Canvi de model de mobilitat i infraestructures

La mobilitat és responsable d’un 30% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que s’imputen a la ciutat. L’actual model de mobilitat té encara una forta dependència dels combustibles fòssils, especialment relacionada amb l’ús del vehicle privat motoritzat, però també amb el transport marítim i aeri.

El model de mobilitat actual no només contribueix activament al canvi climàtic sinó que comporta una elevada emissió de contaminants a escala local que afecten la salut de la ciutadania (NOX i PM). És necessari un canvi radical del model de mobilitat a escala local i regional, i alhora un ús més racional de les grans infraestructures, com el port i l’aeroport.

Volem una ciutat amb un model de mobilitat més sostenible i amb una petjada de carboni menor, i que aquest canvi comporti en paral·lel una transformació de l’espai públic on les persones siguin les protagonistes.

Reptes més rellevants

 • Gestionar la trama urbana per afavorir un canvi de model de mobilitat que derivi en més i millors espais per a persones vianants i la mobilitat activa, que no contribueixen a les emissions de GEH.
 • Reduir les emissions de GEH del transport motoritzat. 
 • Millorar les condicions de circulació per al transport públic en superfície. Impulsar les infraestructures de transport públic metropolità.
 • Reduir l’ús del vehicle privat motoritzat a la ciutat fins a assolir els objectius ambientals establerts de manera que no s’aprofundeixin les desigualtats.
 • Assolir la implicació, en termes de compromisos, acords i inversions, de les administracions públiques competents en matèria d’infraestructures de transport, com el port i l’aeroport.

Actuacions clau i actors

Millorar els espais per a les persones vianants i la mobilitat activa

 • Millorar l’accessibilitat i el confort de les voreres, augmentar les zones de vianants, millorar la mobilitat vertical (escales mecàniques i ascensors), incrementar els carrers pacificats, on la prioritat màxima sigui per a les persones vianants.    
  • Ajuntament de Barcelona 
 • Calmar el trànsit a la ciutat en general, per incrementar la seguretat viària i afavorir un entorn amable de menys consum energètic i menys emissions. Jerarquització de la xarxa viària, per tal que a la gran majoria dels carrers la velocitat de circulació sigui inferior a 30 km/h.    
  • Ajuntament de Barcelona 
 • Consolidar la infraestructura ciclista i millorar la qualitat, la connectivitat i la seguretat de la xarxa existent, tot prioritzant els eixos estructuradors de la xarxa.  Ampliar l’oferta d’ancoratges i crear aparcaments d’alta capacitat en punts estratègics i als principals intercanviadors de transport públic.    
  • Ajuntament de Barcelona, AMB

Millorar i impulsar una oferta de transport públic col·lectiu més gran

 • Millorar la fiabilitat, la competitivitat i la capacitat de la xarxa d’autobusos de la ciutat. Incrementar la freqüència i reduir el temps de recorregut de les línies de la xarxa bàsica i de proximitat.
  • Ajuntament de Barcelona, AMB
 • Completar la xarxa de tramvies i millorar-ne la gestió.    
  • Ajuntament de Barcelona, AMB
 • Augmentar substancialment l’oferta de bus interurbà, amb infraestructura dedicada de carrils bus interurbans a les principals vies d’accés a la ciutat: B-23, C-31 Nord i C-33.
  • AMB, Generalitat de Catalunya i Estat espanyol
 • Millorar les àrees d’intercanvi en superfície del transport públic, les estacions intermodals i les terminals de bus regional i metropolità.    
  • Generalitat de Catalunya i Estat espanyol
 • Posar en servei aquelles actuacions de metro del Pla director d’infraestructures que aportarien una rendibilitat més alta més ràpidament: tram central de l’L9, connexió de l’L4 a la Sagrera i connexió de l’L3 a la Trinitat Vella.     
  • Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya
 • Desenvolupar les inversions en Rodalies i Regionals per millorar el transport públic ferroviari regional, prioritzant les actuacions que suposin una reducció d’emissions de GEH més destacada. Accelerar l’acabament de l’estació de la Sagrera.    
  • Generalitat de Catalunya i Estat espanyol

