

  • Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic

  • La Llei 39/2015, de procediment administratiu comú, estableix, entre d’altres, l’obligatorietat d’utilitzar l’expedient electrònic i tramitar-lo també per via electrònica.

  • La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix les obligacions de publicitat activa que han de complir el ajuntaments, entre les quals hi ha les corresponents a contractes i convenis.

  • Decret d’Alcaldia (S1/D/2017-1271 de 24 d’abril), de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona.

  • El Reial Decret 4/2010 (Esquema Nacional d’Interoperabilitat), que estableix, entre d’altres, l’obligació de complir amb estàndards oberts i de reutilitzar codi si existeix.

  • El Reial Decret 5/2010 (Esquema Nacional de Seguretat).