Canvi de model energètic

El model de consum i generació d’energia que tenim actualment, basat principalment en combustibles fòssils, és un dels principals causants del canvi climàtic. Revertir aquest model de consum i transitar cap a un ús racional de l’energia, basat en l’estalvi, l’eficiència energètica i la generació renovable i local, on es prioritzi l’autoconsum i l’autogeneració, és bàsic per assolir els objectius i compromisos de la ciutat enfront de l’emergència climàtica.

Cal fer una aposta decidida per la generació renovable a la ciutat, aprofitant qualsevol oportunitat per generar energia a partir de l’aprofitament dels recursos existents, tant de renovables com de residuals, i alhora millorar les condicions dels edificis i les infraestructures i l’ús que es fa de l’energia, amb més consciència de l’impacte ambiental que dels nostres hàbits de consum. La ciutadania ha de tenir-hi un paper cabdal i prendre el lideratge.

Volem una ciutat on l’autogeneració i l’autoconsum estigui generalitzat, amb un model energètic just, democràtic i renovable, que ens permeti ser renovables i neutres en carboni el 2050.

Reptes més rellevants

 • Assegurar els nivells de qualitat de vida i confort en els edificis sense incrementar la demanda i el consum d’energia, impulsant la millora i rehabilitació del parc d’edificis (públics i privats) amb criteris d’eficiència energètica i assegurant que els nous edificis que es construeixen tinguin un consum quasi nul.
 • Normalitzar la presència d’instal·lacions de generació a la ciutat i incrementar la demanda d’instal·lacions d’autoconsum solar en els edificis, facilitant la inversió i implantació de noves instal·lacions, tant a l’esfera pública com privada.
 • Fer realitat l’autoconsum compartit a través del desenvolupament de comunitats energètiques físiques i virtuals.
 • Aprofitar grans espais de la ciutat i entorn per a la generació d’energia, establint-ho com a criteri per incorporar en nous plantejaments i urbanitzacions, i incloure elements de generació en l’espai públic existent: pèrgoles, paviment, etc.
 • Donar protagonisme social al model de generació i de consum d’energia.

Actuacions clau i actors

Generació renovable i local i impuls a l’electricitat verda

 • Omplir els terrats de la ciutat d’instal·lacions solars, oferint facilitats per a la implantació (reinterpretació de normativa i alleugeriment de tràmits) i potenciant els incentius econòmics com ara subvencions, bonificacions fiscals (IBI, ICIO, IAE) o altres mecanismes de finançament, per incorporar l’any 2025 10 MWp d’energia fotovoltaica i 7 MW de solar tèrmica en els edificis residencials i terciaris privats.
  • Ajuntament de Barcelona, ciutadania i privats.
 • Accelerar la implantació de generació renovable als edificis municipals (escoles bressol, equipaments culturals, esportius, etc.) i a l’espai públic incorporant 6 MWp més de generació fotovoltaica al parc municipal l’any 2025.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Engegar un procés per fer que en els grans espais urbans (cobertes industrials, grans terciaris i pèrgoles o estructures en entorns industrials i logístics) s’implantin fins a 25 MWp d’energia fotovoltaica l’any 2025.
  • Ajuntament de Barcelona,  Consorci de la Zona Franca, polígon Bon Pastor, indústries i operadors
 • Accelerar la implantació de renovables al territori català per assegurar que l’any 2030 el 50% del consum elèctric de Catalunya sigui d’origen renovable, tal com marca el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables i la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic.    
  • Generalitat de Catalunya

Rehabilitació

 • Posar en marxa mecanismes necessaris per incrementar el pes de les ajudes públiques amb enfocament energètic i ambiental, dins de la política pública de foment de la rehabilitació, per poder arribar a 10.000 habitatges/any amb ajudes (subvencions o crèdits) en rehabilitació energètica.    
  • Ajuntament de Barcelona, entitats financeres i propietaris
 • Crear figures d’acompanyament que facilitin i aconsellin sobre les actuacions de rehabilitació que cal desenvolupar en funció de la tipologia de l’actuació i característiques de l’edificació on s’actua (rehabilitadors de capçalera).    
  • Ajuntament de Barcelona

Eficiència energètica

 • Desenvolupar una ordenança energètica d’edificis que garanteixi que els edificis nous o que es rehabiliten integralment a la ciutat siguin de mínima demanda energètica i màxima generació.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Desenvolupar un marc regulador per a l’ús de calefacció/climatització en el sector comercial i serveis, per evitar que es malbarati energia i per consciència social, regulant, entre d’altres, l’ús d’estufes a l’exterior i els tancaments o automatismes de les portes exteriors.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Garantir la gestió energètica eficient dels serveis municipals associats al cicle de l’aigua i la recollida i gestió de residus, i optimitzar la gestió energètica i els subministraments de l’enllumenat públic i els edificis i les dependències municipals (incloent-hi les escoles d’infantil i primària), per assolir un estalvi del 10% del consum elèctric en els edificis intervinguts.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Desenvolupar i consolidar les xarxes de calor i fred existents a la ciutat i definir i impulsar una nova xarxa a l’àmbit de la Sagrera.    
  • Ajuntament de Barcelona, gestors privats
 • Anterior
 • Següent