Reduir l’ús del vehicle motoritzat

 • Estendre l’estratègia d’aparcaments i d’estacionament regulat a tota la ciutat. Revisar els criteris aplicats a tots els àmbits de la ciutat, a tots els vehicles motoritzats, incloses les motos i les mercaderies, i acordar amb els ajuntaments metropolitans i l’AMB l’aplicació de polítiques coherents.    
  • Ajuntament de Barcelona, AMB
 • Avançar en l’aplicació de fórmules de reducció de les necessitats de mobilitat obligada, aplicant estratègies de mobilitat laboral que tendeixin a disminuir la necessitat de desplaçaments a/per la feina (teleconferències, teletreball, etc.).    
  • Ajuntament de Barcelona, AMB, Diputació BCN, Generalitat
 • Impulsar espais dedicats a la distribució de mercaderies per incrementar l’eficiència i reduir el seu impacte en les emissions de GEH. Promoure l’ús de vehicles comercials de baixes emissions.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Introduir mesures de fiscalitat verda per tal de gravar l’activitat de distribució de mercaderies de les grans plataformes tecnològiques.    
  • Ajuntament de Barcelona, ATM, AMB, Generalitat de Catalunya

Reduir l’impacte del port i l’aeroport als efectes del canvi climàtic

 • Elaborar plans de reducció d’emissions de les infraestructures i incorporar-los en els nous plans directors de l’aeroport de Barcelona, considerant el sector aeronàutic, i el port de Barcelona.    
  • Aeroport de Barcelona, Estat espanyol, Port de Barcelona
 • Estudiar l’eliminació dels vols curts que tinguin alternativa en tren (a menys de 7 hores) i que estiguin a distàncies de menys de 1.000 km, tot potenciant la xarxa ferroviària d’alta velocitat i de llarga distància i la creació de trens nocturns, garantint-ne preus accessibles.    
  • Aeroport de Barcelona, AENA
 • Continuar amb l'electrificació progressiva de les flotes de terra o unitats auxiliars per minimitzar el consum de combustibles fòssils i, a la vegada, reduir l’impacte de la contaminació local. Procés acompanyat de la contractació d’energia 100% renovable.    
  • Aeroport de Barcelona
 • Potenciar la utilització dels mitjans ferroviaris a l’aeroport i una reducció d’aparcaments. Impulsar una flota d’autobusos i taxis elèctrics per donar el servei des de l’aeroport i al moll de creuers.     
  • Aeroport de Barcelona, Port de Barcelona
 • Implantar la infraestructura necessària per poder electrificar els diferents molls del port de Barcelona, maquinària de terra i flotes captives.    
  • Port de Barcelona
 • Treballar per una fiscalitat que tingui un marcat caràcter ambiental sobre els vaixells del port de Barcelona i els avions.    
  • Port de Barcelona, Estat espanyol, Aeroport de Barcelona
 • Accelerar la construcció dels accessos ferroviaris al port per duplicar el transport de mercaderies en tren i reduir el trànsit de camions.    
  • Estat espanyol, Port de Barcelona
 • Endegar un procés d’electrificació del port de Barcelona (tant de vaixells com d’empreses i activitat pròpia) acompanyat de la contractació d’energia 100% renovable.
  • Port de Barcelona i operadors
 • Implantar sistemes de generació de renovables al port de Barcelona (42 MWp el 2030) i a l’aeroport de Barcelona, a les cobertes dels edificis i amb pèrgoles als aparcaments (40 MWp el 2030).    
  • Port de Barcelona, Aeroport de Barcelona
 • Accelerar la implementació en el control d’emissions al Mediterrani (MedECA) i treballar per aconseguir que sigui declarat SECA i NECA.    
  • Estat Espanyol
 • Promoure que el Port de Barcelona sigui port base de les línies de creuers.    
  • Port de Barcelona
 • Eliminar les exempcions sobre el querosè a la UE tant en els vols interns dels estats com en l’espai aeri comú.
  • Estat espanyol
    
 • Anterior
 • Següent