Canvi de model cultural i educatiu

La cultura és un element clau per afrontar la crisi climàtica, atès que el context cultural és el marc de referència que modela la manera de viure i d’actuar de les persones. Tenim el repte de transformar una cultura basada en el consum creixent d’energia i recursos, que n’ignora els efectes indesitjables, tant sobre els ecosistemes com sobre les societats i els territoris més vulnerables, en una cultura que reconegui els límits planetaris i aboni formes de vida sostenibles.

L’educació, l’activitat cultural, la comunicació i el foment de l’acció ciutadana són instruments fonamentals per progressar en aquest camí. La implicació de totes les persones i la cooperació entre ciutats i regions pot permetre que el canvi que necessitem sigui real. La xarxa Barcelona + Sostenible és una peça clau d’aquesta transformació. Cal enfortir programes, promoure l’acció climàtica als barris, incorporar la sensibilització i la conscienciació envers l’emergència climàtica en l’educació i en la programació cultural de la ciutat i transmetre missatges clars.

Volem una ciutat en què les persones, organitzacions, institucions i empreses assumeixen la seva pròpia responsabilitat i, conjuntament, assumeixin la responsabilitat de la ciutat minimitzant l'impacte i reduint el deute ecològic. Una ciutat que aprèn, amb uns barcelonins i barcelonines compromesos i compromeses, que tenen clar que amb la seva acció poden canviar la realitat i protegir el futur per a les generacions que vindran.

Reptes més rellevants

 • Ser coherents entre allò que diem i allò que fem. Fer més pedagogia interna dels compromisos adquirits en relació amb la crisi climàtica com a administració/entitat/empresa. 
 • Trobar vies per arribar a tothom, a tots els barris, i suscitar el compromís i l’acció en els diferents sectors de la població.
 • Afermar l’educació per la sostenibilitat i la justícia global en el sistema educatiu formal. Prioritzar enfocaments de participació i empoderament dels joves. Potenciar la formació del professorat.
 • Incorporar els reptes de la sostenibilitat i l’emergència climàtica en el debat cultural. Guanyar complicitats amb diferents col·lectius com ara intel·lectuals, artistes, professionals del cinema, ràdio, televisió, comunicadors, influenciadors i creadors d’opinió en general.
 • Facilitar el desenvolupament de projectes col·lectius d’aprenentatge/acció i implicar-hi persones i organitzacions.

Actuacions clau i actors

Promoure l’acció climàtica

 • Disposar d’un o una responsable de clima i sostenibilitat i un equipament a cada districte, amb l’objectiu de promoure l’acció climàtica i estendre la cultura de sostenibilitat als barris.     
  • Ajuntament de Barcelona
 • Concedir ajudes econòmiques per valor d’1 M€/any per desenvolupar projectes que contribueixin als objectius del Pla Clima i d’aquesta declaració.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Promoure accions per l’emergència climàtica (millora energètica, garantia de qualitat ambiental, mobilitat sostenible, etc.) des dels equipaments culturals gestionats per l’ICUB o amb participació municipal.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Desenvolupar un programa pedagògic sobre canvi climàtic per als centres educatius de la ciutat, incloent-hi programes de transició climàtica orientada a joves (secundària, universitats).    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Introduir criteris de reducció d’impacte climàtic i l’Agenda de desenvolupament sostenible 2030 en cinc grans esdeveniments de ciutat (per exemple, la Mercè, La Marató, el Festival Grec, Smart City Expo World Congress, Mobile World Congress) i les festes de barri.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Promoure la cooperació entre ciutats en clau de justícia climàtica, tant en la convocatòria de subvencions com en la cooperació directa ciutat-ciutat.
  • Ajuntament de Barcelona

Difondre coneixement sobre la crisi climàtica

 • Incorporar informació i debat sobre emergència climàtica i models de futur a la programació de cultura i amb la implicació dels equipaments culturals (biblioteques, museus, centres cívics, casals, espais joves) i dedicar dies i setmanes internacionals a la crisi climàtica.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Donar a conèixer la declaració d’emergència climàtica amb una exposició itinerant que circuli pels deu districtes i diverses escoles.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Estendre el coneixement sobre l’emergència climàtica utilitzant els canals de comunicació existents: missatge en els CAP, canals de metro, etc.    
  • TMB, Consorci Sanitari

Generar coneixement

 • Augmentar la recerca en clima (Pla Ciència de Barcelona) per millorar el coneixement sobre el canvi climàtic a la ciutat. Comunicar el nou coneixement a través del web, jornades científiques, conferències, etc.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Generar més coneixement al voltant de l’impacte de la crisi climàtica sobre les desigualtats globals, els moviments migratoris (refugiats climàtics) i els drets humans.
  • Ajuntament de Barcelona
 • Anterior